K? atsp?jot vai iesp?jot programmu izol?ciju oper?t?jsist?m? Windows 8 un Windows Server 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2732814 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Programmu izol?cija ir jauns druk??anas l?dzeklis oper?t?jsist?m? Windows 8 un Windows Server 2012. ?is l?dzeklis programmas izol? no drukas draiveriem, lai drukas draivera avar??ana neizrais?tu ar? programmu avar??anu. Programmu izol?cija padara stabil?ka katru programmu, kas mijiedarbojas ar printera draiveri. 

Simptomi

Printera draiverim, kas oper?t?jsist?m? Windows 8 vai Windows Server 2012 darbojas izol?ti no programm?m, var neb?t piln?gas funkcionalit?tes. Piem?ram, ?densz?mes netiek druk?tas pareizi.  

Risin?jums

Ja printera draiverim nav piln?gas funkcionalit?tes, lai atsp?jotu programmu izol?ciju, ir j?maina ??ds grupas politikas iestat?jums:
Datora konfigur?cija/Administrat?v?s veidnes/Printeri/Izol?t drukas draiverus no programm?m
Piez?mes.
 • ?is grupas politikas iestat?jums attiecas tikai uz programm?m, kas ir atlas?tas programmu izol?cijai.
 • ?is grupas politikas iestat?jums attiecas tikai uz t?diem printera draiveriem, ko iel?d? programmas. ?is iestat?jums neietekm? t?dus printera draiverus, ko iel?d? drukas spol?t?js.
 • P?c grupas politikas iestat?juma main??anas j?restart? darbin?t? programma, lai iestat?jums st?tos sp?k?.
Ja v?laties, lai m?s jums atsp?jotu vai iesp?jotu programmu izol?ciju, atveriet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties ?os iestat?jumus main?t pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Papildindorm?cija

Autom?tisk? labo?ana

Lai programmu izol?ciju atsp?jotu vai iesp?jotu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labot nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Atsp?jotIesp?jot
Disable Application isolation
Microsoft Fix it 50911
Enable Application isolation
Microsoft Fix it 50912
Piez?mes.
 • Pirms ?? ved?a palai?anas aizveriet viet?j?s grupas politikas redaktoru. Pret?j? gad?jum? p?c ved?a palai?anas ir j?restart? dators. 
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, labo?anas risin?jumu saglab?jiet zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet dator?, kur? probl?ma radusies.

Patst?v?g? labo?ana

Izmantojiet viet?j?s grupas politikas redaktoru

 1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Vai ? ja izmantojat peli ? novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na apak??j? labaj? st?r? un noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet gpedit.msc.
 3. Pieskarieties par?d?tajai gpedit ikonai vai noklik??iniet uz t?s.
 4. Sada?? Datora konfigur?cija izv?rsiet vienumu Administrat?v?s veidnes un atlasiet vienumu Printeri.
 5. Veiciet dubultsk?rienu vai dubultklik??i uz vienuma Izol?t drukas draiverus no programm?m.
 6. Atlasiet Atsp?jot un pieskarieties vienumam Lietot vai noklik??iniet uz t?.

Papildindorm?cija

Ne visas programmas atbalsta izol?ciju. Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 un noteiktas citas programmas p?c noklus?juma ir konfigur?tas programmu izol?cijas atbalst??anai.

Papildinform?ciju par programmu izol??anu skatiet ??d? Microsoft MSDN vietn?:
Drukas un dokumentu pakalpojumu arhitekt?ra
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2732814 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Hyper V
 • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbfixme kbmsifixme KB2732814

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com