Hotfix Rollup 2733944 có s?n cho Khuôn kh? .NET 4 trên Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2733944 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2733944 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4. Hotfix rollup này cung c?p các b?n s?a l?i cho các v?n đ? ?n đ?nh, đ? tin c?y và hi?u su?t trong Khuôn kh? .NET 4.

Hotfix rollup này có s?n cho các hệ điều hành sau:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Các v?n đ? c? đ?nh

V?n đ? 1

Khi b?n s? d?ng không gian tên System.Messaging trong Khuôn kh? .NET 4, b?n có th? g?p ph?i các k?ch b?n sau đây:
 • N?u có m?t phương pháp MessageQueue.BeginReceive xu?t s?c không đ?ng b?, và n?u hàng đ?i này s? b? xóa ra t? dư?i yêu c?u, các ?ng d?ng có th? s?p đ? v? m?t ngo?i l? unhandled.

  Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, m?t MessageQueueException có tài s?n MessageQueueErrorCode caøi 0x8007002 có th? đư?c nâng lên b?i các phương pháp MessageQueue.EndReceive . N?u v?n đ? này x?y ra, ngo?i l? nên đư?c x? l? b?i các ?ng d?ng.

 • Nh? hơn t?i n?ng, finalizer cho các l?p h?c sau đây có th? ném m?t ngo?i l? System.NullReferenceException:
  • MessageEnumerator
  • MessageQueueEnumerator
  • Con tr? chu?t
  • SecurityContext

S? phát hành 2

Xem xét k?ch b?n sau đây. Khuôn kh? .NET 4.0, Windows Communication Foundation (WCF) đóng các d?ng ph?n ?ng khi máy ch? tr? v? m?t m? trạm đậu HTTP 400, 404, 415, 503 ho?c 504. Trong trư?ng h?p này, m?t ngo?i l? System.ObjectDisposedException ném khi cơ th? ph?n ?ng đư?c truy c?p.

Đ? ngăn ch?n các ph?n ?ng t? b? đóng c?a, thêm các c?u h?nh sau vào t?p tin Web.config c?a ?ng d?ng sau khi b?n áp d?ng hotfix này:
<configuration>
  <appSettings>
   <add key="wcf:HttpTransport:DoNotCloseResponseOnError" value="true" />
  </appSettings>
</configuration>

Lưu ? Sau khi HttpWebResponse đư?c truy c?p, đóng phương pháp nên đư?c g?i là mi?n phí b?t k? tài nguyên đư?c t? ch?c.

V?n đ? 3

Khi b?n g?i phương pháp DateTime.Parse trong m?t Khuôn kh? .NET 4 d?a trên ?ng d?ng, m?t s? dây có th? b? t? ch?i b?i các phương pháp. Tuy nhiên, các phương pháp DateTime.Parse chính xác phân tích chu?i trong ?ng d?ng d?a trên Net Framework 3.5.

Vi?c s?a ch?a gi?i thi?u m?t lá c? kh? năng tương h?p v? sau m?i, DateTime_NetFX35ParseMode. Đi?u này có th? đư?c đ?t trong s? ki?m nh?p như là m?t bi?n môi trư?ng ho?c trong m?t ?ng d?ng App.config file. Khi các bi?n môi trư?ng đư?c thi?t l?p đ? S? th?t, hành vi Khuôn kh? .NET 3.5 đư?c s? d?ng đ? l?p b?n đ? m?t tên vi?t t?t cho m?t lo?i thay v? hành vi Khuôn kh? .NET 4. Đi?u này cho phép ngày đư?c phân tách thành công.

B?n có th? thêm c? m?i theo các y?u t? "th?i gian ch?y" trong t?p tin c?u h?nh c?a b?n. Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? xác đ?nh hành vi phân tích cú pháp Khuôn kh? .NET 3.5 khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên Net Framework 4.0:
<configuration>
  <runtime>
   <DateTime_NetFX35ParseMode enabled="true" />
  </runtime>
</configuration>

Lưu ? V?n đ? này là r?t có th? x?y ra ? mi?n đ?a phương có cùng m?t tên vi?t t?t cho m?t tên tháng và m?t ngày.

V?n đ? 4

M?t ?ng d?ng đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Microsoft Khuôn kh? .NET 4 có th? s?p đ? dư?i t?i n?ng, và ngo?i l? sau đây x?y ra:
Ngo?i tr? lo?i: System.InvalidOperationException
Thông báo: Hashtable chèn đ? th?t b?i. T?i tr?ng y?u t? quá cao

Lưu ? Ngo?i tr? x?y ra g?n phía trên cùng c?a ngăn x?p cu?c g?i sau đây:
 • System.xml.serialization.DynamicAssemblies.IsTypeDynamic

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t Microsoft h? tr? Professional xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? đó không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Net Framework 4 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t trong nh?ng hệ điều hành sau đây áp d?ng hotfix này:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng d?a trên Net Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này đ? tránh vi?c ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thay th? thông tin

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên h? th?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.5776,730,28024-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.5771,143,37624-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.577956,46424-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.5775,201,99224-Tháng b?y-201216: 09x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.57756,91224-Tháng b?y-201216: 09x 86
SOS.dll4.0.30319.577517,69624-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.577752,73624-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.identitymodel.dll4.0.30319.577398,43224-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.messaging.dll4.0.30319.577257,62424-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.5776,116,42424-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.xml.dll4.0.30319.5772,208,33624-Tháng b?y-201216: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên h? th?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.5776,730,28024-Tháng b?y-201216: 09x 86
CLR.dll4.0.30319.5779,794,62424-Tháng b?y-201216: 51x 64
Mscordacwks.dll4.0.30319.5771,143,37624-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.5771,515,60024-Tháng b?y-201216: 51x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.577956,46424-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.5771,455,17624-Tháng b?y-201216: 51x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.5775,201,99224-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.5774,971,59224-Tháng b?y-201216: 51x 64
Nlssorting.dll4.0.30319.57756,91224-Tháng b?y-201216: 09x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.57768,17624-Tháng b?y-201216: 51x 64
SOS.dll4.0.30319.577517,69624-Tháng b?y-201216: 09x 86
SOS.dll4.0.30319.577598,59224-Tháng b?y-201216: 51x 64
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.577752,73624-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.identitymodel.dll4.0.30319.577398,43224-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.messaging.dll4.0.30319.577257,62424-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.5776,116,42424-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.xml.dll4.0.30319.5772,208,33624-Tháng b?y-201216: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên h? th?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.5776,730,28024-Tháng b?y-201216: 09x 86
CLR.dll4.0.30319.57719,375,68024-Tháng b?y-201217: 44IA-64
Mscordacwks.dll4.0.30319.5771,143,37624-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.5773,759,18424-Tháng b?y-201217: 44IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.577956,46424-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.5773,296,32824-Tháng b?y-201217: 44IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.5775,201,99224-Tháng b?y-201216: 09x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.5774,470,34424-Tháng b?y-201217: 44IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.57756,91224-Tháng b?y-201216: 09x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.577143,92824-Tháng b?y-201217: 44IA-64
SOS.dll4.0.30319.577517,69624-Tháng b?y-201216: 09x 86
SOS.dll4.0.30319.5771,203,77624-Tháng b?y-201217: 44IA-64
System.Data.sqlxml.dll4.0.30319.577752,73624-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.identitymodel.dll4.0.30319.577398,43224-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.messaging.dll4.0.30319.577257,62424-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.5776,116,42424-Tháng b?y-201216: 09x 86
System.xml.dll4.0.30319.5772,208,33624-Tháng b?y-201216: 09x 86
Lưu ? Do quan h? ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2733944 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbmt KB2733944 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2733944

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com