Mô t? c?a Microsoft cho Mac 2011 14.0.3 C?p Nh?t Lync

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2726395 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? nh?ng c?i ti?n đư?c gi?i thi?u vào Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.3 C?p Nh?t. B?n c?p nh?t này gi?i thi?u nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • C?i thi?n ch?t lư?ng âm thanh
 • C?i thi?n ch?c năng tai nghe
 • C?i ti?n h? tr? thi?t b? âm thanh
Quan tr?ngB?n c?p nh?t này ch? áp d?ng cho các thi?t b? âm thanh sau đây:
 • Polycomm CX300
 • Plantronics Calistro
 • Logitech B530
 • Jabra chuyên nghi?p 9450
 • Sennheiser DW Office
 • Microsoft LifeCam Studio
Không cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên thi?t b? mà không đư?c li?t kê trong danh sách này. B?n c?p nh?t này không h? tr? các thi?t b? khác. M?t phiên b?n c? c?a Lync cho Mac 2011 h? tr? tính năng h?n ch? trên các thi?t b? khác. Tuy nhiên, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên các thi?t b?, các thi?t b? s? không ho?t đ?ng đúng.

B?n c?p nh?t này là m?t C?p Nh?t tích l?y mà c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2690036 Mô t? c?a Microsoft cho Mac 2011 14.0.2 C?p Nh?t Lync
 • 2634523 Mô t? c?a Microsoft cho Mac 2011 14.0.1 C?p Nh?t Lync

Gi?i pháp

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2690036 Mô t? c?a Microsoft cho Mac 2011 14.0.2 C?p Nh?t Lync

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t Microsoft h? tr? Professional xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? đó không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

C?p nh?t t?p

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các b?n c?p nh?t này cho bi?t thêm r?ng các t?p tin hay thay đ?i, b?m đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào Hi?n các t?p trên các T?p tin tr?nh đơn.

Cho bi?t thêm thông tin v? ngu?n tài nguyên cho Lync cho Mac 2011, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/Mac

Thông tin thêm

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Sau đây đư?c bi?t đ?n các v?n đ? x?y ra trong Lync cho Mac 2011 14.0.3:
 • B?n không th? kí nh?p vào phiên b?n Nga ho?c Ba Lan c?a Lync cho Mac 2011 trên m?t thi?t b? Polycom CX300. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. kí nh?p vào Lync cho Mac 2011 b?ng cách s? d?ng m?t ngôn ng? khác, và sau đó kí xu?t kh?i Lync cho Mac 2011.
  2. B?t đ?u Finder đ? thay đ?i ngôn ng? sang ti?ng Ba Lan ho?c Nga mà không c?n kh?i đ?ng l?i thi?t b?.
 • Máy tính Apple Mac ch?y Mac OS X Leopard có th? không nh?n ra thi?t b? USB. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, lo?i b? và sau đó k?t n?i l?i thi?t b? USB.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2726395 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Lync for Mac 2011
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhotfixserver kbmt KB2726395 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2726395

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com