SharePoint 2010 dành cho dân kinh t? - Ph?n 1

ID c?a bài: 2731983 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Nguy?n Ng?c Thu?n]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Gi?i pháp

SharePoint 2010 là m?t gi?i pháp t?ng th?, trao quy?n cho ngư?i s? d?ng, cho m?i đ?i tư?ng ngư?i dùng cu?i trong t? ch?c. B? ph?n kinh doanh ngoài các ch?c năng liên quan đ?n BI li?u có t?n d?ng đư?c t?i đa kh? năng mà SharePoint mang l?i hay không? Các b? ph?n k? toán, tài chính c?n ?ng d?ng, tính toán, li?u SharePoint có đáp ?ng đư?c hay không?

Trong lo?t bài vi?t này, b?n s? đư?c t?m hi?u m?t s? gi?i pháp cơ b?n giúp ích cho b? ph?n k? toán, tài chính ho?c bán hàng có th? làm vi?c v?i các công th?c c?a m?nh.

Ch?ng h?n b?n đi?n m?t form như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731984


Sau khi click Save, SharePoint s? t? đ?ng tính t?ng theo công th?c S? lư?ng x Đơn giá

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731985


Đ? làm quen v?i vi?c s? d?ng các hàm công th?c, bi?u th?c, trư?c tiên b?n c?n ph?i n?m các khái ni?m cơ b?n v? List, Library như t?o Column theo m?c đích c?a m?nh, s? d?ng các thi?t l?p riêng bi?t cho t?ng column mà b?n t?o, ch?ng h?n v?i column Currency, chúng ta có th? thi?t l?p cho các giá tr? không bao g?m các ch? s? hàng th?p phân.

N?u như ai đ? t?ng s? d?ng các column s? th?y có m?t ki?u column có tên Calculated.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731986


Nh?n h?nh sau đây b?n s? hi?u ví d? đ?u bài vi?t c?a tôi.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731987


Bên dư?i Formula, tôi s? d?ng công th?c nhân 2 giá tr? thu?c column S? lư?ng Đơn giá. Bên dư?i d?ng The data type returned from this formula is, tôi ch?n giá tr? xu?t ra là Currency. Ngoài ra, tôi ch?n 0 đ?i v?i tùy ch?n hi?n th? ph?n th?p phân. Đơn v? ti?n t? c?a tôi là USD.

Như v?y b?n đ? bi?t cách s? d?ng cơ b?n v? cách tính toán. Nhi?m v? c?a tôi là giúp b?n t?m hi?u SharePoint h? tr? vi?c tính toán này t?t như th? nào. ? ph?n 1 này, chúng ta s? xem c?u trúc c?a m?t công th?c g?m nh?ng thành ph?n nào.

Trư?c tiên, công th?c c?a b?n luôn b?t đ?u b?ng d?u (=). Các thành ph?n c?a m?t công th?c trong SharePoint g?m:

  • Hàm s?, s? đ?c bi?t: ch?ng h?n s? Pi. B?n ph?i g? Pi(), khi g? h? th?ng tr? v? giá tr? 3,14159265.
  • Column: b?n s? ch?n các column mà b?n c?n tính toán.
  • H?ng s?: v?i ví d? trên chúng ta không có h?ng s?. M?t ví d? ch?ng h?n = 2 [S? lư?ng] * [Đơn giá]. 2 là h?ng s?.
  • Các d?u toán t?: c?ng, tr?, nhân, chia, giai th?a, l?y th?a.....
Không ch? có các phép tính cơ b?n, SharePoint 2010 c?n h? tr? b?n khá nhi?u v?n đ? liên quan đ?n l?nh v?c k? toán, tài chính. B?n s? t?m hi?u ? nh?ng ph?n k? ti?p.

H?t ph?n 1.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2731983 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2731983

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com