Mô t? v? C?p Nh?t SharePoint Server 2013 2726989: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2726989 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t 2726989 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đư?c phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Các liên k?t t?i v? cho b?n c?p nh?t này c?ng đư?c bao g?m ? đây.

B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho SharePoint Server 2013. Nó c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

B?n có th? s? d?ng Windows Update đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t (khuy?n cáo).

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center: Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.

64-bit

Wdsrv-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Alger.TTFkhông áp d?ng76,58813-Sep-201304:58
Bauhs93.TTFkhông áp d?ng47,64413-Sep-201304:58
Calibril.TTFkhông áp d?ng758,19613-Sep-201304:58
Calibrili.TTFkhông áp d?ng868,46413-Sep-201304:58
Exp_pdf_server.dll15.0.4545.1000140,98414 Tháng chín năm 201311:13
Exp_xps_server.dll15.0.4545.100077,49614 Tháng chín năm 201311:13
Gkword.dll15.0.4545.10003,288,76814 Tháng chín năm 201311:13
Htmlutil.dll15.0.4551.10012,613,44017 Tháng chín năm 201320:33
Igxserver.dll15.0.4551.100110,215,58417 Tháng chín năm 201320:33
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4545.1000786,62414 Tháng chín năm 201311:13
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89614 Tháng chín năm 201311:13
Microsoft.Office.Word.Server.dll15.0.4525.1000487,61614 Tháng chín năm 201311:13
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00014 Tháng chín năm 201309:20
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00014 Tháng chín năm 201309:20
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98413-Sep-201304:58
Mshy3hu.Lexkhông áp d?ng933,57913-Sep-201304:58
Mshy7bg.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7ct.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7cz.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7da.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7el.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7en.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7es.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7et.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7eu.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7fi.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7fr.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7ge.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7gl.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7hr.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7it.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7lt.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7lv.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7nb.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7nl.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7no.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7pb.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7pl.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7pt.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7ro.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7ru.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7sk.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7sl.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7srm.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7sro.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7sw.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7tr.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7uk.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Msores.dll15.0.4551.100169,726,91217 Tháng chín năm 201320:22
Msoserver.dll15.0.4551.100124,960,70417 Tháng chín năm 201320:33
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28814 Tháng chín năm 201311:13
Nirmala.TTFKhông áp d?ng1,382,64013-Sep-201304:58
Nirmalab.TTFKhông áp d?ng1,334,01213-Sep-201304:58
Oartodfserver.dll15.0.4545.10003,830,96014 Tháng chín năm 201311:13
Oartserver.dll15.0.4551.100121,438,64817 Tháng chín năm 201320:33
Office.ODF15.0.4551.10014,996,77617 Tháng chín năm 201320:22
Riched20.dll15.0.4541.10002,230,95214 Tháng chín năm 201311:13
Saext.dll15.0.4454.1000303,21614 Tháng chín năm 201311:13
SP.userprofiles.Debug.jsKhông áp d?ng140,56514 Tháng chín năm 201311:13
SP.userprofiles.jsKhông áp d?ng140,55914 Tháng chín năm 201311:13
Sword.dll15.0.4551.10018,475,82417 Tháng chín năm 201320:37
Wdsrvworker.dll15.0.4545.100088,76814 Tháng chín năm 201311:13
Wordserverpowershell.format.ps1xmlKhông áp d?ng12,23214 Tháng chín năm 201311:13
Wordserverworker.exe15.0.4502.100020,65614 Tháng chín năm 201311:13
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2726989 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2726989 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2726989

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com