Mac 2011 perspekt?vas nav savienojumu ar Exchange Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2725168 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Lietojot Microsoft Outlook 2011 Mac, lai izveidotu savienojumu ar savu Microsoft Exchange Online kontu Microsoft Office 365, e-pasta servera iestat?jumi netiek autom?tiski iestat?tas Exchange Online. T?tad, j?s m??in?t manu?li iestat?t Outlook 2011 Mac, lai pievienotos tie?saistes apmai?u, izmantojot so?us ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2459968 Programma Outlook 2011 Mac nav autom?tiski iestat?t j?su e-pasta servera iestat?jumus tie?saistes apmai?as programm? Office 365
Tom?r iestat?juma nesniedz un nevar piek??t j?su Exchange Online kontu, izmantojot Outlook 2011 Mac.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja Microsoft Exchange Web pakalpojumi (Excel Web Services ? EWS) ir izsl?gta programm? Exchange Online.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, iesp?jojiet EWS Exchange Online. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Savienojumu ar Exchange Online, izmantojot att?lo PowerShell. Info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Atjaunot savienojumu ar Exchange serveri, tie?saist?, izmantojot PowerShell att?l?s
 2. Iesp?jot EWS apmai?u internet?. Lai to izdar?tu, palaidiet vienu no ?iem cmdlet, atbilsto?i situ?cijai:
  • Par vienu lietot?ju
   Set-CASMailbox -EwsAllowOutlook $true ?Identity "ONLINE USERNAME"
  • Vis? organiz?cij?
   Get-Mailbox | Set-CASMailbox -EwsAllowOutlook $true

PAPILDINFORM?CIJA

EWS ietver ??das web services:
 • autom?tisk? noteik?ana
 • Pieejam?ba
 • zi?ojumapmai?as A ieraksts p?rvald?ba
 • Pazi?ojums
 • Sinhroniz?cija
 • Exchange datu pakalpojumu
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2725168 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 11. j?lijs - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2725168 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2725168

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com