Kh?c ph?c: M?t rebind c?a gói MSCS001 x?y ra khi b?n th?c hi?n m?t t?nh gói trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2729409 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n th?c hi?n m?t gói t?nh mà có m?t m? thông báo x?u ho?c không t?n t?i trong m?t môi trư?ng máy ch? Microsoft Integration Server 2010, m?t rebind c?a gói MSCS001 x?y ra.

Ví d?, khi b?n th?c hi?n m?t gói t?nh mà có m?t m? thông báo t?nh tr?ng, chi?n d?ch th?t b?i v?i l?i SqlCode-805 như mong đ?i. Tuy nhiên, sau khi x?y ra l?i-805, h? th?ng B?t đ?u "b?t đ?u ràng bu?c" yêu c?u cho các gói ph?n m?m MSCS001 và th?c hi?n các truy v?n t?nh m?t l?n n?a, và sau đó các ho?t đ?ng không thành công m?t l?n n?a v?i m?t thông báo l?i r?ng gi?ng như sau:
Th?c hi?n không thành công trong RunSelect

Thông báo: DBRM ho?c gói tên DSNFD037.DBO.AREASALL.424144544F4B3100?DISTSERV? 04 KHÔNG T?M TH?Y TRONG K? HO?CH. L? do SQLSTATE: 51002, SQLCODE:-805Sql

SqlCode:-805, SqlState: 51002


Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Vi?c s?a ch?a gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong tích l?y thông tin tr?n gói 5 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c các gói tích l?y C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2728515 Tích l?y thông tin tr?n gói 5 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. M?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có tích l?y thông tin tr?n gói 4 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c các gói tích l?y C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2691943 Tích l?y thông tin tr?n gói 4 là có s?n cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, ?n b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msdrda.dll8.5.4566.2985,29602-Tháng b?y-201212: 31x 86
Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, 64-bit edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
adloc.dll8.5.4224.030,54402-Tháng b?y-201212: 41x 86
dtcwrapper.dllkhông áp d?ng55,12802-Tháng b?y-201212: 41x 86
fmistr32.dll8.5.4224.017,74402-Tháng b?y-201212: 41x 86
msdrda.dll8.5.4566.21,712,84802-Tháng b?y-201212: 41x 64
msdrda.dll8.5.4566.2985,29602-Tháng b?y-201212: 41x 86
snadmod.dll8.5.4224.0837,45602-Tháng b?y-201212: 41x 86
snadump.dll8.5.4224.016,20802-Tháng b?y-201212: 41x 86
snaip.dll8.5.4224.0124,75202-Tháng b?y-201212: 41x 86
snaip6.dll8.5.4224.0124,75202-Tháng b?y-201212: 41x 86
snalm.dll8.5.4224.071,50402-Tháng b?y-201212: 41x 86
snareg.dll8.5.4224.051.024 ngư?i02-Tháng b?y-201212: 41x 86
snasvc.dll8.5.4224.015,69602-Tháng b?y-201212: 41x 86
snatrc.dll8.5.4224.079,69602-Tháng b?y-201212: 41x 86
snatrcsn.dll8.5.4224.055,12002-Tháng b?y-201212: 41x 86
wappc32.dll8.5.4224.0198,48002-Tháng b?y-201212: 41x 86
wcpic32.dll8.5.4224.0112,46402-Tháng b?y-201212: 41x 86
winappc.dll8.5.4224.011,60002-Tháng b?y-201212: 41x 86
wincsv32.dll8.5.4224.051.024 ngư?i02-Tháng b?y-201212: 41x 86
winmgt32.dll8.5.4224.067,40802-Tháng b?y-201212: 41x 86
winrui32.dll8.5.4224.0100,17602-Tháng b?y-201212: 41x 86
winsli32.dll8.5.4224.0120,65602-Tháng b?y-201212: 41x 86
Lưu ? Do quan h? ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2729409 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2729409 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2729409

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com