tên người dùng sai đư?c hi?n th? trong hộp thoại m?c tin thư thoại trong s? d?ng khi b?n c? g?ng đ? m? m?t b?ng tính Excel trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2723248 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? m? m?t b?ng tính Microsoft Excel trên m?t trang Làm tác gi? và phiên b?n phân b? Web (WebDAV) máy ch? trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Ngoài ra, gi? s? r?ng b?n nh?n đư?c các Các m?c tin thư thoại trong s? d?ng hộp thoại b?i v? ngư?i dùng khác đang s? d?ng b?ng tính. Trong t?nh hu?ng này, tên người dùng sai đư?c hi?n th? trong các Các m?c tin thư thoại trong s? d?ng hộp thoại.

Ví d?, khi b?n c? g?ng m? b?ng tính mà ngư?i dùng khác (ngư?i dùng A) s? d?ng, b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại tương t? như sau đây:
t?p đ? đ?t tên tin b? khóa đ? ch?nh s?a b?i tên người dùng

Trong t?nh hu?ng này, tên người dùng đư?c hi?n th? trong thư này không ph?i là ngư?i dùng A.

Nguyên nhân

V?n đ? này gây ra b?i m?t l?i trong ph?n Mrxdav.sys trên máy tính c?a khách hàng. M?t ngo?i l? đư?c nâng lên b?i các thành ph?n Mrxdav.sys khi tham s? đ?u vào b? đ?m qua đ?c/ghi gói yêu c?u vào/ra (IRP). V? v?y, các ch?c năng Win32API không th? có đư?c thông tin chính xác ngư?i dùng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c tái phát hành đ?n đ?a ch? m?t v?n đ? trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và k? b?i Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxdav.sys6.1.7600.21259117,24806-Jul-201221: 05x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22046116,22406-Jul-201218: 41x 86
Webclnt.dll6.1.7600.21259207,87206-Jul-201223: 15x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22046207,87206-Jul-201220: 45x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxdav.sys6.1.7600.21259141,82406-Jul-201219: 15x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.22046141,31206-Jul-201219: 02x 64
Webclnt.dll6.1.7600.21259263,16806-Jul-201221: 57x 64
Webclnt.dll6.1.7601.22046263,68006-Jul-201221: 43x 64
Mrxdav.sys6.1.7600.21259117,24806-Jul-201221: 05x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22046116,22406-Jul-201218: 41x 86
Webclnt.dll6.1.7600.21259207,87206-Jul-201223: 15x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22046207,87206-Jul-201220: 45x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,482
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_6006b8f2e1369660370845165d480d08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_159f64346441e5d5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_c1d94c49f11b6e143546fb6f23138d1c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_37c1999834a41a9c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_152f2e7e40110ab1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,632
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)23: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_171d5a923d320ea7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,632
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)21: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_55aa13032e070998.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)23: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_57983f172b280d8e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)21: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3edbdc734b9063c6891ff81dbad3c2af_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_f8fef13d3dd7b923.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4fbb4ca2a0733e9971e1b04632687d12_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_de022d4179dbe12a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_56270fec3fb3ac43270cb8117d639a52_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_f42a7d4334781642.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.065
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5e7916d26c61d6046636aa97ed570255_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_33215cebdb42d4db.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.065
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6a896de6a3a1ad28fb2c90c8fea04b1c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_28a2cf326ee10ef3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8bb80e3810dbf7b2c13522fc03dc28f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_97604b2bf4e6c068.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b2730cf7886aa648b1183a1555d30246_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_d2eb830a65518caf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,418
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e2df9a3730aab5464cae23d6f8bd960f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_e22fb69df02f4e9a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,418
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_714dca01f86e7be7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,634
Ngày (UTC)07-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)00: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_733bf615f58f7fdd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,634
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_b1c8ae86e6647ace.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,417
Ngày (UTC)07-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_b3b6da9ae3857ec4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,417
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)22: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,331
Ngày (UTC)25 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)14: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_7ba274542ccf3de2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,779
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)23: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_7d90a06829f041d8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,779
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)21: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_55aa13032e070998.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)23: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_57983f172b280d8e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)21: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2723248 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2723248 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2723248

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com