Windows Media Player 7 không công nh?n m?t k?t n?i Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 272487 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u Windows Media Player 7 và nh?p vào Hư?ng d?n phương ti?n, B? ch?nh Radio, ho?c m?t liên k?t vào m?t t?p tin phương ti?n truy?n thông tr?c tuy?n, b?n có th? nh?n đư?c b?t k? thông đi?p sau đây:
S? d?ng phương ti?n truy?n thông hư?ng d?n đ? t?m n?i dung gi?i trí và thông tin trên Internet. Khi b?n đăng nh?p vào hư?ng d?n phương ti?n, b?n có th? truy c?p vào âm nh?c m?i nh?t, đo?n phim và tin t?c C?p Nh?t. Nh?n đư?c k?t n?i vào Internet và kinh nghi?m hư?ng d?n phương ti?n truy?n thông.

S? d?ng b? ch?nh Radio đ? t?m các đài phát thanh trên Internet. Khi b?n m? Radio Tuner, b?n có th? truy c?p vào các đài phát thanh t? kh?p th? gi?i, nhưng b?n ph?i k?t n?i Internet.

Hành đ?ng b? h?y b?
H?y th? làm m?i trang ho?c k?t n?i v?i các trang web t?i m?t th?i gian sau đó.

B?n đ? g?p WMP l?i, l?i = C00D10B5 - có tr? giúp khác có s?n.

Không th? truy c?p t?p tin này, b?n có th? không đư?c k?t n?i v?i m?ng...

Windows Media Player không đư?c c?u h?nh cho Internet.
Lưu ? r?ng đây không ph?i là thư đ? ngh? ch?y thu?t s? k?t n?i Internet đ? t?o k?t n?i.

NGUYÊN NHÂN

Windows Media Player ki?m tra đ?i v?i m?t echo t? c?ng m?c đ?nh. N?u không có c?ng IP, Windows Media Player có th? th? đ? ping HTTP proxy đ? thay th?. N?u các proxy HTTP là bên ngoài b?c tư?ng l?a và tư?ng l?a l?c ICMP gói, Windows Media Player có th? xác đ?nh là không có k?t n?i.

GI?I PHÁP

V?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách t?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a Media Player t? sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/WindowsMedia/Download

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

H?y th? các bư?c sau:
 1. Ki?m ch?ng r?ng b?n có th? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Microsoft Internet Explorer và Windows Media Player 6.4 (Mplayer2.exe). Windows Media Player 6.4 đư?c cài đ?t cùng v?i Windows Media Player 7. Đ? Set Windows Media Player 6.4 là b? chơi m?c đ?nh cho streaming phương ti?n truy?n thông như là m?t bài ki?m tra:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i mplayer2, và sau đó nh?p vào Ok. Đi?u này b?t đ?u Windows Media Player 6.4.
  2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
  3. Trên các Đ?nh d?ng tab, b?m vào Ch?n t?t c?, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. S? d?ng Internet Explorer đ? truy c?p vào http://www.WindowsMedia.com. C? g?ng phát m?t t?p tin phương ti?n truy?n thông tr?c tuy?n. Đi?u này nên b?t đ?u Windows Media Player 6.4.
 3. Thi?t l?p Windows Media Player 7 như là b? chơi m?c đ?nh m?t l?n n?a:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Windows Media Player đ? b?t đ?u Windows Media Player 7.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
  3. Trên các Đ?nh d?ng tab, b?m vào Ch?n t?t c?, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trong Internet Explorer, vô hi?u hóa các T? đ?ng phát hi?n thi?t đ?t tùy ch?n:
  1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
  3. Trên các Kết nối tab, b?m vào Thi?t đ?t LAN.
  4. Nh?n vào đây đ? xóa các T? đ?ng phát hi?n thi?t đ?t ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Cho phép các S? d?ng cùng m?t h? ph?c v? ?y quy?n cho m?i giao th?c tùy ch?n trong Internet Explorer:
  1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
  3. Trên các Kết nối tab, b?m vào Thi?t đ?t LAN.
  4. Dư?i Máy ch? proxy Nh?p vào Nâng cao.
  5. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng cùng m?t h? ph?c v? ?y quy?n cho m?i giao th?c ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Làm cho Internet Explorer tr?nh duy?t m?c đ?nh:
  1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
  3. Trên các Chương tr?nh tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Internet Explorer c?n ki?m tra xem li?u nó là tr?nh duy?t m?c đ?nh ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thêm c?ng m?c đ?nh vào thu?c tính b? đi?u h?p m?ng:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, b?m Ok, lo?i ipconfig, vaø sau ñoù baám Nh?p.
  2. B?m vào b? đi?u h?p m?ng c?a b?n, và sau đó lưu ? c?ng n?i m?c đ?nh đ?a ch?.
  3. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng.
  4. Nh?p vào TCP/IP-> b? đi?u h?p m?ng c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  5. Trên các Cổng vào tab, thêm c?ng m?c đ?nh mà b?n chú ?, nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Làm theo các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
  265494 Thông báo l?i: Windows Media Player không đư?c c?u h?nh cho Internet

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265494 Thông báo l?i: Windows Media Player không đư?c c?u h?nh cho Internet

Thu?c tính

ID c?a bài: 272487 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kberrmsg kbgraphxlinkcritical kbprb kbmt KB272487 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:272487

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com