K??das zi?ojums, m??inot izmantot jauno MoveRequest cmdlet, lai pastkasti p?rvietot no tie?saistes apmai?as programm? Office 365 lok?l?s vides hibr?da ievie?anu: "Darb?ba ir iest?jies taimauts"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2723127 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?aj? rakst? apskat?ts Microsoft Office 365 365 priek?skat?jums Microsoft Office un Microsoft Office 365 pre-upgrade. Inform?cija par Office 365 Preview ?aj? rakst? visas saites, tostarp ir paredz?ts k? ir un var tikt main?ta bez iepriek??ja br?din?juma.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Jums ir hibr?ds izvieto?ana Microsoft Exchange Online Microsoft Office 365 un lok?lajiem Microsoft Exchange serveris vid?. Kad j?s m??in?t izmantot New MoveRequest Windows PowerShell cmdlet, lai p?rvietotu vai offboard pastkasti no Office 365 lok?l? vid?, pastkaste nav p?rvietota. Var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
Aicin?jums "https://webmail.domain.com/EWS/mrsproxy.SVC"ir iest?jies taimauts.
Oper?cijas taimauts
+ CategoryInfo: NotSpecified: (0:Int32) [jauns-MoveRequest], RemoteTransientException
+ FullyQualifiedErrorId: 725EBC5,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.NewMoveRequest

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja tiek izmantota nepareiza sintakse dom?na un resursdatora nosaukumi New MoveRequest cmdlet.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, p?rliecinieties, ka j?s izmantojat pareiza sintakse par dom?na un resursdatora nosaukumi New MoveRequest cmdlet. New MoveRequest cmdlet ir nepiecie?ama visu dom?nu nosaukumus un resursdatoru nosaukumos iek?auts vienp?di??s (').

?is ir piem?rs, nepareiza sintakse:
'alias' | New-MoveRequest -Outbound -RemoteHostName webmail.contoso.com -RemoteCredential $onprem -RemoteTargetDatabase Database1 -TargetDeliveryDomain contoso.com
?is ir piem?rs pareiz? sintakse. (Iev?rojiet, ka ?aj? piem?r? vienp?di?as pirms dom?na un resursdatora nosaukumi).
'alias' | New-MoveRequest -OutBound -RemoteTargetDatabase 'Database1' -RemoteHostName 'webmail.contoso.com' -RemoteCredential $onprem -TargetDeliveryDomain 'contoso.com'

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantot Jauno MoveRequest cmdlet, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
Izpratne p?rvieto?anas piepras?jumiem
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2723127 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 6. marts - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
  • Microsoft Office 365 Enterprise preview
  • Microsoft Exchange Online preview
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365a o365062011 pre-upgrade o365m hybrid o365022013 after upgrade kbmt KB2723127 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2723127

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com