B?n không th? s? d?ng m?t truy c?p tùy ch?nh hi?u su?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2727107
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t truy c?p tùy ch?nh hi?u su?t đ? theo d?i hi?u su?t c?a ?ng d?ng, truy c?p không đư?c hi?n th?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows mismatches chi?u dài chu?i đ?nh d?ng khi phân tích cú pháp tên truy c?p.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Advapi32.dll6.1.7600.21256640.00004 Tháng b?y năm 201221: 24x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22044640,51204 Tháng b?y năm 201221: 17x 86
PDH.dll6.1.7600.21256237,05604 Tháng b?y năm 201221: 28x 86
PLA.dll6.1.7600.212561,508,86404 Tháng b?y năm 201221: 28x 86
Plamig.dll6.1.7600.2125698,30404 Tháng b?y năm 201221: 29x 86
Plasrv.exe6.1.7600.163857,68014 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57010 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24210 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,12910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47110 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng287,78810 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,01910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng169,02411 Tháng 1 năm 201123: 31không áp d?ng
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,42910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,12910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91510 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,45810 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,55310 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,54211 Tháng 1 năm 201123: 31không áp d?ng
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83310 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
PDH.dll6.1.7601.22044237,05604 Tháng b?y năm 201221: 20x 86
PLA.dll6.1.7601.175141,508,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 20x 86
Plamig.dll6.1.7601.2204498,30404 Tháng b?y năm 201221: 21x 86
Plasrv.exe6.1.7600.163857,68014 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57010 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24210 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,12910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47110 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng287,78810 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,01910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng169,02411 Tháng 1 năm 201123: 32không áp d?ng
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,42910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,12910 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91510 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,45810 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,55310 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,54211 Tháng 1 năm 201123: 32không áp d?ng
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83310 Tháng sáu năm 200921: 29không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Advapi32.dll6.1.7600.21256877,56804 Tháng b?y năm 201222: 17x 64
Advapi32.dll6.1.7601.22044877,56804 Tháng b?y năm 201222: 06x 64
PDH.dll6.1.7600.21256300,03204 Tháng b?y năm 201222: 22x 64
PLA.dll6.1.7600.212561,389,05604 Tháng b?y năm 201222: 22x 64
Plamig.dll6.1.7600.21256105,47204 Tháng b?y năm 201222: 22x 64
Plasrv.exe6.1.7600.163859,21614 Tháng b?y, 200901: 39x 64
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57010 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24210 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,12910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47110 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng287,78810 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,01910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng169,02411 Tháng 1 năm 201123: 28không áp d?ng
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,42910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,12910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91510 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,45810 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,55310 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,54211 Tháng 1 năm 201123: 28không áp d?ng
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83310 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
PDH.dll6.1.7601.22044300,54404 Tháng b?y năm 201222: 11x 64
PLA.dll6.1.7601.175141,389,05620 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Plamig.dll6.1.7601.22044105,47204 Tháng b?y năm 201222: 12x 64
Plasrv.exe6.1.7600.163859,21614 Tháng b?y, 200901: 39x 64
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57010 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24210 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,12910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47110 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng287,78810 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,01910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng169,02411 Tháng 1 năm 201123: 31không áp d?ng
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,42910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,12910 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91510 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,45810 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,55310 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,54211 Tháng 1 năm 201123: 31không áp d?ng
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83310 Tháng sáu năm 200920: 48không áp d?ng
PDH.dll6.1.7600.21256237,05604 Tháng b?y năm 201221: 28x 86
PLA.dll6.1.7600.212561,508,86404 Tháng b?y năm 201221: 28x 86
Plamig.dll6.1.7600.2125698,30404 Tháng b?y năm 201221: 29x 86
PDH.dll6.1.7601.22044237,05604 Tháng b?y năm 201221: 20x 86
PLA.dll6.1.7601.175141,508,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 20x 86
Plamig.dll6.1.7601.2204498,30404 Tháng b?y năm 201221: 21x 86
Advapi32.dll6.1.7600.21256640.00004 Tháng b?y năm 201221: 24x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22044640,51204 Tháng b?y năm 201221: 17x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Advapi32.dll6.1.7600.212561,562,62404 Tháng b?y năm 201221: 06IA-64
Advapi32.dll6.1.7601.220441,561,60004 Tháng b?y năm 201221: 10IA-64
PDH.dll6.1.7600.21256655,87204 Tháng b?y năm 201221: 09IA-64
PLA.dll6.1.7600.212563,456,00004 Tháng b?y năm 201221: 09IA-64
Plamig.dll6.1.7600.21256242,17604 Tháng b?y năm 201221: 09IA-64
Plasrv.exe6.1.7600.1638516,89614 Tháng b?y, 200901: 44IA-64
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57010 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24210 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,12910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47110 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng287,78810 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,01910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng169,02411 Tháng 1 năm 201123: 22không áp d?ng
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,42910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,12910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91510 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,45810 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,55310 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,54211 Tháng 1 năm 201123: 22không áp d?ng
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83310 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
PDH.dll6.1.7601.22044655,87204 Tháng b?y năm 201221: 15IA-64
PLA.dll6.1.7601.175143,456,00020 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Plamig.dll6.1.7601.22044242,17604 Tháng b?y năm 201221: 16IA-64
Plasrv.exe6.1.7600.1638516,89614 Tháng b?y, 200901: 44IA-64
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57010 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24210 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,12910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47110 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng287,78810 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,01910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng169,02411 Tháng 1 năm 201123: 23không áp d?ng
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,42910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,12910 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91510 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,45810 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,55310 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,54211 Tháng 1 năm 201123: 23không áp d?ng
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83310 Tháng sáu năm 200920: 52không áp d?ng
PDH.dll6.1.7600.21256237,05604 Tháng b?y năm 201221: 28x 86
PLA.dll6.1.7600.212561,508,86404 Tháng b?y năm 201221: 28x 86
Plamig.dll6.1.7600.2125698,30404 Tháng b?y năm 201221: 29x 86
PDH.dll6.1.7601.22044237,05604 Tháng b?y năm 201221: 20x 86
PLA.dll6.1.7601.175141,508,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 20x 86
Plamig.dll6.1.7601.2204498,30404 Tháng b?y năm 201221: 21x 86
Advapi32.dll6.1.7600.21256640.00004 Tháng b?y năm 201221: 24x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22044640,51204 Tháng b?y năm 201221: 17x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_0521730c94ecf167c4b594b8b134aec8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_0a71d094dd7441ae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_0e72e98dd5e3a4243b6b09a4ad790971_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_6f42119f69bbcbca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_3d3159c9f61cf4e665f47f240f8ce644_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_b0fce3737e9510c9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_518e7e0d69310e79a507ee184620e971_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_86a95157fa7671eb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_8d1651c81236e342144c48864a6f8450_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_9bfbce9262ee3bff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_faf2e2306cd152ddbedf8bde5a3b2be3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_7752a74d2afa9c99.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_e3c99a1300d9d2c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)22: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_e5b8c670fdf9f00f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)21: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_b45dd707aaca26ef.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,469
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_b64d0365a7ea443c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,469
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_03f06989d7fbce9228f430030d5383ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_9dc80b62dbaac12f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0e72e98dd5e3a4243b6b09a4ad790971_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_cb60ad2322193d00.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_518e7e0d69310e79a507ee184620e971_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_e2c7ecdbb2d3e321.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6609402963c75b9c155e74b27904ebc0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_6d970c6d9e67f738.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9697fce69dbf5d00cdb194045a2780d4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_5b334e843a5944bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,448
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a30335559e82f48db88354f6708c2331_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_ed96f8d5e90d1ab5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b660dd9cf84d94d9007a0de2f767fa7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_fdcada17b64df2bf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,448
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_df29b18a243034fe7e66a6eeb77744e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_1a5102da2d801ecc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f417b4f1e1fb479543b60c8435a7fb4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_6ce3dd296e2c72f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f7067b46265694fbc02f1891dc704c84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_bc18eaf5a1eeda01.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_3fe83596b93743f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,723
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)22: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_41d761f4b6576145.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,723
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)22: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_107c728b63279825.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,475
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_126b9ee96047b572.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,475
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_1ad11cdd97885a20.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin92,604
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)21: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_1cc0493b94a8776d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,317
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_e3c99a1300d9d2c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)22: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_e5b8c670fdf9f00f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)21: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_3c80f79877510eedf303eee00c2f55a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_f8c357e09810bee8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,785
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_67c1a3291f452efc0305e86c6b53b4c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_a120b9c4d096b2a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,785
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_e3cb3e0900d7dbbe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,721
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)22: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_e5ba6a66fdf7f90b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,721
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)22: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_b45f7afdaac82feb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,472
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_b64ea75ba7e84d38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,472
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_1ad11cdd97885a20.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin92,604
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)21: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_1cc0493b94a8776d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,317
Ngày (UTC)05 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_e3c99a1300d9d2c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)22: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_e5b8c670fdf9f00f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)04 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)21: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2727107 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2727107 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2727107

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com