C?ng m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? 0.0.0.0 n?u b?n B?t đ?u m?t máy tính d?a trên Windows Vista, Windows 7, d?a trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2-t? m?t thi?t b? iSCSI kh?i đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2727330 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n B?t đ?u m?t máy tính d?a trên Windows Vista, Windows 7, d?a trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2-t? m?t thi?t b? iSCSI kh?i đ?ng. Ngoài ra, cho r?ng các giá tr? trong thi?t l?p gateway m?c đ?nh trong các gi?i pháp iSCSI kh?i đ?ng là t?t c? các thi?t l?p đ? zero. V? v?y, thi?t l?p gateway m?c đ?nh không đư?c đ?t trong các gi?i pháp iSCSI kh?i đ?ng. Trong trư?ng h?p này, các c?ng m?c đ?nh trong máy tính đư?c thi?t l?p đ? 0.0.0.0 b?t ng? sau khi máy tính kh?i đ?ng. V? v?y, b?n tr?i nghi?m hi?u su?t m?ng ch?m.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?c c?ng m?c đ?nh trong Windows đư?c thi?t l?p đ? 0.0.0.0 không chính xác. Khi b?n B?t đ?u m?t máy tính t? m?t thi?t b? iSCSI kh?i đ?ng, Microsoft iSCSI kh?i đ?ng kh?i s? t?o ra m?t tuy?n đư?ng t?nh có ch?a m?t thi?t l?p c?ng. Thi?t l?p c?ng đư?c ch? đ?nh trong iSCSI kh?i đ?ng gi?i pháp. Con đư?ng này là m?t tuy?n đư?ng quan tr?ng h? th?ng mà b?n không th? xoá.

B?i v? c?a ng? t? iSCSI kh?i đ?ng gi?i pháp đư?c ch? đ?nh trong các tuy?n đư?ng, là c?a ng? luôn luôn đư?c s? d?ng trong ho?t đ?ng m?ng. Hành vi này x?y ra ngay c? khi m?c tiêu iSCSI có th? đ?n tr?c ti?p (liên k?t) và n?u m?t c?a ng? là không c?n thi?t đ? giao ti?p v?i các m?c tiêu iSCSI. N?u đ?a ch? ch?a Zero đư?c quy đ?nh như m?t c?ng m?c đ?nh trong iSCSI kh?i đ?ng ph?n m?m b?ng (iBFT), các c?ng m?c đ?nh nên không đư?c thi?t l?p trên máy tính sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính. Tuy nhiên, Windows v?n c?n cho bi?t thêm m?t m?c nh?p trong các c?ng m?c đ?nh cho iSCSI. V? v?y, v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

N?u b?n s? d?ng m?t adapter m?ng không th? thi?t l?p t?t c? các giá tr? trong thi?t l?p gateway m?c đ?nh không, v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" v?n c?n x?y ra. Các c?ng m?c đ?nh trong máy tính thư?ng không đư?c đ?t đ? 0.0.0.0. V? v?y, sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau, Windows không đ?t m?c c?ng m?c đ?nh n?u các c?ng m?c đ?nh trong iBFT đư?c thi?t l?p đ? 0.0.0.0.

Quan tr?ng Microsoft đ? phát hành các hotfix này đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? mà trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và ch? k? c?a Microsoft, vui l?ng s? h?t h?n s?m. V?n đ? này đư?c mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2298931,23229 Tháng 12 năm 201101: 38x 86
Tcpip.sys6.0.6002.22989914,79229 Tháng 12 năm 201112: 42x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2298940,44829 Tháng 12 năm 201102: 19x 64
Tcpip.sys6.0.6002.229891,417,59229 Tháng 12 năm 201112: 40x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2298980,89629 Tháng 12 năm 201101: 22IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.229892,973,03229 Tháng 12 năm 201112: 36IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622 Tháng tám năm 201217: 16x 86
Netio.sys6.1.7601.22119240,49626 Tháng 10 năm 201116: 48x 86
Tcpip.sys6.1.7600.171301,287,53625 Tháng 12 năm 201122: 05x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21330187,24826 Tháng 10 năm 201117: 08x 86
Tcpip.sys6.1.7600.213301,303,92026 Tháng 10 năm 201117: 08x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939187,76022 Tháng tám năm 201217: 16x 86
Tcpip.sys6.1.7601.179591,293,68025 Tháng 12 năm 201123: 03x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22119187,76026 Tháng 10 năm 201116: 48x 86
Tcpip.sys6.1.7601.221191,308,01626 Tháng 10 năm 201116: 48x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822 Tháng tám năm 201218: 12x 64
Netio.sys6.1.7601.22119376,68826 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Tcpip.sys6.1.7600.171301,894,28025 Tháng 12 năm 201122: 58x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21330288,13626 Tháng 10 năm 201117: 42x 64
Tcpip.sys6.1.7600.213301,878,38426 Tháng 10 năm 201117: 42x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939288,62422 Tháng tám năm 201218: 12x 64
Tcpip.sys6.1.7601.179591,914,24825 Tháng 12 năm 201123: 00x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22119288,64826 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Tcpip.sys6.1.7601.221191,902,44826 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422 Tháng tám năm 201216: 51IA-64
Netio.sys6.1.7601.22119711,02426 Tháng 10 năm 201116: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.171303,787,14425 Tháng 12 năm 201121: 43IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21330482,67226 Tháng 10 năm 201116: 41IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.213303,807,08826 Tháng 10 năm 201116: 41IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939483,18422 Tháng tám năm 201216: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.179593,794,28825 Tháng 12 năm 201122: 01IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22119483,18426 Tháng 10 năm 201116: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.221193,819,37626 Tháng 10 năm 201116: 50IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,576
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_b91ac5409544289734f775d2580bcbee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_240c51114871c408.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_c5ebc53ab9d4638a5e195f1c8b5d6644_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_9e31b25c3ee68667.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_883fdcd61be993be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_b540b9217ce2da28.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 6.762 ngư?i
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7c6d97722736cdd4dd75e30b40ff3615_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_3248840b3d450de0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c0ccbb7f8f3c24905128f2c12c10e22a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_21999a01c6e9360c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_e45e7859d44704f4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,122
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_115f54a535404b5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,784
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,596
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ac8fc0a5d4e45680ccc6276267f6972c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_4ff9f657f4f12140.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_884180cc1be79cba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,118
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22989_none_b5425d177ce0e324.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,773
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,255
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_3756858ec7cf23255d4a693d0b7580d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b88930cbb6b556e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_4f9a1534924718718419cc29adf057e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_3c62e6535dc8ef3a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_976ea43a0ceac2d26a9e08f2f05bda4e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_b0468a9e6b7dcc36.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_b092aac8b0740dc3875658628471896e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_4c65f7b7983f53e7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_58923ff3139b4b9b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)22 Tháng tám năm 2012
Th?i gian (UTC)17: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_593154b82ca8e6c5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_b3255c0bc795eb52.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.780 ngư?i
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_b3aefabce0b38843.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_b4ff4597c4c43d14.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.780 ngư?i
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b5b3fa34ddc1a05c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0eb50e4216b057bc5298a2bc8f37f82e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_d9a5dd9438de24d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6bcc3d37e1c8aa25ffd081ff31391ac2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_6bb1f43a9c772270.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_79ccfc18470f7b88cc690ce93b4686e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b61476a8a3abf429.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_808ff0059f357770d02f6576c7b4c3af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f2e9642bb6d9eedd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9374de5be35b9c000f7dbd9049c02351_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_a8ba09af6639b1ae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_dbff066bcba09e80aefdc43f501ccbae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_cc8f2cce9aee6e3f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f0ed83bda0697abd97fd471015aed5c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f48525cb7b29d619.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f691d13b3c1586ca4081f221252f38d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_e33af9fa82085f6b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b4b0db76cbf8bcd1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng tám năm 2012
Th?i gian (UTC)18: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b54ff03be50657fb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_0f43f78f7ff35c88.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.784 ngư?i
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_0fcd96409910f979.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_111de11b7d21ae4a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.784 ngư?i
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_11d295b8961f1192.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng tám năm 2012
Th?i gian (UTC)17: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_bfa49a8e196719f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_0e6d04789e5e67700401774ce90a08b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_3a2125c1c10cf625.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_558a0409857333998a9cd77e3ab53bc5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_f091a4d728de8e14.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_96cb19950e2d14cb286c460b76d9986a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_ddd3469479473b67.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_98359a66c5341b72abfdc9c85a04b636_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_4e6768bbab1e6056.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_5893e3e913995497.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)22 Tháng tám năm 2012
Th?i gian (UTC)18: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_5932f8ae2ca6efc1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_b3270001c793f44e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,782
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_b3b09eb2e0b1913f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_b500e98dc4c24610.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,782
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b5b59e2addbfa958.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng tám năm 2012
Th?i gian (UTC)17: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_bfa49a8e196719f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2727330 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2727330 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2727330

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com