Mô t? v? C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, Group Chat máy ch?: Tháng Chín, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2728998 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, Group Chat máy ch? đó là ngày tháng 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? này gói c?p nh?t các b?n s?a l?i

Gói c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2711263 Ch?m tr? khi b?n c? g?ng đ? thêm m?t thành viên m?t nhóm tr? chuy?n ph?ng b?ng cách s? d?ng Office Communications Server 2007 R2, Group Chat công c? qu?n tr?
 • 2711265 Ngư?i dùng không th? s? d?ng m?t nhóm Chat khách hàng đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? nhóm tr? chuy?n trong m?t môi trư?ng Office Communications Server 2007 R2 có ch?a m?t ngu?n tài nguyên r?ng và r?ng tài kho?n tin c?y

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói MgcServer.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng Chín 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y các b?n ghi d?ch v? sau:
 • Office Communications Server 2007 R2, Group Chat Server - Lookup b?n ghi d?ch v? / kênh b?n ghi d?ch v?
 • Office Communications Server 2007 R2, Group Chat Server tuân th? Server - tuân th? b?n ghi d?ch v?

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng đi?u này C?p nh?t các gói.

Thay th? thông tin

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2647090 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat server: January, 2012

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên Office Communications Server R2 nhóm Chat máy ch?
Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên Office Communications Server R2 nhóm Chat máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng các Office Communications Server 2007 R2, Group Chat tính năng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, c?u h?nh, và ho?t đ?ng đúng. Office Communications Server 2007 R2, Group Chat máy ch? bao g?m các kênh server, Lookup server, và máy ch? tuân th?.
 2. D?ng đang ch?y b?n ghi d?ch v? kênh và tra c?u b?n ghi d?ch v?.
 3. Áp d?ng b?n c?p nh?t này b?ng cách ch?y MgcServer.msp gói trên t?t c? các máy tính có nhóm Chat vai tr? máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Trên h? ph?c v? nhóm Chat, m? công c? c?u h?nh máy ch?. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Công c? c?u h?nh máy ch? dư?i Công c? qu?n tr?.
  • M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
   <Drive letter=""></Drive>: \Program Files\Microsoft office Communications Server 2007 R2\Group tr? chuy?n Server\ServerConfigTool.exe
 5. Nh?p vào khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Các nhóm Chat máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính này đ?i h?i m?t nâng c?p lên QFE1. B?n ph?i có quy?n đ?c/ghi vào t?p tin c?u h?nh c?a máy ch? đ? hoàn thành nhi?m v? này.
  Sau đó, các công c? c?u h?nh h? ph?c v? nâng c?p hi?n có nhóm Chat b? máy cơ s? d? li?u đ?. Ngoài ra, các công c? c?u h?nh máy ch? thay đ?i t?p tin c?u h?nh c?a máy ch? đ? ph?n ánh nh?ng thay đ?i này.

  Lưu ? B?n ph?i t?t máy ch? nhóm tr? chuy?n t?t c? trư?c khi b?n th?c hi?n thao tác này.
 6. Kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? kênh và các b?n ghi d?ch v? tra c?u, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? tuân th?.
Làm th? nào đ? thêm m?t máy ch? m?i vào m?t h? bơi hi?n có sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này
Ch? là các t?p tin C?p Nh?t (.msp) MSI đư?c phát hành trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t. Các gói ph?n m?m C?p Nh?t không bao g?m m?t tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t. Sau khi b?n đ? ch?y b?n c?p nh?t này trên t?t c? các Office Communications Server 2007 R2, Group Chat máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau đ? thêm m?t máy ch? nhóm tr? chuy?n hi?n có h? bơi:
 1. Thi?t l?p các Office Communications Server 2007 R2, Group Chat máy ch? (server kênh và tra c?u server) trên m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i b?ng cách s? d?ng các tài kho?n b?n ghi d?ch v? cùng các h? bơi hi?n có s? d?ng.
 2. Nâng c?p lên các m?i Office Communications Server 2007 R2, nhóm tr? chuy?n cài đ?t chuyên bi?t.
 3. D?ng b?n ghi d?ch v? kênh và các b?n ghi d?ch v? tra c?u.
 4. Ch?y l?nh sau đ? c?u h?nh l?i các máy ch? m?i đ? tr? đ?n các nhóm Chat b? máy cơ s? d? li?u h? bơi.
  <Drive letter=""></Drive>: \Program Files\Microsoft office Communications Server 2007 R2\Group Chat Server\ServerConfigTool.exe/i
  Lưu ? Tất cả các dịch vụ B?t đ?u t? đ?ng sau khi b?n c?u h?nh l?i các máy ch?.

Lo?i b? thông tin

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, nó không th? b? g? cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, kênh b?n ghi d?ch v? và các b?n ghi d?ch v? tra c?u không kh?i đ?ng, và l?i sau s? đư?c ghi l?i trong trư?ng h?p đăng nh?p:
T? ch?c s? ki?n ID 6407
Mô t?: Máy ch? là không tương h?p v? sau v?i b? máy cơ s? d? li?u máy ch? =<yoursqlservername></yoursqlservername>b? máy cơ s? d? li?u =<databasename></databasename>Tích h?p an ninh = SSPI

Thông tin v? t?p

B?n c?p nh?t này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? mà đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói c?p nh?t này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m C?p Nh?t. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem thông tin v? t?p, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và th?i gian trong ki?m soát Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
File_channelserver.dll3.5.6907.244396,0648/31/1210: 15x 86
File_channelservice.exe3.5.6907.200137,0568/31/1210: 15x 86
File_clientcommon.dll3.5.6907.2651,395,3128/31/1210: 15x 86
File_compliance.dll3.5.6907.206190,2968/31/1210: 15x 86
File_complianceservice.exe3.5.6907.206178,0248/31/1210: 15x 86
File_endpoint.dll3.5.6907.2651,010,2808/31/1210: 15x 86
File_endpoint.ws.dll3.5.6907.2651,010,2808/31/1210: 15x 86
File_filerepository.dll3.5.6907.41128,8568/31/1210: 15x 86
File_interop.lctaskhandler.dll3.5.6907.4115,7288/31/1210: 15x 86
File_lcmanagedtaskhandler.dll3.5.6907.411,062,7528/31/1210: 15x 86
File_lookupservice.exe3.5.6907.244162,5928/31/1210: 15x 86
File_mgccommon.dll3.5.6907.255363,0888/31/1210: 15x 86
File_mgccommon.ws.dll3.5.6907.255363,0888/31/1210: 15x 86
File_mgcres.dll3.5.6907.4123,3688/31/1210: 15x 64
File_mgcserverperf.dll3.5.6907.4141,8088/31/1210: 15x 64
File_mgcserverperf.ws.dll3.5.6907.4141,8088/31/1210: 15x 64
File_mgcwebservice.dll3.5.6907.41165,7128/31/1210: 15x 86
File_protocols.dll3.5.6907.255387,6648/31/1210: 15x 86
File_protocols.ws.dll3.5.6907.255387,6648/31/1210: 15x 86
File_servercommon.dll3.5.6907.244744,2248/31/1210: 15x 86
File_servercommon.ws.dll3.5.6907.244744,2248/31/1210: 15x 86
File_serverconfigtool.exe3.5.6907.2651,079,9288/31/1210: 15x 86
File_warsawtransport.dll3.5.6907.206337,7688/31/1210: 15x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2728998 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Communcations Server 2007 R2 Group Chat server
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew atdownload kbmt KB2728998 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2728998

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com