Outlook, kalend?r? vai cilv?ku saites ir pieejama Office 365 port?l? jaunam lietot?jam

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2730143 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Pievienotu jaunu lietot?ju, un pie??iriet lietot?ja licenci Microsoft Exchange Online Microsoft Office 365. Tom?r p?c tam, kad lietot?js pierakst?s pakalpojum? Office 365 port?ls, Outlook, kalend?r? vai cilv?ku saites nav pieejami (tiek par?d?ti pel?koti) ?im lietot?jam.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, p?rbaudiet vai lietot?js ir Exchange Online licences vai pastkastes lok?laj? vid?.
  • Ja lietot?js nav Exchange Online licences, saites neb?s pieejama l?dz br?dim, kad lietot?js ir Exchange Online licences.
  • Ja lietot?jam ir pastkastes lok?laj? vid?, tie?saistes Exchange pastkastes neb?s iestat?t lietot?ja. Tas noz?m?, ka saites neb?s pieejama.
  • Ja Office 365 organiz?cija nesen izveidoja un saites visiem lietot?jiem, kuri ir tie?saistes val?tas mai?as licence v?l nav pieejama p?c 24 stund?m, sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar Office 365 atbalsts.
  • Ja lietot?jam ir Exchange Online licences, lietot?js izrakst?ties no Office 365 port?lu un pierakstieties taj? v?lreiz. To var veikt 15 min?tes saite b?s pieejama p?c tam, kad lietot?js tiek pie??irts Exchange Online licences. Ja ?im lietot?jam saites v?l nav pieejama p?c 15 min?t?m, sazinieties ar Office 365 atbalsts, lai sa?emtu pal?dz?bu.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem:
  • Tie?saistes apmai?as organiz?cija ir joproj?m tiek izveidota Office 365. Var paiet 24 stundas organiz?cija var iestat?t Office 365.
  • Programm? Office 365 joproj?m tiek iestat?ts lietot?ja pastkasti Exchange Online. Tas var aiz?emt jaun? lietot?ja pastkasti var iestat?t Office 365 15 min?tes.
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2730143 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 11. j?lijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2730143 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2730143

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com