Identifikator doga?aja 2019 ili 2020 ili gre?ka ?Nedovoljni sistemski resursi" koja se pojavljuje prilikom prijavljivanja

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 272568 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije koje Vam govore kako da smanjite nivo bezbednosnih postavki ili kako da isklju?ite bezbednosne funkcije na ra?unaru. Ove promene mo?ete napraviti da biste re?ili odre?eni problem. Pre nego ?to napravite ove promene, predla?emo da procenite rizik koji je povezan sa primenom tog re?enja u va?em okru?enju. Ukoliko primenite ovo re?enje, preduzmite sve prikladne dodatne korake kako biste za?titili Va? sistem.
Norton Antivirus 5.0
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Mo?da ?ete iskusiti ne?to od slede?eg:
 • Va? server mo?e izgubiti mre?nu povezanost sa svojim klijentima i u dnevniku doga?aja prijaviti slede?e gre?ke:
  ID doga?aja: 2020
  Izvor: Srv
  Opis: Server nije izvr?io dodelu iz sistemskog ostrani?enog rezervisanog prostora jer je taj prostor prazan.
  -ili-
  ID doga?aja: 2019
  Izvor: Srv
  Opis: Server nije izvr?io dodelu iz sistemskog neostrani?enog prostora jer je taj prostor prazan.
 • Va? sistem mo?e da prestane sa prihvatanjem veza novih korisnika preko usluga terminala. Kada korisnik poku?a da se prijavi na server koji koristi usluge terminala, pojavljuje se slede?a poruka o gre?ci:
  Korisni?ko okru?enje
  Windows ne mo?e da Vas prijavi jer nije mogu?e u?itati profil. Kontaktirajte administratora mre?e.
  DETALJ - Ne postoji dovoljno sistemskih resursa za obavljanje zahtevane usluge.
  Nakon pojave poruke o gre?ci, korisnik se isklju?uje sa servera usluga terminala.
 • Kada se prijavite lokalno na server, primate slede?u poruku o gre?ci:
  Korisni?ko okru?enje
  Windows ne mo?e da Vas prijavi jer nije mogu?e u?itati profil. Kontaktirajte administratora mre?e.
  DETALJ - Ne postoji dovoljno sistemskih resursa za obavljanje zahtevane usluge.
  Imajte na umu da ?ete mo?da dobiti dozvolu da u?ete na radnu povr?inu operativnog sistema Windows ali ne mo?ete normalno raditi jer server ostaje bez memorije.
Svi ti simptomi se smanjuju ako ponovo pokrenete server.

UZROK

Ovakvo pona?anje mo?e da se pojavi ako Microsoft Windows 2000 kontrolori domena koriste softver kompanije Symantec Norton AntiVirus Corporate Edition, verzija 7.00, 7.01, 7.02 ili 7.03 ili 8.0.

RE?ENJE

Da biste re?ilo ovaj problem, kontaktirajte kompaniju Symantec i raspitajte se o raspolo?ivosti zakrpe za ovo izdanje. Ovaj problem je obra?en u izdanju 10.3.1.13 upravlja?kog programa SymEvent. Za informacije kako da kontaktirate kompaniju Symantec, kliknite na broj odgovaraju?eg ?lanka na slede?oj listi da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
65416 Kontakt informacije o prodavcima hardvera i softvera, A-K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60781 Kontakt informacije o prodavcima hardvera i softvera, L-P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60782 Kontakt informacije o prodavcima hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Kompanija Microsoft obezbe?uje kontakt informacije drugih proizvo?a?a da bi Vam pomogla pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu se menjati bez prethodnog obave?tenja. Kompanija Microsoft ne garantuje ta?nost ovih kontakt informacija drugih proizvo?a?a.

Napomena Antivirusni program je dizajniran da pomogne pri za?titi Va?eg ra?unara od virusa. Ne smete da preuzimate ili otvarate datoteke sa izvora u koje nemate poverenja, pose?ujete Web lokacije u koje nemate poverenja ili otvarate priloge poruka e-po?te kada je Va? antivirusni program onemogu?en.

Za vi?e informacija o ra?unarskim virusima, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
129972 Ra?unarski virusi: opis, spre?avanje i spasavanje (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Proizvodi drugih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje nisu zavisne od kompanije Microsoft. Kompanija Microsoft ne daje podrazumevanu ili bilo koju drugu garanciju po pitanju funkcionisanja ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 272568 - Poslednji pregled: 10. maj 2011. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb KB272568

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com