Straipsnio ID: 2732500 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.
 • Naudodami sistemos atk?rimo ?rank? sukuriate sistemos atk?rimo ta?k? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 7?.
 • ?diegiate naujinim? 2572077, tada ?diegiate naujinim? 2446710 arba 2518869.
 • Paleid?iate kompiuter? naudodami ?Windows 7? diegimo laikmen? arba paleid?iate kompiuter? ?Windows? atk?rimo aplinkoje (?Windows RE?).
 • Bandote atkurti sistem? iki sistemos atk?rimo ta?ko, kur? suk?r?te naudodami sistemos atk?rimo parinktis.
Tokiu atveju sistemos atk?rimo ?rankis nebeveikia. Be to, gaunate ?? klaidos prane?im?:
?E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)?

Sprendimas

Nor?dami i?vengti ?ios problemos ?Windows RE? aplinkoje ? ?Windows Imaging? formato (WIM) fail? ?diekite kar?t?sias pataisas, apra?ytas ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje. Nor?dami tai padaryti atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba. Jei kompiuteris veikia OEM produktu pagr?stoje aplinkoje, nor?dami gauti daugiau informacijos kreipkit?s ? OEM tiek?j?.
 1. Kompiuteryje ?diekite ?Windows 7? skirt? ?Windows? automatinio diegimo rinkin? (AIK). Nor?dami atsisi?sti ?Windows AIK? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5753
 2. Sukurkite ?Windows RE? atvaizd? (Winre.wim). Nor?dami tai padaryti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos, tada spustel?kite Windows AIK.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Diegimo ?ranki? komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
  3. Nukopijuokite ?Windows 7? diegimo laikmenoje esant? fail? Install.wim ? aplank?. Nor?dami tai padaryti vykdykite toliau nurodytas komandas.
   md C:\OS_Image
   md C:\OS_Image\mount
   copy D:\sources\install.wim C:\OS_Image
  4. ?d?kite fail? Install.wim naudodami ?rank? ?ImageX?. Nor?dami tai padaryti vykdykite ?i? komand?:
   ImageX /mountrw C:\OS_Image\install.wim 1 C:\OS_Image\mount
  5. I? ?d?to ?Windows 7? atvaizdo nukopijuokite ?Windows RE? atvaizd? (Winre.wim) ? aplank?. Nor?dami tai padaryti vykdykite toliau nurodytas komandas.
   md C:\winre
   md C:\winre\mount
   copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\winre.wim C:\winre\
  6. Nukopijav? ?Windows RE? atvaizd? (Winre.wim) i?imkite ?d?t? ?Windows 7? atvaizd?. Nor?dami tai padaryti vykdykite ?i? komand?:
   ImageX /unmount C:\OS_Image\mount
 3. ? ?Windows RE? atvaizd? (Winre.wim) ?diekite kar?t?sias pataisas. Nor?dami tai padaryti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. ?d?kite 2 veiksmu sukurt? fail? Winre.wim. Nor?dami tai padaryti vykdykite ?i? komand?:
   ImageX /mountrw C:\winre\winre.wim 1 C:\winre\mount
  2. ? ?d?t? ?Windows RE? atvaizd? ?diekite kar?t?sias pataisas. Nor?dami tai padaryti vykdykite ?i? komand?:
   Dism /image:C:\winre\mount /Add-Package:c:\TEMP\Windows6.1-KB2709289-x64.msu
  3. Nustatykite, ar kar?tosios pataisos s?kmingai ?diegtos. Nor?dami tai padaryti vykdykite ?i? komand?:
   Dism /image:C:\winre\mount /Get-Packages
  4. ?vykdykite failo Winre.wim pakeitimus. Nor?dami tai padaryti vykdykite ?i? komand?:
   ImageX.exe /unmount /commit C:\winre\mount
 4. Naudodami fail? Winre.wim sukurkite pritaikyt? ?Windows RE? terp?. Nor?dami tai padaryti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Sukurkite fail? ?Windows RE? atvaizdui gauti. Nor?dami tai padaryti vykdykite ?i? komand?:
   copype.cmd amd64 C:\WinREx64
  2. Nukopijuokite fail? Winre.wim ? aplank? ISO\sources, tada pervardykite t? fail? kaip Boot.wim. Nor?dami tai padaryti vykdykite ?i? komand?:
   copy C:\winre\winre.wim C:\WinREx64\ISO\sources\boot.wim
  3. Perkelkite pritaikyt? ?Windows RE? atvaizd? ? bet koki? laikmen?.

Naujinti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?Microsoft Update?
?? naujinim? galite atsisi?sti i? ?Microsoft Update? svetain?s:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt
?Microsoft? atsisiuntimo centras
I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti toliau nurodytus failus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos x86 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

B?tinos s?lygos

Norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas reikia, kad j?s? kompiuteryje veikt? ?Windows 7? arba ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas (SP1). Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows 7? pakeitim? paket?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint naudoti ?iame pakete esan?ias kar?t?sias pataisas nereikia atlikti joki? registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas kompiuterio paleisti i? naujo neb?tina.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kurie turi toliau pateiktose lentel?se nurodytus atributus. ?i? fail? data ir laikas sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko (DST) patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai su failais atliekate tam tikras operacijas.
?Windows 7? fail? informacijos pastaba
Svarbu. ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? naujinimai pateikiami tuose pa?iuose paketuose.
 • Failus, taikomus tam tikram produktui, gairei (RTM, SPn) ir paslaug? grupei (LDR, GDR), galima atpa?inti patikrinus fail? versijos numerius, nurodytus toliau pateiktoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? grup?
  6.1.760 0 . 16xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1LDR
 • ? GDR paslaug? grupes ?trauktos tik tos pataisos, kurios yra i?platintos ir skirtos smarkiai paplitusioms kritin?ms problemoms spr?sti. ? LDR paslaug? grupes be i?platint? patais? yra ?trauktos ir kar?tosios pataisos.
 • Visose aplinkose ?diegti MANIFEST failai (.manifest) yra ?traukti ? atskir? s?ra??, pateikt? skyriuje ?Papildoma ?Windows 7? fail? informacija?. MANIFEST failai ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Skirta visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385262,65614-Jul-200901:14x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7600.17018400,89605-May-201207:44x86
Rstrui.exe6.1.7600.21208262,65605-May-201207:37x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srcore.dll6.1.7600.21208400,89605-May-201207:41x86
Rstrui.exe6.1.7601.17514262,65620-Nov-201012:17x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7601.17836400,89605-May-201207:46x86
Rstrui.exe6.1.7601.21988262,65605-May-201207:29x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86
Srcore.dll6.1.7601.21988400,89605-May-201207:33x86
Skirta visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385296,96014-Jul-200901:39x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7600.17018503,80805-May-201208:30x64
Rstrui.exe6.1.7600.21208296,96005-May-201208:30x64
Srclient.dll6.1.7600.2120850,17605-May-201208:38x64
Srcore.dll6.1.7600.21208503,80805-May-201208:38x64
Rstrui.exe6.1.7601.17514296,96020-Nov-201013:25x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7601.17836503,80805-May-201208:36x64
Rstrui.exe6.1.7601.21988296,96005-May-201208:17x64
Srclient.dll6.1.7601.2198850,17605-May-201208:18x64
Srcore.dll6.1.7601.21988503,80805-May-201208:18x64
Srclient.dll6.1.7600.1701843,00805-May-201207:44x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srclient.dll6.1.7601.1783643,00805-May-201207:46x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinim? terminij? spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows RE? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Bendroji informacija apie ?Windows RE?
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti ?kraunant?j? ?Windows PE? RAM disk? stand?iajame diske, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Veiksm? apra?as: ?kraunan?iojo ?Windows PE? RAM disko k?rimas stand?iajame diske
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti ?kraunant?j? ?Windows PE? RAM disk? skaitomajame CD, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Veiksm? apra?as: ?kraunan?iojo ?Windows PE? RAM disko k?rimas skaitomajame CD
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti ?kraunant?j? ?Windows PE? RAM disk? USB ?flash? diske, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Veiksm? apra?as: ?kraunan?iojo ?Windows PE? RAM disko k?rimas USB ?flash? diske
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?iame straipsnyje apra?yt? problem? spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
2709289 Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows 7?, naudojant ?Windows RE? neveikia sistemos atk?rimo ?rankis (gali b?ti angl? k.)
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?.NET Framework 3.5.1? saugos naujinimus spustel?kite toliau nurodyt? straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je.

2518869 MS11-044: ?.NET Framework 3.5.1? saugos naujinimo, skirto ?Windows 7? 1 pakeitim? paketui ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketui, apra?as: 2011 m. bir?elio 14 d. (gali b?ti angl? k.)
2518869 MS11-044: ?.NET Framework 3.5.1? saugos naujinimo, skirto ?Windows 7? 1 pakeitim? paketui ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketui, apra?as: 2011 m. bir?elio 14 d. (gali b?ti angl? k.)
2572077 MS11-078: ?.NET Framework 3.5.1? saugos naujinimo, skirto ?Windows 7? SP1 ir ?Windows Server 2008 R2? SP1, apra?as: 2011 m. spalio 11 d. (gali b?ti angl? k.)

Papildoma ?Windows 7? fail? informacija

Papildomi vis? palaikom? x86 pagrindo ?Windows 7? versij? failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameX86_145aba7854d346a757b8b276f031d2b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d2f382255e17d7c4.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_147576f2156b2afaf24a538fecea4794_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_93cae0fc53b520a1.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_167b96d116c1abb422777218e41ce908_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_e31d1c5084d50bd2.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_186ae7f92eca2d4a5252e8af286fa888_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a404be053da45f66.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_4704b9e314573e34.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_479928802d6cbf34.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:51
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_48d3a041118f7939.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_49292e042ad3d766.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:29
PlatformNot applicable
Papildomi vis? palaikom? x64 pagrindo ?Windows 7? versij? failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_06927a3d3c7a71281253e0bf355f29a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ef97264f8e05ff05.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0d14d0c5e125b22acfb2273fa8b123d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_3d65cccb98559055.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3cc3288a190e4bf1742438404f5d94f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_8712ad03d1c04f90.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_83e2e530079c6d8baf85a722334dcabb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_cf1dae098cf35b7a.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_917ac7920d9e40c327490b15b912f6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_f83f629456ba94a7.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b5d6d114a61778df97ecc10bfb643a76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_1b07019d348407a0.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e4b6cc2a1389919e7c95b3eab1553736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_7fa9b2da758f9373.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_eced9f91fe0810cb740304f34dfda088_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d8e6edc92d5d401d.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_a3235566ccb4af6a.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a3b7c403e5ca306a.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_a4f23bc4c9ecea6f.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_a547c987e331489c.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_ad77ffb901157165.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ae0c6e561a2af265.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_af46e616fe4dac6a.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_af9c73da17920a97.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2732500 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 28 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2732500

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com