Th?i gian không chính xác đư?c hi?n th? trong m?t thi?t b? s? d?ng ICMP đ? đ?ng b? hóa thông tin th?i gian v?i máy tính ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2733445 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có m?t thi?t b? mà theo đ?nh k? g?i giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) th?i gian tem thư yêu c?u đ?n m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Ngoài ra, gi? s? r?ng các thi?t b? s? d?ng ICMP th?i gian đóng d?u ki?m tr? l?i gói đ? đ?ng b? hóa thông tin th?i gian. Trong trư?ng h?p này, các thông tin th?i gian đư?c hi?n th? trong các thi?t b? không đúng. C? th? hơn, giá tr? millisecond tem th?i gian luôn luôn là 0 và các giá tr? khác trong th?i gian đóng d?u ki?m là không chính xác.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra khi các thi?t b? đ?ng b? hóa th?i gian thông tin v?i m?t máy tính đang ch?y Windows XP.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? đóng d?u ki?m th?i gian đư?c tính toán không chính xác.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Microsoft đ? phát hành các hotfix này đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? mà trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và ch? k? c?a Microsoft, vui l?ng s? h?t h?n s?m. V?n đ? này đư?c mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.22119240,49626 Tháng 10 năm 201116: 48x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21330187,24826 Tháng 10 năm 201117: 08x 86
Tcpip.sys6.1.7600.213301,303,92026 Tháng 10 năm 201117: 08x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22119187,76026 Tháng 10 năm 201116: 48x 86
Tcpip.sys6.1.7601.221191,308,01626 Tháng 10 năm 201116: 48x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.22119376,68826 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21330288,13626 Tháng 10 năm 201117: 42x 64
Tcpip.sys6.1.7600.213301,878,38426 Tháng 10 năm 201117: 42x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22119288,64826 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Tcpip.sys6.1.7601.221191,902,44826 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.22119711,02426 Tháng 10 năm 201116: 50IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21330482,67226 Tháng 10 năm 201116: 41IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.213303,807,08826 Tháng 10 năm 201116: 41IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22119483,18426 Tháng 10 năm 201116: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.221193,819,37626 Tháng 10 năm 201116: 50IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ICMP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
170292 Khái ni?m cơ b?n c?a giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_3756858ec7cf23255d4a693d0b7580d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b88930cbb6b556e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_976ea43a0ceac2d26a9e08f2f05bda4e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_b0468a9e6b7dcc36.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_593154b82ca8e6c5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_b3aefabce0b38843.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b5b3fa34ddc1a05c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0eb50e4216b057bc5298a2bc8f37f82e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_d9a5dd9438de24d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_79ccfc18470f7b88cc690ce93b4686e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b61476a8a3abf429.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9374de5be35b9c000f7dbd9049c02351_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_a8ba09af6639b1ae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f691d13b3c1586ca4081f221252f38d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_e33af9fa82085f6b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b54ff03be50657fb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_0fcd96409910f979.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_11d295b8961f1192.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_bfa49a8e196719f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_0e6d04789e5e67700401774ce90a08b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_3a2125c1c10cf625.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_96cb19950e2d14cb286c460b76d9986a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_ddd3469479473b67.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_5932f8ae2ca6efc1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21330_none_b3b09eb2e0b1913f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_b5b59e2addbfa958.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_bfa49a8e196719f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2733445 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2733445 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2733445

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com