Piesakoties tiek atgriezts notikuma ID 2019 vai 2020 vai k??da "Insufficient System Resources" (Nepietiek sist?mas resursu)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 272568 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? iek?auta inform?cija par to, k? dator? samazin?t dro??bas iestat?jumus vai izsl?gt dro??bas l?dzek?us. ??s izmai?as varat veikt, lai apietu k?du noteiktu probl?mu. Pirms izmai?u veik?anas ieteicams nov?rt?t risku, kas saist?ts ar ??da risin?juma izmanto?anu j?su noteiktaj? vid?. Ja izmantojat ??du risin?jumu, veiciet visas atbilsto??s papilddarb?bas, kas pal?dz aizsarg?t sist?mu.
Norton Antivirus 5.0
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iesp?jama viena vai vair?kas ??das probl?mas:
 • J?su serverim var zust t?kla savienojam?ba ar t? klientiem, un notikumu ?urn?l? var b?t re?istr?tas ??das k??das:
  Notikuma ID: 2020
  Avots: Srv
  Apraksts: Serveris nevar?ja veikt iedal??anu no sist?mas lapot? p?la, jo p?ls bija tuk?s.
  vai
  Notikuma ID: 2019
  Avots: Srv
  Apraksts: Serveris nevar?ja veikt iedal??anu no sist?mas nelapot? p?la, jo p?ls bija tuk?s.
 • J?su serveris var p?rtraukt akcept?t jaunus lietot?ju termin??a pakalpojumu savienojumus. Ja lietot?js m??ina pieteikties server?, kur darbojas termin??a pakalpojumi, tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  User Environment (Lietot?ja vide)
  Windows cannot logon you because the profile cannot be loaded. (Windows nevar veikt pieteik?anos, jo nevar iel?d?t profilu.) Contact your network administrator. (Sazinieties ar t?kla administratoru.)
  DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. (DETALIZ?TI ? piepras?t? pakalpojuma pabeig?anai nepietiek sist?mas resursu.)
  P?c ?? k??das zi?ojuma par?d??anas, tiek p?rtraukts lietot?ja savienojums ar termin??a pakalpojumu serveri.
 • Lok?li piesakoties server?, tiek sa?emts ??ds k??das zi?ojums:
  User Environment (Lietot?ja vide)
  Windows cannot logon you because the profile cannot be loaded. (Windows nevar veikt pieteik?anos, jo nevar iel?d?t profilu.) Contact your network administrator. (Sazinieties ar t?kla administratoru.)
  DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. (DETALIZ?TI ? piepras?t? pakalpojuma pabeig?anai nepietiek sist?mas resursu.)
  Iev?rojiet ? jums, iesp?jams, tiks at?auts atv?rt Windows darbvirsmu, bet nevar?sit norm?li str?d?t, jo serverim nepietiek atmi?as.
Restart?jot serveri, visi ?ie simptomi tiek mazin?ti.

IEMESLS

??di var notikt, ja Microsoft Windows 2000 dom?na kontrolleris darbina programmat?ras Symantec Norton AntiVirus Corporate Edition versijas 7.00, 7.01, 7.02, 7.03 vai 8.0.

RISIN?JUMS

??s probl?mas nov?r?anai sazinieties ar Symantec, lai apjaut?tos par probl?mas labojuma pieejam?bu. ?? probl?ma ir risin?ta SymEvent draivera laidien? 10.3.1.13. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar Symantec, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
65416 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, A?K (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60781 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, L?P (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60782 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, Q?Z (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums pal?dz?tu sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var main?ties bez pazi?ojuma. Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Piez?me. Pretv?rusu programma ir paredz?ta, lai aizsarg?tu j?su datoru no v?rusiem. Nelejupiel?d?jiet un neatveriet failus no avotiem, kuriem neuzticaties, neapmekl?jiet Web vietas, kur?m neuzticaties, un neatveriet e-pasta pielikumus, ja ir atsp?jota pretv?rusu programma.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par datorv?rusiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
129972 Datorv?rusi: apraksts, profilakse un atkop?ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 272568 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 17. maijs - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb KB272568

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com