Mô t? v? các b?n C?p Nh?t Office: 10 tháng b?y năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2732408 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 10 tháng b?y, năm 2012, Microsoft phát hành b?n c?p nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng đư?c d? đ?nh đ? gi? khách hàng c?a chúng tôi an toàn và thông tin m?i nh?t. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t t?t c? các áp d?ng cho b?n.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong các sau Microsoft Knowledge Base (KB) bài vi?t đư?c bao g?m trong 10 tháng b?y năm 2012.

C?p Nh?t b?o m?t
 • 2598361 MS12-046: Mô t? security update for Microsoft Office 2003: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2598243 MS12-046: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho văn ph?ng 2010 (Vbe7.dll): 10 tháng b?y năm 2012
 • 2598239 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2596942 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2 (xlsrvwfe): 10 tháng b?y năm 2012
 • 2596911 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Windows SharePoint Services 3.0: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2596786 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2007 (IPEditor): 10 tháng b?y năm 2012
 • 2596744 MS12-046: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho 2007 Microsoft Office system: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2596666 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2007: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2596663 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2007 Service Pack 2 (coreserver): 10 tháng b?y năm 2012
 • 2589325 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Groove Server 2010: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2553447 MS12-046: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2553431 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Infopath 2010: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2553424 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 (wosrv): 10 tháng b?y năm 2012
 • 2553365 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint qu? 2010: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2553322 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2010: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2553194 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 (coreserverloc): 10 tháng b?y năm 2012
C?p Nh?t nonsecurity
 • 2687310 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2598241 Mô t? v? C?p Nh?t Input Method Editor 2010: 10 tháng b?y năm 2012
 • 2596598 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007: 10 tháng b?y năm 2012
 • 982726 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2010 Junk Email Filter: 10 tháng b?y năm 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2732408 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Input Method Editor 2007
 • Microsoft Office Input Method Editor 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2732408 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2732408

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com