"Atid?tas Ra?ymas nepavyko" klaidos prane?imas, kai .pst failai yra saugomi tinklo fail? server?, kuriame veikia Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2732673 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Paimkite vien? i? ?i? scenarij?:

Scenarijaus autorius 1:
 • ?jungsite nuotolinio darbalaukio kompiuteryje (kompiuteryje, A), kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2.
 • Galite konfig?ruoti "Outlook 2010" klientas, kuris yra ?diegta kompiuteryje ?ra?yti asmenini? aplank? (.pst) failai kitame kompiuteryje (kompiuteryje, B). Kompiuteris B yra fail? serveryje, kuriame veikia Windows Server 2008 R2.
 • Galite nustatyti nuotolin? ry?? kompiuteryje A i? kliento kompiuteryje, ir tada prad?ti "Outlook 2010" nuotolinio darbalaukio seanso metu.
Tokiu atveju gaunate ?? klaidos prane?im?, kuriuose teigiama, kad .pst failas yra sugadintas:
Pav?luotas Ra?ymas nepavyko
Sistemai Windows nepavyko ?ra?yti vis? duomen? failo failo mar?rutas. Duomenys buvo prarastas. ?i klaida buvo gr??intas i? serverio, kai failas yra. Pra?ome pabandyti ?ra?yti ?? fail? kur nors kitur.
Be to, ?is ?vykis u?registruojamas sistemos ?urnale A: kompiuteryje

MUP ?vykio ID 140

Dvejetainiai duomenys:
Pasak

0000: 00040004 00300002 00000000 8004008C
0008: 00000000 C0000022 00000000 00000000
0010: 00000000 00000000 C0000022

Pastaba: b?senos kodo C0000022 = STATUS_ACCESS_DENIED, prieiga u?drausta

Pastaba. ?iuo klausimu n?ra atsiranda jei u?drausite serverio prane?im? blokavimo versija 2 (SMBv2) failo pasidalijimo protokolo fail? serveryje.

2 Scenarijus:

 • Turite susieti tinklo disk? toa serverio shareand naudojate autonominius failus, kad duomenis ?i? dal? galima neprisijungus.
 • J?s turite MUP filtro tvarkykl?, ?diegt? (pvz disko ?ifravimo programin? ?ranga).
 • Kai bandote atidaryti fail? (pvz. teksto fail?) tam tikro dyd?io i? ?i dalis, b?dami prisijung? prie tinklo, nors tikrasis SMB ry?io su serveriu dar nenustat?.

Pagal ?? scenarij?, j?s galite gauti ?? klaidos prane?im?:

Negalima atidaryti, %% failas. ?sitikinkite, kad diskas yra j?s? nurodyto disko

Jei paspausite ant gerai tekstiniame faile bus tu??ias. Jei dabar u?darysite andopen fail? v?l gali dirbti.


Prie?astis

Scenarijaus autorius 1:
?i problema kyla tod?l, kad "Outlook 2010" klientas bando ra?yti duomenis ? atvir? SMBv2 failo ID, yra tik skaityti.


2 Scenarijus:
Taip atsitinka, nes autonomini? fail? klientas bando skaityti fail? i? serverio prie? faktin? SMB ry?io.Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti problem?, kad "Outlook 2010" yra ?diegta (kompiuterio A) atitinkamai kompiuteryje, kuriame susiduria su klaida atidarant fail? kompiuteryje ?diekite kar?t?sias pataisas.

Pastaba?is naujinys taip pat nustato regresijos problema Rdbss.sys fail? ?diegus naujinim? 2775511. ?diekite ?? naujinim? (2732673) ?diegus update2775511. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2775511 Tai verslo specifini? kar?t?j? patais? paketas yra prieinamas Windows 7 SP1 ir Windows Server 2008 R2 SP1

Microsoft katalogas

?ias kar?t?sias pataisas galima rasti adresu Microsoft naujinim? katalogo.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti 7 Service Pack 1 (SP1) arba Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932 Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite pakeisti registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kuri? atributai nurodyti toliau pateiktose lentel?se. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbu. Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM,SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • AKIVAIZD?IOS failai (.manifest), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai, yra ypatingai svarb?s norint i?laikyti atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Rdbss.sys6.1.7601.22377246,78405-Jul-201303:00x86
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 R2 ir Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Rdbss.sys6.1.7601.22377316,41605-Jul-201302:53x64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Rdbss.sys6.1.7601.22377737,79205-Jul-201302:16IA-64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,136
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)11:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_a21940ecdabec4b7a05d3c7a6275d758_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_fa284849e4227406.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis693
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)11:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_5c27e35ed8f73e40.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis21,803
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)05:45
PlatformaNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_acd154283b63fb4391dd5231e4848111_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_f201197aa1160793.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis697
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)11:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_b8467ee29154af76.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis21,809
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)05:48
PlatformaNegalioja
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,350
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)11:59
PlatformaNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_28d5ff1688714520cb2497be871c5a26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_86aa33a242d046e5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis695
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)11:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_5c298754d8f5473c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis21,806
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)05:33
PlatformaNegalioja
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,447
Data (UTC)05-Jul-2013
Laiko (UTC)11:59
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2732673 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 14 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732673 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2732673

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com