L?I: Phương pháp t?i không t?i tài li?u XML qua k?t n?i SSL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 272359
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng các T?i phương pháp c?a các mô h?nh đ?i tư?ng XMLDOM đ?ng b? n?p m?t tài li?u Extensible Markup Language (XML) trên m?t máy tính khách hàng qua m?t k?t n?i SSL, phương pháp th?t b?i v?i l?i 0x800c0007 và INET_E_DATA_NOT_AVAILABLE tr? v? giá tr?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi các t?p tin không đư?c lưu tr? trên máy khách. Có nhi?u l? do t?i sao t?p không th? đư?c lưu tr?:
 • S? d?ng l?a ch?n các Không lưu trang đư?c m?t m? hoá vào đ?a h?p ki?m tra trên các Nâng cao tab c?a các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i.
 • Máy ch? g?i m?t Pragma:no-b? nh? cache hay b? nh? Cache-ki?m soát: no-tiêu đ? b? nh? cache.
 • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Internet Information Server (IIS), n?i dung h?t h?n l?a ch?n đư?c thi?t l?p đ? h?t h?n ngay, mà s? g?i thông tin thư không có b? nh? cache c?ng như ph?n đ?u c?a http h?t h?n: 0.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, vào các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet. Trên các Nâng cao tab, r? ràng các Không lưu trang đư?c m?t m? hoá vào đ?a h?p ki?m.
 2. Đ?m b?o r?ng các máy ch? không g?i thông tin thư không có b? nh? cache.
 3. Nh?p chu?t ph?i trong IIS, trong vi?c qu?n l? giao di?n đi?u khi?n Microsoft (MMC)-theo, vào t?p tin XML. Trên các Ph?n đ?u HTTP tab, t?t các tùy ch?n n?i dung h?t h?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. Trong Internet Explorer, vào các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet. Trên các Nâng cao tab, r? ràng các Không lưu trang đư?c m?t m? hoá vào đ?a h?p ki?m.
 2. T?o m?t t?p tin HTML có tên Test.html, và sau đó dán m? sau đây:
  <HTML>
  <BODY>
  <INPUT type=button onclick=loadmyxml() value="Load XML">
  <SCRIPT>
  function loadmyxml()
  {
  	var XMLObj = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  	XMLObj.async = false;
  	XMLObj.load('https://localhost/secure/test.xml'); 
  	if (XMLObj.parseError.errorCode != 0)
  		alert("Error loading XML file : " + XMLObj.parseError.reason);
  	else
  		alert (XMLObj.xml);
  }
  </script>
  </BODY>
  </HTML>
  					
 3. Lưu Test.html vào m?t thư m?c an toàn trên máy ch? Web c?a b?n.
 4. T?o m?t t?p XML m?i có tên Test.xml, và sau đó dán m? sau đây:
  <?xml version='1.0' ?>
  <BOOKLIST>
  <BOOK>
  <CATEGORY>Fiction</CATEGORY>
  <TITLE>The Snow Leopard</TITLE>
  <AUTHOR>Desmond Bagley</AUTHOR>
  </BOOK>
  </BOOKLIST>
  					
 5. Lưu Test.xml vào m?t thư m?c an toàn trên máy ch? Web c?a b?n.
 6. Trong Internet Explorer, tr?nh duy?t đ? Test.html, và sau đó nh?p vào N?p XML. B?n nh?n đư?c l?i 0x800c0007.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t trên XML, xem bài vi?t sau đây trên m?ng nhà phát tri?n Microsoft (MSDN):
http://MSDN.Microsoft.com/XML/Default.asp
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phát tri?n gi?i pháp d?a trên Web cho Microsoft Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/IE/

http://support.Microsoft.com/IEP

Thu?c tính

ID c?a bài: 272359 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbbug kbpending kbmt KB272359 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:272359

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com