K??das zi?ojums, m??inot izmantot jauno MoveRequest cmdlet, lai pastkasti p?rvietot no tie?saistes apmai?as programm? Office 365 lok?l? vid? hibr?da izvieto?anas: "Darb?ba ir iest?jies taimauts"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2723127 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Jums ir hibr?ds izvieto?ana Microsoft Exchange Online Microsoft Office 365 un lok?lajiem Microsoft Exchange serveris vid?. M??inot izmantotJauno MoveRequest Windows PowerShell cmdlet, lai p?rvietotu vai offboard pastkasti no Office 365 lok?l? vid?, pastkaste nav p?rvietota. Var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
Aicin?jums "https://webmail.domain.com/EWS/mrsproxy.SVC"ir iest?jies taimauts.
Oper?cijas taimauts
+ CategoryInfo: NotSpecified: (0:Int32) [jauns-MoveRequest], RemoteTransientException
+ FullyQualifiedErrorId: 725EBC5,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.NewMoveRequest

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja tiek izmantota nepareiza sintakse dom?na un resursdatora nosaukumiNew MoveRequestcmdlet.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, p?rliecinieties, ka j?s izmantojat pareiza sintakse par dom?na un resursdatora nosaukumi New MoveRequest cmdlet. New MoveRequestcmdlet prasa visu dom?nu nosaukumus un resursdatoru nosaukumos b?tu iek?auts vienp?di??s (').

?is ir piem?rs, nepareiza sintakse:
'alias' | New-MoveRequest -Outbound -RemoteHostName webmail.contoso.com -RemoteCredential $onprem -RemoteTargetDatabase Database1 -TargetDeliveryDomain contoso.com
?is ir piem?rs tam, pareiz? sintakse. (Iev?rojiet, ka ?aj? piem?r? vienp?di?as pirms dom?na un resursdatora nosaukumi).
'alias' | New-MoveRequest -OutBound -RemoteTargetDatabase 'Database1' -RemoteHostName 'webmail.contoso.com' -RemoteCredential $onprem -TargetDeliveryDomain 'contoso.com'

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantotJauno MoveRequest cmdlet, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
Izpratne p?rvieto?anas piepras?jumiem
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2723127 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365a o365m hybrid o365022013 kbmt KB2723127 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2723127

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com