"NTVDM.Thông báo l?i EXE đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng"khi b?n s? d?ng các ?ng d?ng 16-bit trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2732488 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2707511 trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 3 (SP3). Tuy nhiên, khi b?n s? d?ng m?t s? các ?ng d?ng 16-bit, các t?p tin Ntvdm.exe ng?ng đáp ?ng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
NTVDM.EXE đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng
V?n đ? này x?y ra khi m?t trong các k?ch b?n sau đây là đúng:
  • B?n ch?y m?t ?ng d?ng 16-bit đ? h?a thay đ?i ch? đ? video đ? h?a, và sau đó b?n di chuy?n con tr? chu?t.
  • B?n ch?y m?t ?ng d?ng 16-bit c? g?ng t?o ra m?t ?ng tên.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix Download Available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows XP Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows XP t?p tin thông tin ghi chú
  • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t chuyên bi?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianSP yêu c?u
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.62592,148,86405-Th07-201213: 30SP3
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.62592,069,63205-Th07-201212: 39SP3
Ntkrpamp.exe5.1.2600.62592,027,52005-Th07-201212: 40SP3
Ntoskrnl.exe5.1.2600.62592,192,89605-Th07-201213: 26SP3

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2707511 MS12-042: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Windows XP và Windows Server 2003: 12 tháng 6 năm 2012
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2732488 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Windows XP Home Edition
    • Microsoft Windows XP Professional
    • Microsoft Windows XP Starter Edition
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2732488 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2732488

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com