Telpu lietot?ji nesa?emu e-pasta zi?ojumus no Office 365 Lietot?ji Exchange hibr?d? izvieto?ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2730609 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Jums ir Microsoft Exchange hibr?da ievie?anu, kur? m?konis balst?tu lietot?ji Microsoft Office 365 un lok?lajiem lietot?jiem vienu nosaukumvietu. e-pasts (piem. aizst?jv?rds@contoso.com). Tom?r lok?los lietot?jus no Office 365 Lietot?ji nesa?emu e-pasta zi?ojumus.

Turkl?t Office 365 lietot?js nos?ta e-pasta zi?u uz lok?lo lietot?ja, Office 365 lietot?js sa?em par neizdevu?os pieg?di (NDR) zi?ojums k??das zi?ojumu, kas l?dz?gs ?im:
#550 5.1.1 ATRISIN?T?JS.ADR.ExRecipNotFound; nav atrasts # #

???DUMS

Tas notiek, ja dom?na, kas iestat?ta hibr?da ievie?anas nav iestat?ta k? koplietoto dom?nu pakalpojum? Office 365. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, iestatiet dom?na k? koplietojams dom?ns. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.

Izmantojiet Exchange Admin centru, ja jums ir Office 365

 1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.microsoftonline.com) k? glob?lo admin.
 2. Galvenes, noklik??iniet uz Adminun p?c tam noklik??iniet uz Exchange.
 3. Exchange administratoru centr? kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uzPasts pl?smaun p?c tam uz Akcept?to dom?nu.
 4. Atlasiet dom?nu, kas ir iestat?ta hibr?da izvieto?anai, un p?c tam noklik??iniet uz Detaliz?ti.
 5. Izv?lieties koplietojamoun p?c tam noklik??iniet uz saglab?t.

Izmantojiet Exchange Control Panel, ja jums ir Office 365 pirms jaunin??anas

 1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.microsoftonline.com) k? glob?l?s administr??anas vai pakalpojuma administratoru.
 2. Noklik??iniet uzAdmin, un p?c tam sada??Apmai?a tie?saist?, noklik??iniet uzP?rvald?t.
 3. Exchange vad?bas paneli, noklik??iniet uzPasta kontroleun p?c tam noklik??iniet uz& Dom?nu aizsardz?ba.
 4. Atlasiet dom?nu, kas ir iestat?ts hibr?da ievie?anas un p?c tam noklik??iniet uzDetaliz?ta inform?cija.
 5. AtlasietKoplietotaun p?c tam noklik??iniet uzSaglab?jiet.

PAPILDINFORM?CIJA

Exchange Admin Centerand Exchange Control Panel sarakstus jom?s, ko pievienoj?t savam kontam, izmantojot Microsoft Office 365 port?ls. Tas ?auj p?rvald?t to, k? tiek pieg?d?ti zi?ojumi. Hibr?da scen?rij? Exchange Online ir j?iestata pareizi t?, ka kad m?konis balst?tu lietot?js nos?ta e-pasta zi?u uz lok?lo lietot?ja, Exchange Online mar?rut? e-pasta zi?u uz lok?lo zi?ojumapmai?as vidi.

Vair?k info par akcept?tie dom?ni, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
Akcept?tie dom?ni

Vair?k info par hibr?du izvieto?anu, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
Exchange serveris izvieto?anas pal?gs
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2730609 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 hybrid o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade o365a o365e o365p o365m kbmt KB2730609 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2730609

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com