Công c? tasklist.exe Hi?n th? không x? l? thông tin trên máy tính đang ch?y Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2732840 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng công c? Tasklist.exe trên máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Khi hệ điều hành t?i n?ng, công c? Tasklist.exe Hi?n th? không x? l? thông tin.

Ví d?: gi? s? r?ng b?n ch?y l?nh sau:

tasklist.exe /FI "IMAGENAME eq lsass.exe"


Trong trư?ng h?p này, công c? Tasklist.exe Hi?n th? thông báo sau ngay c? khi tr?nh Lsass.exe đang ch?y:

Thông tin: Không có tác v? đang ch?y mà phù h?p v?i tiêu chí. \n đư?c ch? đ?nh

Gi?i pháp

Thông tin C?p Nh?t tích lu?

Đ? kh?c ph?c s? c? này trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích lu? 2811660. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói C?p Nh?t tích lu? này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2811660 B?n C?p Nh?t tích lu? Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 2013

Thông tin Hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c phát hành l?i đ?a ch? s? c? trong đó ch? t?p t?o và k? c?a Microsoft s? h?t h?n s?m, như đư?c mô t? trong Microsoft Security tư v?n 2749655.

Hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này ch? đư?c dùng đ? kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng hotfix này cho h? th?ng đang g?p s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? đư?c ki?m tra thêm. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i s? c? này, chúng tôi khuyên b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u hotfix này s?n có đ? t?i xu?ng th? s? có ph?n "T?i xu?ng Hotfix s?n có" ? đ?u bài vi?t Cơ s? Ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u c?n kh?c ph?c s? c?, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng. Chi phí h? tr? thông thư?ng s? tính cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không phù h?p v?i hotfix c? th? này. Đ? có danh sách đ?y đ? s? đi?n tho?i c?a B? ph?n h? tr? và b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft ho?c đ? thi?t l?p yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? M?u "T?i xu?ng Hotfix s?n có" Hi?n th? các ngôn ng? mà hotfix này s?n có. N?u b?n không th?y ngôn ng? c?a m?nh, đó là do hotfix này hi?n không có ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y m?t trong các hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) c?a Windows 7
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Cách l?y gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849 Cách l?y gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?n hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t các t?p có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và gi? c?a các t?p đư?c li?t kê theo gi? chu?n qu?c t? (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo gi? đ?a phương cùng v?i đ? l?ch gi? mùa hè (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n các thao tác nh?t đ?nh trên t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows Vista và Windows Server 2008
Quan tr?ng Windows Server 2008 và Windows Vista hotfix đư?c bao g?m trong cùng gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, h?y ch?n hotfix đư?c li?t kê trong "Windows Vista" trên trang. Luôn tham kh?o ph?n "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c mà m?i hotfix áp d?ng.
 • Các t?p áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh b?n ghi d?ch v? (LDR, GDR) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p như tr?nh bày ? b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2.23XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các t?p MUM (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho t?ng môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". T?p MUM và t?p MANIFEST c?ng như các b?o m?t liên quan (.cat) các t?p danh m?c là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, danh m?c phân lo?i b?o m?t đư?c k? b?ng ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601 tháng 2 năm 201309:31x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x 64 c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.0.6002.23031108,54401 tháng 2 năm 201302:22x 64
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601 tháng 2 năm 201309:31x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.0.6002.23031239,10401 tháng 2 năm 201301:29IA-64
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601 tháng 2 năm 201309:31x 86
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Windows 7 và hotfix cho Windows Server 2008 R2 đư?c bao g?m trong cùng gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, h?y ch?n hotfix đư?c li?t kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham kh?o ph?n "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c mà m?i hotfix áp d?ng.
 • Các t?p áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, b?n g?c (RTM,SPn), và chi nhánh b?n ghi d?ch v? (LDR, GDR) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p như tr?nh bày ? b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mB?n g?cChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các t?p MUM (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho t?ng môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và t?p MANIFEST c?ng như các b?o m?t liên quan (.cat) các t?p danh m?c r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, danh m?c phân lo?i b?o m?t đư?c k? b?ng ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601 tháng 2 năm 201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601 tháng 2 năm 201303:18x 86
Đ?i v?i t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.1.7601.18070108,03201 tháng 2 năm 201304:05x 64
Tasklist.exe6.1.7601.22239108,03201 tháng 2 năm 201303:59x 64
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601 tháng 2 năm 201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601 tháng 2 năm 201303:18x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.1.7601.18070241,15201 tháng 2 năm 201303:20IA-64
Tasklist.exe6.1.7601.22239241,15201 tháng 2 năm 201303:24IA-64
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601 tháng 2 năm 201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601 tháng 2 năm 201303:18x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thông tin T?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin t?p b? sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pX86_c0974b776aecfd4ea2f87c28411fa9ef_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_ff71ee93db3aa919.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p696
Ngày (UTC)19 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:07
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,598
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:27
Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_bc10f6c195ae29281e416cfbc3a9c4dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_c97f861bf13138d3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.040
Ngày (UTC)19 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:07
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_86b259f2290a8bcc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,632
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:49
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,598
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:27
Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pIa64_1367779710ac2da974bc318c16d4bd71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_5316dc32df85b9c4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)19 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:07
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a95626470ab2392.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7.615 ngư?i
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:30
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,598
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:27

Thông tin t?p b? sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pX86_737544e409d8164af6f58e1da249bb73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_7c4613f065ad3eb3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p696
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pX86_8121d17d5141b870a769bbcfb0e289ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2245ebfda70de42c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p696
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:34
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:57
Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_55aaf69f18b06429bc5fe38bd55d2c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_5ba46e61b1e97e7b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.040
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pAmd64_5bafa90e83d5d9cff9e7af8311e96de2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_db693d116d8c8971.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p700
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pAmd64_737544e409d8164af6f58e1da249bb73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_d864af741e0aafe9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pAmd64_8121d17d5141b870a769bbcfb0e289ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_7e6487815f6b5562.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pAmd64_ba90d4e0623100f86e772f05a4ce29de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_c4d62ef27d2251ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p700
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pAmd64_fed31bd9db1bcb9586a19a0ca947a18c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_cf7c0422e0d08711.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.040
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_862436aa712598f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,566
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:19
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_86e217a58a1aaa34.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,566
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:47
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:34
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:57
Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pIa64_12006fe4f68480f92003411e23834107_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_cfb0f7526dc9dfe3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pIa64_15467c5b352fb1e687ef953984fe7e4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_afe5b663fb4beec1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:02
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a073f1cb8c630be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.564
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:15
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac52017d1bb41fa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.564
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:49
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:34
Tên t?pX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:57
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2732840 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732840 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2732840

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com