SharePoint 2010 dành cho dân kinh t? - Ph?n 2

ID c?a bài: 2731997 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Nguy?n Ng?c Thu?n]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Gi?i pháp

Ti?p t?c lo?t bài SharePoint 2010 dành cho dân kinh t?, b?n s? khám phá các th? thu?t áp d?ng r?t t?t cho l?nh v?c k? toán, tài chính. Đ?u tiên, chúng ta nh?c l?i các thành ph?n trong m?t công th?c b?n c?n chú ?:

  • Hàm s?, s? đ?c bi?t: ch?ng h?n Pi(). Khi b?n g? Pi(), h? th?ng t? đ?ng tr? v? giá tr? 3,14159265
  • Column: b?n s? ch?n các column b?n c?n tính toán d?a trên công th?c.
  • H?ng s?: v?i ví d? trư?c, chúng ta có m?t h?ng s? là 2: 2[S? lư?ng] * [Đơn giá]

V? cơ b?n, chúng ta s? d?ng m?t column đóng vai tr? trung gian đ? tính các column khác. Ch?ng h?n b?n mu?n column m?i t?o b?ng m?t column khác trong cùng m?t list.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731991


Như h?nh trên, tôi t?o m?t column m?i ki?u Calculated và th?c hi?n vi?c gán giá tr? column m?i này b?ng v?i giá tr? column S? lư?ng.

Ho?c b?n mu?n tính t? l? ph?n trăm c?a m?t column. Ch?ng h?n tôi mu?n tính thu? VAT 10% đ?i v?i m?t s?n ph?m.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731992


Các hàm cơ b?n

SharePoint 201 h? tr? r?t nhi?u hàm và chúng ta cùng t?m hi?u các hàm trong lo?t chuyên đ? này. Đ?u tiên là m?t bài toán cơ b?n mà ch?c ch?n b?n s? g?p trong quá tr?nh tính toán > Tính giá tr? trung b?nh.

Đ? tính giá tr? trung b?nh, b?n có th? s? d?ng hàm AVERAGE. Tôi gi? s? tôi là m?t nhân viên bán hàng, tôi đ? th?ng kê đư?c lư?ng hàng mà tôi bán theo các tháng 1, 2, 3 và 4. Tôi s? tính giá tr? trung b?nh c?a 4 tháng này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731993


B?n có th? ki?m tra k?t qu?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731994


Tôi v?n s? d?ng ví d? trên. Bây gi? tôi mu?n xem th? tôi bán s?n ph?m v?i s? lư?ng l?n nh?t là bao nhiêu. Trong trư?ng h?p này, tôi dùng hàm MAX.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731995


B?n chú ? r?ng khi b?n t?o m?t column và th?c hi?n các công th?c th? giá tr? c?a column m?i s? t? đ?ng đư?c c?p nh?t.

Tôi ti?p t?c v?i ví d? trên. Bài toán c?a tôi đ?t ra lúc này là tôi mu?n so sánh gi?a chi tiêu t?ng s? lư?ng tôi bán trong 4 tháng và con s? th?c t?. N?u l?n hơn th? s? hi?n th? tr?ng thái Đ?t ch? tiêu, c?n nh? hơn th? hi?n tr?ng thái Chưa đ?t ch? tiêu. V?i yêu c?u này, tôi dùng hàm IF.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731996


? đây, b?n chú ? d?ng ch? "Chưa đ?t ch? tiêu" và "Đ?t ch? tiêu". Công th?c trên có ? ngh?a n?u ch? tiêu l?n hơn t?ng s? lư?ng, column b?n s? tr? v? giá tr? Chưa đ?t ch? tiêu. Ngư?c l?i Đ? đ?t ch? tiêu. B?n có th? đ? đi?u ki?n l?n hơn ho?c b?ng b?ng cách đ?t thêm d?u (=) sau d?u l?n hơn (>).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2731998


H?t ph?n 2...

Đ? bi?t thêm thông tin

Đ? đư?c tư v?n gi?i pháp SharePoint c?ng như tr? giúp tri?n khai, b?n có th? g?i email đ?n nnthuan@live.com.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2731997 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2731997

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com