Li "E_UNEXPECTED 0x8000ffff" khi ban c gng khi phuc h thng bng tuy chon Khi phuc H thng trong Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2732500 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Xem xet trng hp sau:
 • Ban tao im khi phuc h thng bng cng cu Khi phuc H thng trn may tinh ang chay Windows 7.
 • Ban cai t ban cp nht 2572077, sau o ban cai t ban cp nht 2446710 hoc ban cp nht 2518869.
 • Ban khi ng may tinh bng phng tin cai t Windows 7 hoc khi ng may tinh trong Mi trng Khi phuc Windows (Windows RE).
 • Ban c gng khi phuc h thng v im khi phuc h thng a tao bng cach s dung tuy chon Khi phuc H thng.
Trong trng hp nay, cng cu Khi phuc H thng khng thanh cng. Ngoai ra, ban nhn c thng bao li sau:
E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)

Gi?i php

tranh s c nay, hay cai t cp nht nong c m ta trong bai vit nay cua C s Kin thc Microsoft trn tp inh dang Anh hoa Windows (WIM) trong mi trng Windows RE. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau.

Chu y Nu may tinh cua ban mi trng da trn san phm OEM, hay lin h vi nha cung cp OEM bit thm thng tin.
 1. Cai t trinh cai t Windows T ng (AIK) cho Windows 7 trn may tinh. tai xung Windows AIK, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5753
 2. Tao hinh anh Windows RE (Winre.wim). thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
  1. Bm Bt u, bm Tt ca Chng trinh, sau o bm Windows AIK.
  2. Bm chut phai vao Du nhc Lnh Cng cu Trin khai, sau o bm Chay vi t cach quan tri vin.
  3. Sao chep tp Install.wim t phng tin cai t Windows 7 vao th muc. thc hin vic nay, chay cac lnh sau:
   md C:\OS_Image
   md C:\OS_Image\mount
   copy D:\sources\install.wim C:\OS_Image
  4. Gn tp Install.wim bng cng cu ImageX. thc hin vic nay, chay lnh sau:
   ImageX /mountrw C:\OS_Image\install.wim 1 C:\OS_Image\mount
  5. Sao chep hinh anh Windows RE (Winre.wim) t hinh anh Windows 7 c gn vao th muc. thc hin vic nay, chay cac lnh sau:
   md C:\winre
   md C:\winre\mount
   copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\winre.wim C:\winre\
  6. Thao hinh anh Windows 7 a gn sau khi ban sao chep hinh anh Windows RE (Winre.wim). thc hin vic nay, chay lnh sau:
   ImageX /unmount C:\OS_Image\mount
 3. Cai t cp nht nong trn hinh anh Windows RE (Winre.wim). thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
  1. Gn tp Winre.wim ma ban a tao trong bc 2. thc hin vic nay, chay lnh sau:
   ImageX /mountrw C:\winre\winre.wim 1 C:\winre\mount
  2. Cai t cp nht nong trn hinh anh Windows RE a gn. thc hin vic nay, chay lnh sau:
   Dism /image:C:\winre\mount /Add-Package:c:\TEMP\Windows6.1-KB2709289-x64.msu
  3. Xac inh xem cp nht nong co c cai t thanh cng hay khng. thc hin vic nay, chay lnh sau:
   Dism /image:C:\winre\mount /Get-Packages
  4. Cam kt thay i cho tp Winre.wim. thc hin vic nay, chay lnh sau:
   ImageX.exe /unmount /commit C:\winre\mount
 4. Tao phng tin Windows RE c tuy chinh bng cach s dung tp Winre.wim. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
  1. Tao tp tao hinh anh Windows RE. thc hin vic nay, chay lnh sau:
   copype.cmd amd64 C:\WinREx64
  2. Sao chep tp Winre.wim sang th muc ISO\sources, sau o i tn tp thanh Boot.wim. thc hin vic nay, chay lnh sau:
   copy C:\winre\winre.wim C:\WinREx64\ISO\sources\boot.wim
  3. Trin khai hinh anh Windows RE c tuy chinh cho phng tin bt ky.

Thng tin ban cp nht

Cach ly ban cp nht nay

Microsoft Update
Ban cp nht nay co sn trn trang web Microsoft Update:
http://update.microsoft.com
Trung tm Tai xung cua Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhBan cp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung cp nht nong nay, ban phai ang chay Windows 7 hoc Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1). bit thm thng tin v cach ly goi dich vu Windows 7, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin v s ng ky

s dung cp nht nong trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao cho s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung cp nht nong nay.

Thng tin thay th cp nht nong

Cp nht nongnay khng thay th cp nht nong a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua cp nht nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin cac thao tac nht inh trn tp.
Ghi chu thng tin tp Windows 7
Quan trong Cac ban cp nht cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2 co trong cac goi ging nhau.
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp nh trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhnh d?ch v? GDR ch? ch?a cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i ? gi?i quy?t cc s? c? quan tr?ng, ph? bi?n. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc cp nht nong.
 • Cac tp MANIFEST (.manifest) c cai t cho tng mi trng c lit k ring bit trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows 7". Cac tp MANIFEST va cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385262,65614-Jul-200901:14x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7600.17018400,89605-May-201207:44x86
Rstrui.exe6.1.7600.21208262,65605-May-201207:37x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srcore.dll6.1.7600.21208400,89605-May-201207:41x86
Rstrui.exe6.1.7601.17514262,65620-Nov-201012:17x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7601.17836400,89605-May-201207:46x86
Rstrui.exe6.1.7601.21988262,65605-May-201207:29x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86
Srcore.dll6.1.7601.21988400,89605-May-201207:33x86
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385296,96014-Jul-200901:39x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7600.17018503,80805-May-201208:30x64
Rstrui.exe6.1.7600.21208296,96005-May-201208:30x64
Srclient.dll6.1.7600.2120850,17605-May-201208:38x64
Srcore.dll6.1.7600.21208503,80805-May-201208:38x64
Rstrui.exe6.1.7601.17514296,96020-Nov-201013:25x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7601.17836503,80805-May-201208:36x64
Rstrui.exe6.1.7601.21988296,96005-May-201208:17x64
Srclient.dll6.1.7601.2198850,17605-May-201208:18x64
Srcore.dll6.1.7601.21988503,80805-May-201208:18x64
Srclient.dll6.1.7600.1701843,00805-May-201207:44x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srclient.dll6.1.7601.1783643,00805-May-201207:46x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

Thng tin thm

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)
bit thm thng tin v Windows RE, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
Thng tin chung v Windows RE
bit thm thng tin v cach tao ia RAM Windows PE co th khi ng trn ia cng, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
Hng dn: tao ia RAM Windows PE co th khi ng trn ia cng
bit thm thng tin v cach tao ia RAM Windows PE co th khi ng trn CD-ROM, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
Hng dn: tao ia RAM Windows PE co th khi ng trn CD-ROM
bit thm thng tin v cach tao ia RAM Windows PE co th khi ng trn ia flash USB, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
Hng dn: tao ia RAM Windows PE co th khi ng trn ia flash USB
bit thm thng tin v s c c m ta trong bai vit nay, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2709289 Cng cu Khi phuc H thng khng hoat ng trong Windows RE trn may tinh chay Windows 7 (Trang nay co th co bng ting Anh)
bit thm thng tin v cac ban cp nht bao mt cho .NET Framework 3.5.1, bm vao cac s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

2518869 MS11-044: M ta v ban cp nht bao mt cho .NET Framework 3.5.1 trn Windows 7 Goi Dich vu 1 va trn Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1: Ngay 14 thang 6 nm 2011 (Trang nay co th co bng ting Anh)
2518869 MS11-044: M ta v ban cp nht bao mt cho .NET Framework 3.5.1 trn Windows 7 Goi Dich vu 1 va trn Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1: Ngay 14 thang 6 nm 2011 (Trang nay co th co bng ting Anh)
2572077 MS11-078: M ta v ban cp nht bao mt cho .NET Framework 3.5.1 danh cho Windows 7 SP1 va Windows Server 2008 R2 SP1: Ngay 11 thang 10 nm 2011 (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thng tin v tp b sung cho Windows 7

Cac tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_145aba7854d346a757b8b276f031d2b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d2f382255e17d7c4.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_147576f2156b2afaf24a538fecea4794_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_93cae0fc53b520a1.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_167b96d116c1abb422777218e41ce908_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_e31d1c5084d50bd2.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_186ae7f92eca2d4a5252e8af286fa888_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a404be053da45f66.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_4704b9e314573e34.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_479928802d6cbf34.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:51
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_48d3a041118f7939.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_49292e042ad3d766.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:29
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_06927a3d3c7a71281253e0bf355f29a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ef97264f8e05ff05.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0d14d0c5e125b22acfb2273fa8b123d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_3d65cccb98559055.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3cc3288a190e4bf1742438404f5d94f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_8712ad03d1c04f90.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_83e2e530079c6d8baf85a722334dcabb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_cf1dae098cf35b7a.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_917ac7920d9e40c327490b15b912f6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_f83f629456ba94a7.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b5d6d114a61778df97ecc10bfb643a76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_1b07019d348407a0.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e4b6cc2a1389919e7c95b3eab1553736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_7fa9b2da758f9373.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_eced9f91fe0810cb740304f34dfda088_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d8e6edc92d5d401d.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_a3235566ccb4af6a.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a3b7c403e5ca306a.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_a4f23bc4c9ecea6f.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_a547c987e331489c.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_ad77ffb901157165.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ae0c6e561a2af265.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_af46e616fe4dac6a.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_af9c73da17920a97.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2732500 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2732500

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com