Kh?c ph?c: S? ki?n ID 322 m?c dù ho?t đ?ng đư?c hoàn thành trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2723474 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Phân ph?i Microsoft Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) và Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) s?a ch?a như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) và Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t b? máy cơ s? d? li?u có m?t tên có chi?u dài g?n như đ?t đ?n gi?i h?n đ? dài tên trong m?t trư?ng h?p Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2.

  Lưu ? Chi?u dài c?a m?t tên b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 có m?t gi?i h?n 123 kí t? đ?i di?n.
 • B?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên b? máy cơ s? d? li?u. Các ho?t đ?ng này có th? gây ra m?t s? s? ki?n đư?c đăng trong kí nh?p c?a s? ?ng d?ng.
Trong trư?ng h?p này, t? ch?c s? ki?n ID 322 cùng v?i thông báo sau đây đư?c kí nh?p b?t ng? trong kí nh?p c?a s? ?ng d?ng và trong Nh?t k? l?i SQL Server đ?i l?, m?c dù các ho?t đ?ng đư?c hoàn t?t thành công:
Ph?n d? li?u s? ki?n 8957 t? MSSQL$ MS2008 không h?p l?.

B?n mong đ?i ch? là nh?ng s? ki?n đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" đăng trong kí nh?p c?a s? ?ng d?ng, và không ph?i là t? ch?c s? ki?n ID 322 ho?c các thông báo l?i.

Ví d?, n?u b?n ch?y là DBCC CHECKDB tuyên b? trên m?t b? máy cơ s? d? li?u, m?t s? ki?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây nên đăng trong kí nh?p c?a s? ?ng d?ng:

DBCC CHECKDB)DatabaseName) th?c hi?n b?i tên người dùng t?m th?y 0 l?i và s?a ch?a l?i 0. Th?i gian: 0 gi? 0 0 phút. b? máy cơ s? d? li?u n?i b? ?nh ch?p đ? tách đi?m LSN = 00000018:0000003a:0001 và đ?u tiên LSN = 00000018: 00000039: 0001.

Tuy nhiên, t? ch?c s? ki?n ID 322 l?i đư?c ghi trong kí nh?p c?a s? ?ng d?ng và trong Nh?t k? l?i SQL Server đ?i l?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t giá tr? không chính xác đư?c thi?t l?p cho m?t h?ng s? đư?c s? d?ng đ? tính toán chi?u dài c?a d? li?u s? ki?n.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n đ? này đ? đư?c phát hành l?n đ?u tiên trong Cumulative Update 2 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2740411 Tích l?y thông tin tr?n gói 2 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 8. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này tích l?y thông tin tr?n gói cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2723743 Tích l?y thông tin tr?n gói 8 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 đư?c phát hành

Tích l?y thông tin tr?n gói 6 cho SQL Server 2008 SP3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này tích l?y thông tin tr?n gói cho SQL Server 2008 SP3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2715953 Tích l?y thông tin tr?n gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP3 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 SP3 đư?c phát hành

Tích l?y thông tin tr?n gói 11 cho SQL Server 2008 SP2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 11. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này tích l?y thông tin tr?n gói cho SQL Server 2008 cho SQL Server 2008 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2715951 Tích l?y thông tin tr?n gói 11 cho SQL Server 2008 SP2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 cho SQL Server 2008 SP2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2723474 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2723474 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2723474

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com