B?n g?p m?t th?i gian dài kí nh?p khi b?n c? g?ng kí nh?p vào m?t d?a trên Windows 7 ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2 khách hàng s? d?ng h? sơ di đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2728738 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trong m?t môi trư?ng m?ng.
 • Tài kho?n ngư?i dùng đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng h? sơ di đ?ng khi ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính t? m?t web site t? xa.
 • B?n b?t thi?t đ?t chính sách nhóm sau đây đ? kích ho?t liên k?t ch?m phát hi?n cho h? sơ di đ?ng:
  Máy tính Administrative Templates\System\User Profiles\Slow m?ng k?t n?i th?i gian ch? cho thông tin người dùng
 • B?n đ?t c?u h?nh các tùy ch?n t?c đ? k?t n?i và các tùy ch?n th?i gian trong các thi?t l?p chính sách nhóm.
 • B?n có kí nh?p vào máy tính khách hàng t? m?t web site t? xa b?ng cách s? d?ng k?t n?i m?ng. K?t n?i m?ng có m?t t?c đ? nhanh liên k?t đ?n c?u h?nh máy ch? và có đ? tr? m?ng cao.

  Lưu ? Đ? tr? m?ng cao gây ra t?c đ? t?i trên máy tính đ? đư?c làm ch?m.
Trong trư?ng h?p này, th?i gian đó là c?n thi?t đ? b?n có th? kí nh?p vào máy tính là nhi?u th?i gian hơn d? ki?n.

Lưu ? V?n đ? này c?ng x?y ra khi b?n không cho phép các thi?t l?p k?t n?i m?ng ch?m th?i gian ch? cho thông tin người dùng chính sách nhóm. Khi b?n không cho phép cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm, máy tính s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh cho các tùy ch?n t?c đ? k?t n?i và cho các tùy ch?n th?i gian .

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? máy tính b? qua tùy ch?n th?i gian và do đó không xem xét đ? tr? m?ng. Khi máy tính khách hàng phát hi?n r?ng t?c đ? n?i k?t nhanh, máy tính gi? đ?nh r?ng k?t n?i m?ng là nhanh. Sau đó, máy tính khách hàng kh?i đ?ng đ? t?i v? h? sơ di đ?ng, và b?n g?p m?t quá tr?nh ch?m kí nh?p.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i Microsoft Update Catalog.

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c tái phát hành đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và k? b?i Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

Hotfix này c?ng s?a ch?a m?t v?n đ? h?i quy trong t?p tin Profsvc.dll sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2775511. Đ? bi?t thêm thông tin v? C?p Nh?t 2775511, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2775511 M?t doanh nghi?p hotfix rollup có s?n cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) trên máy tính khách hàng, máy tính s? xem xét các tùy ch?n th?i gian và các tùy ch?n T?c đ? k?t n?i trong cài đ?t chuyên bi?t k?t n?i m?ng ch?m th?i gian ch? cho thông tin người dùng chính sách nhóm. B?n có th? s? d?ng tùy ch?n th?i gian đ? đi?u ch?nh đ? tr? m?ng.

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này KB trên máy, m?t giá tr? DWORD m?i tên UseSMBBasedBandwidthAndLatency có giá tr? là 1 đư?c thêm vào trong registry subkey sau đây:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProfSvc\Parameters

N?u b?n không mu?n máy tính đ? xem xét đ? tr? m?ng, thi?t l?p giá tr? c?a các m?c nh?p registry UseSMBBasedBandwidthAndLatency0.


M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Profprov.dll6.1.7601.2238228,67212 Tháng 7 năm 201309:38x 86
Profsvc.dll6.1.7601.22382176,12812 Tháng 7 năm 201311:07x 86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22382223,74412 Tháng 7 năm 201309:20x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2238297,28012 Tháng 7 năm 201309:20x 86
Mrxsmb.sys6.1.7601.22382124,41612 Tháng 7 năm 201309:20x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Profprov.dll6.1.7601.2238233,79212 Tháng 7 năm 201312:01x 64
Profsvc.dll6.1.7601.22382223,74412 Tháng 7 năm 201312:01x 64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22382289,28012 Tháng 7 năm 201309:38x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22382128,00012 Tháng 7 năm 201309:38x 64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22382158,72012 Tháng 7 năm 201309:40x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Profprov.dll6.1.7601.2238278,84812 Tháng 7 năm 201311:05IA-64
Profsvc.dll6.1.7601.22382479,23212 Tháng 7 năm 201311:05IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22382678,91212 Tháng 7 năm 201309:06IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22382310,78412 Tháng 7 năm 201309:06IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22382368,64012 Tháng 7 năm 201309:06IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft


Trong chính sách "làm ch?m th?i gian ch? k?t n?i m?ng cho h? sơ ngư?i dùng", tùy ch?n th?i gian đ? đư?c t?m th?y là tùy ch?n đáng tin c?y nh?t đ? đo các liên k?t ch?m cho h? sơ. Luôn s? d?ng t?c đ? k?t n?i không luôn s?n xu?t hi?u qu? mong mu?n do cơ ch? đư?c ph? thu?c vào hi?u su?t SMB.

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.363 ngư?i
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_0bee8a55688683b5f775978dabfcc795_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_328c1abffb277a2f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_739f01753cdaea4847e6af6d6c2e6106_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_5f054e7e2303ab16.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_d89b0637f77961ea6f1327272bea3a51_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_20e41ac7033d112c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_df86167f1a754581fc99eefccef00bb2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_4854a9be064ba0e3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_fb712de6be3a35f6a4d384274a624e38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_9fe0576fe7fe5a9f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_fdf491a1aa477793.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,077
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8ae7c5bdc309196f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,962
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8d1e2fd001604ce0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,035
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_81d4a769c8b7db0d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,757
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_usesmbbasedbandwidthandlatency_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_0aae274d76fd086b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin859
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_06a7325b27c3a2ba7fb803113deabc0f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_0b4f74a3c31947e6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0f11e8ff6600bfb7f97b7207d5415234_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_dfaebd0e7c5c7f45.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_729be941094a09512d07686823a7ad1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8fca8dd1d22df8b6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a88a7a28aa2527834823b24dc31dd96b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_b9df178f4daf7d69.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_df6d73cc5846abcecb32ee71a5109145_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_9f291353881002f7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_5a132d2562a4e8c9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,081
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_e70661417b668aa5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,966
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_e93ccb53b9bdbe16.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,039
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_ddf342ed81154c43.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.761 ngư?i
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_usesmbbasedbandwidthandlatency_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_66ccc2d12f5a79a1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin861
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)12:29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,806
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_6884b45a0774092d697d1bee5ab475e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_0b0a1c6fbace42b5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_6a32d0be59da7d693958cc75494c33ab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_9ca8042d5edbc02f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_8992aa84f72761341c20340a73b18f9d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_b04f8ad2b4e40931.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_b12fb523eb331ac3c3e8846f101302d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_fc517137cbf9900d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d70ae49dd19f1987037b99458d8fbd97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_fce0b7de948b3f85.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_fdf63597aa45808f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,079
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8ae969b3c307226b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.964 ngư?i
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8d1fd3c6015e55dc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,037
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_81d64b5fc8b5e409.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,759
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_usesmbbasedbandwidthandlatency_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_0aafcb4376fb1167.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin860
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,673
Ngày (UTC)12 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2728738 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2728738 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2728738

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com