Kh?c ph?c t?nh tr?ng không biên t?p đư?c văn b?n download

ID c?a bài: 2734316 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Ph?m H?ng Phư?c]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Nh?ng tri?u ch?ng

Khi l?n đ?u tiên m? văn b?n Office download v?, màn h?nh làm vi?c c?a công c? văn ph?ng s? không hi?n th? các ch?c năng biên t?p mà cho xu?t hi?n băng c?nh báo cho bi?t file này có xu?t x? t? m?t v? trí Internet và có th? không an toàn. B?n có th? đ?c văn b?n đó tho?i mái, nhưng không th? biên t?p đư?c nó.

Nguyên nhân

B? công c? văn ph?ng Microsoft Office 2010 không ch? ti?n d?ng và có giao di?n đ?p, mà c?n đư?c tích h?p nhi?u tính năng h?u d?ng nâng cao. Ch?ng h?n như các tính năng b?o v? an toàn cho văn b?n và h? th?ng.

Microsoft Office 2010 giám sát ch?t ch? các văn b?n đư?c download t? Internet, k? c? các file attach trong e-mail. T?t c? đ?u đư?c đưa vào ch? đ? b?o v? Protected View.

Khi l?n đ?u m? văn b?n download v?, màn h?nh làm vi?c c?a công c? văn ph?ng s? không hi?n th? các ch?c năng biên t?p mà cho xu?t hi?n băng c?nh báo cho bi?t file này có xu?t x? t? m?t v? trí Internet và có th? không an toàn. B?n có th? đ?c văn b?n đó tho?i mái, nhưng không th? biên t?p đư?c nó, đi?u đó có ngh?a là h? th?ng c?a b?n s? an toàn n?u như có m? đ?c nhúng vào văn b?n đó.

Gi?i pháp

N?u xác đ?nh đây là văn b?n an toàn và c?n biên t?p n?i dung trên đó, b?n ch? vi?c click chu?t lên nút Enable Editing.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734320


Sau khi click chu?t lên nút Enable Editing đ? cho phép biên t?p văn b?n, màn h?nh làm vi?c c?a công c? văn ph?ng s? xu?t hi?n đ?y đ? các ch?c năng. Và t? rày tr? đi, văn b?n đó không c?n đư?c Office đ?t trong ch? đ? b?o v? n?a.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734321

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2734316 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2734316

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com