T? ch?c s? ki?n ID 2019 ho?c 2020 ho?c "Không đ? tài nguyên h? th?ng" l?i quay tr? l?i khi đăng nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 272568 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để giải quyết một vấn đề cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường đặc biệt của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, hãy tiến hành các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn.
Norton Antivirus 5,0
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các đi?u sau đây:
 • Máy ch? c?a b?n có th? m?t k?t n?i m?ng v?i khách hàng và báo cáo các l?i sau đây trong trư?ng h?p đăng nh?p:
  T? ch?c s? ki?n ID: năm 2020
  Ngu?n: Srv
  Mô t?: H? ph?c v? đ? không th? c?p phát t? h? bơi h? th?ng paged v? các h? bơi đ? có s?n ph?m nào.
  - hay -
  T? ch?c s? ki?n ID: 2019
  Ngu?n: Srv
  Mô t?: H? ph?c v? đ? không th? c?p phát t? h? th?ng nonpaged bơi v? các h? bơi đ? có s?n ph?m nào.
 • Máy ch? c?a b?n có th? ng?ng vi?c ch?p nh?n các k?t n?i ngư?i s? d?ng m?i thông qua d?ch v? đ?u cu?i. Khi ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p vào máy ch? đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i, thông báo l?i sau xu?t hi?n:
  Môi trư?ng ngư?i dùng
  Windows không th? đăng nh?p b?n do h? sơ không th? n?p đư?c. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n.
  CHI TIẾT - Không đủ tài nguyên hệ thống để hoàn tất dịch vụ được yêu cầu.
  Sau khi thông báo l?i này s? xu?t hi?n, ngư?i dùng s? b? ng?t k?t n?i t? máy ch? d?ch v? đ?u cu?i.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n đăng nh?p t?i đ?a phương ph?c v?:
  Môi trư?ng ngư?i dùng
  Windows không th? đăng nh?p b?n do h? sơ không th? n?p đư?c. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n.
  CHI TIẾT - Không đủ tài nguyên hệ thống để hoàn tất dịch vụ được yêu cầu.
  Lưu ? r?ng b?n có th? cho phép đ? có đư?c đ? máy tính đ? bàn Windows, nhưng b?n không th? làm vi?c b?nh thư?ng v? các máy ch? đang ch?y ra kh?i b? nh?.
T?t c? nh?ng tri?u ch?ng này đư?c alleviated n?u b?n kh?i đ?ng l?i máy ch?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b? đi?u khi?n vùng Microsoft Windows 2000 ch?y ph?n m?m c?a Symantec Norton AntiVirus Corporate Edition, phiên b?n 7,00, 7,01, 7,02, ho?c 7,03 hay 8,0.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i Symantec đ? h?i v? s? s?n có c?a m?t s?a ch?a cho v?n đ? này. V?n đ? này đ? đư?c gi?i quy?t trong b?n phát hành 10.3.1.13 c?a tr?nh đi?u khi?n SymEvent. Cho bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Chú ý M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n mà b?n không tin, ghé thăm Web các trang web mà b?n không tin tư?ng ho?c m? ph?n đính kèm thư đi?n t? khi chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n vô hi?u hóa.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? virus máy tính, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, công tác ph?ng ch?ng và ph?c h?i
Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 272568 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb kbmt KB272568 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:272568

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com