MS12-057: L? h?ng trong Microsoft Office có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 14 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2731879
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS12-057. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

V?n đ? đ? bi?t và bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Các bài vi?t sau đây có ch?a các thông tin b? sung v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này v? nó liên quan đ?n các s?n ph?m cá nhân phiên b?n. Các bài vi?t có th? ch?a thông tin đư?c bi?t đ?n các v?n đ?. N?u trư?ng h?p này x?y ra, v?n đ? đư?c li?t kê dư?i đây m?i liên k?t bài vi?t.
 • 2553260 MS12-057: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho văn ph?ng 2010 (MSO): ngày 14 tháng 9 năm 2011

  Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong b?o m?t C?p Nh?t 2596615:
  • Microsoft Update ho?c Windows Update có th? cung c?p b?n c?p nh?t này ngay c? khi b?n không có Microsoft Office 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   830335 C?p Nh?t c?a Microsoft và Windows C?p Nh?t cung c?p các C?p Nh?t cho các chương tr?nh văn ph?ng mà b?n không có cài đ?t chuyên bi?t
  • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, các t?p tin văn ph?ng có b?o v? RMS dư?ng như s?p đ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2750155 T?p tin văn ph?ng có b?o v? RMS dư?ng như s?p đ?
 • 2589322 MS12-057: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho văn ph?ng 2010 (MSCONV): Tháng Tám 14, 2012

  Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong b?o m?t C?p Nh?t 2596615:
  • Microsoft Update ho?c Windows Update có th? cung c?p b?n c?p nh?t này ngay c? khi b?n không có Microsoft Office 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   830335 C?p Nh?t c?a Microsoft và Windows C?p Nh?t cung c?p các C?p Nh?t cho các chương tr?nh văn ph?ng mà b?n không có cài đ?t chuyên bi?t
 • 2596615 MS12-057: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho 2007 h? th?ng văn ph?ng (MSO): ngày 14 tháng 9 năm 2011

  Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong b?o m?t C?p Nh?t 2596615:
  • Microsoft Update ho?c Windows Update có th? cung c?p b?n c?p nh?t này ngay c? khi b?n không có h? th?ng Microsoft Office 2007 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   830335 C?p Nh?t c?a Microsoft và Windows C?p Nh?t cung c?p các C?p Nh?t cho các chương tr?nh văn ph?ng mà b?n không có cài đ?t chuyên bi?t
 • 2596754 MS12-057: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho 2007 h? th?ng văn ph?ng (MSCONV97): Tháng Tám 14, 2012

  Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?o m?t C?p Nh?t 2596754:
  • Microsoft Update ho?c Windows Update có th? cung c?p b?n c?p nh?t này ngay c? khi b?n không có h? th?ng Microsoft Office 2007 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   830335 C?p Nh?t c?a Microsoft và Windows C?p Nh?t cung c?p các C?p Nh?t cho các chương tr?nh văn ph?ng mà b?n không có cài đ?t chuyên bi?t

File băm thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tin c?a nhà xu?t b?nSHA1SHA2
msconv972007-kb2596754-fullfile-x 86-glb.exeC4996C711EBAB773AE845628A5BA60D40478D3726163C79CC290C6689D82DE7685D06F4DD2F128C82A6825E6F7C89F0779709DEE
msconv972010-kb2589322-fullfile-x 64-glb.exeD0B6D170B5B35480865831FFFE7AC842D13A3F08B4CBC495324E903206B0107B69CAD79D2358A4A09675998E6928D02BA093A25C
msconv972010-kb2589322-fullfile-x 86-glb.exeBD4464414EB040825E2879EE8761EE638DD48BDE302511A5C4B67F531E983985CFFC40F0CFEB68B1351BBE993D0C323364B5F6A1
mso2007-kb2596615-fullfile-x 86-glb.exe003C036A1787C7759BCABF03501C201D793716AA0A3822EFCD847C78E942FC49BB2B4B9770A71981671B1B40847C18009C1E582C
mso2010-kb2553260-fullfile-x 64-glb.exeAD716C2C8D007B09E4EDA76E1FE34BA0937BFA826C4FD64033B27B424E82F0E7444685C5B31628B10B6C78B66A33D262725AEE4F
mso2010-kb2553260-fullfile-x 86-glb.exe2E7D6BDFEB1DA503253FCBDA7E5566ED7F0322292C1E05D470BAA5A6A5CC699F8BBA1875EF2A68C4476DF8F047102937738EB61A

Thu?c tính

ID c?a bài: 2731879 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2731879 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2731879

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com