M?t nâng c?p lên Windows Server 2012 Release Candidate không hoàn t?t thành công trên m?t máy ch? đang ch?y vai tr? đi?u khi?n tên mi?n ho?c vai tr? máy ch? DNS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2734222 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n có m?t cài đ?t chuyên bi?t máy ch? l?i c?a Windows trên máy ch? đang ch?y vai tr? đi?u khi?n tên mi?n ho?c vai tr? máy ch? H? th?ng Tên Mi?n (DNS). Khi b?n c? g?ng nâng c?p lên Windows Server 2012 Release Candidate, nâng c?p không hoàn t?t thành công.

Lưu ? Sau khi nâng c?p th?t b?i, b?n có th? thành công quay tr? l?i cài đ?t chuyên bi?t trư?c h? th?ng đi?u hành Windows.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t vai tr? đi?u khi?n tên mi?n ho?c vai tr? máy ch? DNS:
  • cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2012 Release Candidate là m?t s?ch s? cài đ?t chuyên bi?t.
  • Nâng c?p m?t cài đ?t chuyên bi?t máy ch? l?i c?a Windows trên máy ch? không ch?y vai tr? đi?u khi?n tên mi?n ho?c vai tr? máy ch? DNS.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? l?i, đi đ?n web site Microsoft TechNet sau đây:
Server Core là g??

Thu?c tính

ID c?a bài: 2734222 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2012 Release Candidate
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB2734222 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2734222

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com