Kaip i?jungti arba ?galinti programos atskyrim? operacin?se sistemose ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2732814 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Program? atskyrimas yra nauja ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? funkcija. Ji atskiria programas nuo spausdinimo tvarkykli?, kad sugedus spausdinimo tvarkyklei nesugest? programa. Atskyrus programas kiekviena su spausdintuvo tvarkykle s?veikaujanti programa tampa stabilesn?. 

Po?ymiai

Operacin?se sistemose ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? spausdintuvo tvarkykl?, veikianti atskirai nuo program?, gali veikti netinkamai. Pvz., vanden?enkliai gali b?ti spausdinami netinkamai.  

Sprendimas

Jei spausdintuvo tvarkykl? veikia netinkamai, pakeiskite ?io grup?s strategijos parametro nustatym?, kad i?jungtum?te program? atskyrim?:
Kompiuterio konfig?ravimas/Administravimo ?ablonai/Spausdintuvai/Atskirti spausdinimo tvarkykles nuo program?
Pastabos.
 • ?is grup?s strategijos parametras taikomas tik ? program? atskyrim? ?trauktoms programos.
 • ?is grup?s strategijos parametras taikomas tik toms spausdintuvo tvarkykl?ms, kurias ?kelia programos. ?is parametras neturi ?takos spausdintuvo tvarkykl?ms, ?keliamoms spausdinimo kaupos programos.
 • Pakeit? ?? grup?s strategijos parametr?, turite i? naujo paleisti vykdom? program?, kad parametras b?t? taikomas.
Jei norite, kad ?galintume ar i?jungtume program? atskyrim? u? jus, pereikite prie dalies Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate parametr? keisti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Daugiau informacijos

Pataisyti u? mane

Jei program? atskyrim? norite i?jungti arba ?galinti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
I?junkite?galinkite
Disable Application isolation
Microsoft Fix it 50911
Enable Application isolation
Microsoft Fix it 50912
Pastabos.
 • Prie? paleisdami ?? vedl? u?darykite vietin? grupi? strategijos rengykl?. Kitu atveju, baig? vykdyti ?? vedl? tur?site i? naujo paleisti kompiuter?. 
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k., bet automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleiskite j? kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leisti taisyti pa?iam

Naudokite vietin? grupi? strategijos rengykl?

 1. I? de?iniojo ekrano kra?to perbraukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti arba, jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp? ir spustel?kite Ie?koti.
 2. Ie?kos lauke ?veskite gpedit.msc.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite rodom? piktogram? gpedit.
 4. Dalyje Kompiuterio konfig?ravimas, i?pl?skite Administravimo ?ablonai ir pa?ym?kite Spausdintuvai.
 5. Du kartus bakstel?kite arba du kartus spustel?kite Atskirti spausdinimo tvarkykles nuo program?.
 6. Pasirinkite I?jungti, tada bakstel?kite arba spustel?kite Taikyti.

Daugiau informacijos

Ne visos programos palaiko atskyrim?. Kaip numatyta, ?Microsoft Word 2010?, ?Microsoft Office Word 2007?, ?Microsoft Excel 2010?, ?Microsoft Office Excel 2007? ir tam tikros kitos programos yra sukonfig?ruotos palaikyti program? atskyrim?.

Daugiau informacijos apie program? atskyrim? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft MSDN? ?iniatinklio svetain?je:
Spausdinimo ir dokument? tarnyb? architekt?ra
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2732814 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 15 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Hyper V
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbfixme kbmsifixme KB2732814

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com