"Tr? ho?n vi?t th?t b?i" l?i tin thư thoại khi .pst t?p tin đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? t?p tin m?ng đang ch?y Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2732673 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét m?t trong các trư?ng h?p sau:

K?ch b?n 1:
 • B?n b?t máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính (máy tính A) đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n đ?t c?u h?nh ?ng d?ng khách Outlook 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính A đ? lưu các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) trên máy tính khác (máy tính B). Máy tính B là m?t t?p tin máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n thi?t l?p m?t Kết nối từ xa đ?n máy tính A t? m?t máy tính khách hàng, và sau đó B?t đ?u Outlook 2010 trong phiên máy tính đ? bàn t? xa.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau ti?u bang r?ng các t?p tin PST b? h?ng:
B? tr? ho?n vi?t th?t b?i
Windows đ? không th? lưu t?t c? d? li?u cho các t?p tin đư?ng d?n t?p. Các d? li?u đ? b? m?t. L?i này đư?c tr? l?i b?i máy ch? mà trên đó các t?p tin t?n t?i. H?y th? lưu t?p này ? nơi khác.
Ngoài ra, các s? ki?n sau đư?c ghi nh?t k? h? th?ng trên máy tính A:

ID s? ki?n MUP 140

D? li?u nh? phân:
Trong các t?

0000: 00040004 00300002 00000000 8004008C
0008: 00000000 C0000022 00000000 00000000
0010: 00000000 00000000 C0000022

Lưu ?: M? trạm đậu C0000022 = STATUS_ACCESS_DENIED, truy c?p t? ch?i

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra n?u b?n vô hi?u hóa các phiên b?n máy ch? tin thư thoại ch?n 2 (SMBv2) t?p tin giao th?c chia s? trên các máy ch? file.

Trư?ng h?p 2:

 • B?n đ? ánh x? m?t m?ng lái xe toa máy ch? shareand b?n s? d?ng t?p gián tuy?n đ? làm cho các d? li?u dùng chung kh? d?ng gián tuy?n.
 • B?n có m?t MUP l?c driver cài đ?t chuyên bi?t (ví d? như đ?a m? ph?n m?m).
 • B?n c? g?ng m? m?t t?p tin (ví d? như là m?t t?p tin văn b?n) c?a m?t kích thư?c nh?t đ?nh t? c?p này trong khi b?n đang k?t n?i đ?n m?ng, m?c dù th?c t? SMB k?t n?i đ?n máy ch? không đư?c thi?t l?p.

Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c nh?ng đi?u này thông báo l?i:

Không th? m? các %% t?p. H?y ch?c ch?n r?ng đ?a n?m trong ổ đĩa b?n đ? ch? đ?nh

N?u b?n b?m OK t?p văn b?n s? đư?c s?n ph?m nào. N?u b?n đóng ngay bây gi? andopen các t?p tin m?t l?n n?a nó s? làm vi?c.


Nguyên nhân

K?ch b?n 1:
V?n đ? này x?y ra b?i v? máy tính khách Outlook 2010 c? g?ng ghi d? li?u vào m?t SMBv2 m? t?p tin ID có quy?n truy c?p ch? đ?c.


Trư?ng h?p 2:
V?n đ? này x?y ra b?i v? khách hàng t?p gián tuy?n c? g?ng đ? đ?c các t?p tin t? h? ph?c v? trư?c khi k?t n?i SMB th?c t? đư?c thành l?p.Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c?, cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trên máy tính đó Outlook 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên (máy tính A) tương ?ng trên máy tính g?p l?i trong khi m? t?p.

Lưu ?B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a m?t v?n đ? h?i quy trong t?p tin Rdbss.sys sau khi C?p Nh?t 2775511 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này (2732673) sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t update2775511. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2775511 M?t doanh nghi?p hotfix rollup có s?n cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

C?a hàng Microsoft

Hotfix này có s?n t?i Microsoft Update Catalog.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM,SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh m?c, là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7601.22377246,78405 Tháng 7 năm 201303:00x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 và Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7601.22377316,41605 Tháng 7 năm 201302:53x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7601.22377737,79205 Tháng 7 năm 201302:16IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.136 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_a21940ecdabec4b7a05d3c7a6275d758_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_fa284849e4227406.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_5c27e35ed8f73e40.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,803
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_acd154283b63fb4391dd5231e4848111_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_f201197aa1160793.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_b8467ee29154af76.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,809
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.350 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_28d5ff1688714520cb2497be871c5a26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_86aa33a242d046e5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_5c298754d8f5473c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,806
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.447 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 7 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2732673 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732673 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2732673

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com