Registravimosi ?vykis, kurio ID 2019 arba 2020, arba klaida ?Nepakanka sistemos i?tekli??

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 272568 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu. ?iame straipsnyje pateikta informacija, kaip kompiuteryje i?jungti saugos priemones arba suma?inti saugos lyg?. ?iuos pakeitimus galite atlikti, spr?sdami specifin? problem?. Rekomenduojame, kad prie? atlikdami ?iuos pakeitimus, ?vertintum?te su tokiais veiksmais susijusi? rizik? dirbant konkre?ioje aplinkoje. Jei taikysite ?? b?d?, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, kad apsaugotum?te sistem?.
Norton Antivirus 5.0
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? ?i? po?ymi?:
 • Gali nutr?kti serverio tinklo ry?ys su klientais ir ?vyki? ?urnale bus pateikti ?ie klaid? prane?imai:
  ?vykio ID: 2020
  ?altinis: Srv
  Apra?as: Serverio nepavyko priskirti prie sistemos puslapi? telkinio, nes telkinys buvo tu??ias.
  ? arba ?
  ?vykio ID: 2019
  ?altinis: Srv
  Apra?as: Serverio nepavyko priskirti prie sistemos ne puslapi? telkinio, nes telkinys buvo tu??ias.
 • Serveris gali nebepriimti nauj? vartotoj?, bandan?i? prisijungti per terminal? tarnybas. Jei vartotojas m?gina u?siregistruoti paslaugai, kurioje veikia terminal? tarnybos, pasirodo ?is klaidos prane?imas:
  Vartotojo aplinka
  Windows negali j?s? registruoti, nes nepavyksta ?kelti aplinkos. Kreipkit?s ? tinklo administratori?.
  I?SAMIAU ? nepakanka sistemos i?tekli? pageidaujamai paslaugai atlikti.
  Kai pasirodo ?is klaidos prane?imas, vartotojas atjungiamas nuo terminal? tarnyb? serverio.
 • Prisijung? prie serverio lokaliai, gausite ?? klaidos prane?im?:
  vartotojo aplinka
  Windows negali j?s? registruoti, nes nepavyksta ?kelti aplinkos. Kreipkit?s ? tinklo administratori?.
  I?SAMIAU ? nepakanka sistemos i?tekli? pageidaujamai paslaugai atlikti.
  Nepamir?kite, kad jums gali b?ti leista pasiekti Windows darbalauk?, bet negal?site tinkamai dirbti, nes senka serverio atmintis.
Problem? suma??s, jei server? paleisite i? naujo.

PRIE?ASTIS

Taip gali atsitikti, jei Microsoft Windows 2000 domeno valdikliuose ?diegta Symantec Norton AntiVirus Corporate Edition programin?s ?rangos 7.00, 7.01, 7.02, 7.03 arba 8.0 versija.

SPRENDIMAS

Jie norite i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? Symantec ir teiraukit?s, ar ?manoma i?taisyti klaid?. ?i problema buvo nustatyta i?leidus SymEvent tvarkykl?s 10.3.1.13 versij?. Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su Symantec, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, A?K (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, L?P (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, Q?Z (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums rasti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Pastaba Antivirusin? programa skirta kompiuteriui nuo virus? apsaugoti. Nesisi?skite ir neatidarin?kite fail?, gaut? i? nepatikim? ?altini?, nesilankykite nepatikimose svetain?s ir neatidarykite el. pa?to pried?, kai i?jungta antivirusin? programa.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie kompiuteri? virusus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
129972 Kompiuterio virusai: apra?as, prevencija ir atk?rimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 272568 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. vasario 6 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb KB272568

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com