B?n không th? s?a đ?i các thư MAPI đang m?c k?t trong m?t s? ki?n b?n r?a chén SMTP v?n t?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 273233 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n không th? s?a đ?i các thư MAPI đang m?c k?t trong m?t email đơn gi?n Chuy?n giao th?c (SMTP) v?n chuy?n s? ki?n ch?m, ch?ng h?n như m?t trong đó th?c hi?n các ISMTPOnArrival::OnArrival phương pháp. B?t k? s?a đ?i nào đư?c th?c hi?n cho các thư này dư?ng như thành công, và hi?n th? trong ph?m vi c?a s? ki?n ch?m, nhưng không v?n t?n t?i đ? thông báo th?c t?. Ngoài ra, m?t s? đ?c tính, ch?ng h?n như ph?n đính kèm và các thông báo c?a cơ th?, có th? không có s?n.

NGUYÊN NHÂN

S? ki?n giao thông SMTP ch?m cho Exchange 2003 ho?c Exchange 2000 có th? đư?c s? d?ng đ? b?y t?t c? thư e-mail g?i đi như h? đư?c x? l? b?i giao thông SMTP l?p. Nguyên nhân c?a v?n đ? này là trao đ?i chuy?n đ?i thư MAPI đ? m?t Phiên b?n SMTP t?m th?i cho b?n r?a chén s? ki?n đ? x? l?, và sau đó lo?i b? này Phiên b?n t?m th?i sau khi s? ki?n ch?m m? hoàn t?t thi công.

GI?I PHÁP

V?n đ? là làm th? nào tin nh?n đ?n lúc các Exchange server. M?t tin nh?n MAPI có th? đ?n h? ph?c v? Exchange trong các cách sau:
  • M?t tin nh?n đư?c g?i b?ng cách s? d?ng m?t máy khách MAPI, ch?ng h?n như Outlook, t? m?t h?p thư trên máy ch? đó.
  • M?t tin nh?n đ?n thông qua m?t b? phát tri?n Exchange C?a ng? (EDK).
  • M?t tin nh?n đư?c đ?nh tuy?n t? Exchange 5.5 trong m?t h?n h?p môi trư?ng.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, l?c lư?ng t?t c? các tin nh?n đư?c trong Đ?nh d?ng SMTP. L?c lư?ng đi tin nh?n thông qua m?t biên gi?i trao đ?i máy ch? ho?c máy ch? thông minh b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh k?t n?i SMTP. Đ?t b?n r?a chén s? ki?n trên biên gi?i trao đ?i máy ch? ho?c máy ch? thông minh. B?i v? các máy ch? Exchange 2003 và Exchange 2000 giao ti?p v?i nhau thông qua SMTP, t?t c? các tin nh?n đ?n m?t máy ch? biên gi?i ho?c t?i m?t máy ch? thông minh ph?i ? đ?nh d?ng SMTP. Do đó, s? ki?n ch?m nên ho?t đ?ng như mong đ?i. L?c lư?ng tin nh?n trong nư?c đi qua biên gi?i trao đ?i máy ch? ho?c máy ch? thông minh nơi ch?m s? ki?n đư?c cài đ?t. Thông đi?p trong nư?c đang nh?n đư?c ? đ?nh d?ng SMTP.Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317680Làm th? nào đ? thêm m?t s? t? b? đ? thư SMTP trong Visual Basic Script
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? bu?c ra bên ngoài thư thông qua m?t máy ch? Exchange biên gi?i ho?c thông qua m?t máy ch? thông minh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293800Làm th? nào đ? thi?t l?p Windows 2000 là m?t h? ph?c v? SMTP ti?p s?c ho?c máy ch? thông minh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh k?t n?i SMTP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265293Làm th? nào đ? c?u h?nh k?t n?i SMTP trong Exchange

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

M?c dù s? h?n ch? này là c? h?u đ? Exchange 2003 và Exchange 2000, nó có th? đư?c quan sát th?y thông qua các c?a s? SMTP v?n chuy?n s? ki?n ch?m là t?t:
  • IMailTransportSubmission::OnTransportSubmission
  • IMailTransportOnPreCategorize::OnSyncMessagePreCategorize
  • IMailTransportOnPostCategorize::OnMessagePostCategorize

Thu?c tính

ID c?a bài: 273233 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbmsg kbpending kbprb kbmt KB273233 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:273233

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com