Làm th? nào đ? vô hi?u hóa ho?c kích ho?t các ?ng d?ng b? cô l?p trong Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2732814 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cô l?p ?ng d?ng là m?t tính năng in m?i trong Windows 8 và Windows Server 2012. Tính năng này cô l?p các ?ng d?ng t? tr?nh đi?u khi?n in đ? không ph?i là ?ng d?ng không s?p đ? n?u m?t tr?nh đi?u khi?n in tai n?n. S? cô l?p ?ng d?ng làm cho m?i ?ng d?ng tương tác v?i m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in ?n đ?nh hơn.

Tri?u ch?ng

Trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012, m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đang ch?y trong s? cô l?p t? các ?ng d?ng có th? không có đ?y đ? ch?c năng. Ví d?, watermarks không in đúng.

Gi?i pháp

N?u tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in không có đ?y đ? ch?c năng, thay đ?i các thi?t l?p chính sách nhóm sau đây đ? vô hi?u hóa s? cô l?p ?ng d?ng:
Máy tính c?u h?nh/hành chính Templates/máy in/Isolate tr?nh đi?u khi?n in t? các ?ng d?ng
Lưu ý
 • Thi?t đ?t chính sách nhóm này ch? áp d?ng cho các ?ng d?ng đư?c ch?n tham gia vào s? cô l?p ?ng d?ng.
 • Thi?t đ?t chính sách nhóm này ch? áp d?ng cho tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c n?p b?i các ?ng d?ng. Tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c n?p b?i b? đ?m in không b? ?nh hư?ng b?i cài đ?t chuyên bi?t này.
 • Sau khi b?n thay đ?i các thi?t l?p chính sách nhóm, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i ?ng d?ng đang ch?y đ? áp d?ng các thi?t l?p.
Đ? yêu c?u chúng tôi vô hi?u hóa ho?c kích ho?t s? cô l?p ?ng d?ng cho b?n trên Windows 8, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n thay đ?i các thi?t l?p cho m?nh, ho?c n?u b?n đang ch?y Windows Server 2012, h?y vào các "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?"ph?n.

Thông tin thêm

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Đ? vô hi?u hóa ho?c kích ho?t s? cô l?p ?ng d?ng t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó, nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Vô hi?u hoáKích ho?t
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Vô hi?u hóa s? cô l?p ?ng d?ng
Microsoft Fix nó 25002
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
S? cô l?p ?ng d?ng
Microsoft Fix nó 25003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Lưu ý
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • S?a ch?a nó gi?i pháp áp d?ng cho Windows 8 ch?.
 • Đóng Local nhóm chính sách biên so?n trư?c khi b?n ch?y thu?t s? này. N?u không, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n ch?y thu?t s? này.
 • Thu?t s? này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

S? d?ng các đ?a phương nhóm chính sách biên so?n

 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vào tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Trong h?p search, nh?p gpedit.msc.
 3. Khai thác ho?c b?m vào các hi?n th? gpedit bi?u tư?ng.
 4. Theo C?u h?nh Máy tính, m? r?ng M?u qu?n tr?, và sau đó ch?n Máy in.
 5. Nh?p đúp vào ho?c nh?p đúp vào Cô l?p tr?nh đi?u khi?n in t? các ?ng d?ng.
 6. Ch?n Vô hi?u hoá, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào Áp d?ng.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed

Thông tin thêm

Không ph?i t?t c? các ?ng d?ng h? tr? cô l?p. theo m?c đ?nh, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, và m?t s? ?ng d?ng khác đư?c c?u h?nh đ? h? tr? ?ng d?ng b? cô l?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? cô l?p ?ng d?ng, h?y vào web site Microsoft MSDN sau đây:
In và các tài li?u b?n ghi d?ch v? ki?n trúc

Thu?c tính

ID c?a bài: 2732814 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB2732814 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2732814

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com