Telpu lietot?ji nesa?emu e-pasta zi?ojumus no Office 365 Lietot?ji Exchange hibr?d? izvieto?ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2730609 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Jums ir Microsoft Exchange hibr?da ievie?anu, kur? m?konis balst?tu lietot?ji Microsoft Office 365 un lok?lajiem lietot?jiem vienu nosaukumvietu. e-pasts (piem. aizst?jv?rds@contoso.com). Tom?r lok?los lietot?jus no Office 365 Lietot?ji nesa?emu e-pasta zi?ojumus.

Turkl?t Office 365 lietot?js nos?ta e-pasta zi?u uz lok?lo lietot?ja, Office 365 lietot?js sa?em par neizdevu?os pieg?di (NDR) zi?ojum? k??das zi?ojumu, kas l?dz?gs ?im:
#550 5.1.1 ATRISIN?T?JS.ADR.ExRecipNotFound; nav atrasts # #

???DUMS

Tas notiek, ja dom?na, kas iestat?ta hibr?da ievie?anas nav iestat?ta k? koplietoto dom?nu pakalpojum? Office 365. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, iestatiet dom?na k? koplietojams dom?ns. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.Office.com) k? glob?lo admin.
  2. laiz?tAdmin, un p?c tam noklik??iniet uz Exchange val?tas administr??anas centra atv?r?anai.
  3. Exchange administratoru centr? kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uzpasts pl?smaun p?c tam uzakcept?tie dom?ni.
  4. Veiciet dubultklik??i uz dom?na, kas ir iestat?ta hibr?da izvieto?anai.
  5. Izv?lieties koplietojamoun p?c tam noklik??iniet uzsaglab?t.

PAPILDINFORM?CIJA

Exchange administratoru centr? sarakstus jom?s, ko pievienoj?t savam kontam, izmantojot Microsoft Office 365 port?ls. Tas ?auj p?rvald?t to, k? tiek pieg?d?ti zi?ojumi. Hibr?da scen?rij? Exchange Online ir j?iestata pareizi t?, ka kad m?konis balst?tu lietot?js nos?ta e-pasta zi?u uz lok?lo lietot?ja, Exchange Online mar?rut? e-pasta zi?u uz lok?lo zi?ojumapmai?as vidi.

Vair?k info par akcept?tie dom?ni, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
Akcept?tie dom?ni

Vair?k info par hibr?du izvieto?anu, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
Exchange serveris izvieto?anas pal?gs
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2730609 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 13. j?lijs - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 hybrid o365022013 o365a o365e o365p o365m kbmt KB2730609 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2730609

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com