Làm sao đ? so?n th?o các văn b?n an toàn và b?o m?t?

ID c?a bài: 2734325 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Ph?m H?ng Phư?c]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Nh?ng tri?u ch?ng

B?n đang dùng b? công c? văn ph?ng Microsoft Office 2010 và mu?n so?n th?o nh?ng văn b?n v?i ch? đ? an toàn, b?o m?t cao.

Nguyên nhân

B? công c? văn ph?ng Microsoft Office 2010 không ch? ti?n d?ng và có giao di?n đ?p, mà c?n đư?c tích h?p nhi?u tính năng h?u d?ng nâng cao. Ch?ng h?n như các tính năng b?o v? an toàn cho văn b?n và h? th?ng.

Gi?i pháp

V?i Microsoft Office 2010, b?n có th? so?n th?o các văn b?n v?i ch? đ? b?o m?t cao nh? ch?c năng m?i Restrict Editing (gi?i h?n biên t?p). M?t khi đư?c s? d?ng ch?c năng này, văn b?n c?a b?n s? ch? có th? đ?c (Read only), ngư?i đ?c nó s? không th? ch?nh s?a g? n?i dung trong đó.

Đ? b?t ch?c năng Restrict Editing, b?n m? th? Reviewtrên Ribbon c?a màn h?nh làm vi?c công c? Office.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734328


Sau đó nh?n lên nút ch?c năng Restrict Editingtrong nhóm Protect c?a th? Review này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734329


V?i ch?c năng Restrict Editing, b?n có th? gi?i h?n vi?c đ?nh d?ng văn b?n đ?i v?i các d?ng th?c (styles), ch? cho phép m?t s? d?ng biên t?p nào đó, h?n ch? ngư?i đ?c đ?i v?i m?t s? ph?n nào đó trong văn b?n…

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734330


Trên menu Restrict Formatting and Editing xu?t hi?n ? bên ph?i màn h?nh làm vi?c, b?n có th? ch?n gi?i h?n vi?c đ?nh d?ng (Formatting Restrictions), gi?i h?n vi?c biên t?p (Editing Restrictions),… N?u ch?n Formatting Restrictions, b?n ph?i nh?n lên link Settings... đ? m? h?p tho?i ch?n các thi?t đ?t v? đ?nh d?ng mà b?n ngăn c?m. Ch?n xong, b?n nh?n OK.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734331


Tr? l?i menu Restrict Formatting and Editing, sau khi đ? ch?n xong các gi?i h?n, b?n nh?n nút Yes, Start Enforcing Protection đ? b?t đ?u ch?c năng b?o m?t cho văn b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734332


H?p tho?i Start Enforcing Protection xu?t hi?n. B?n có 2 tùy ch?n phưong th?c b?o v?:

- Password: V?i phương th?c này, v? sau, n?u mu?n t?t ch?c năng b?o v? trên văn b?n đ? b?o v?, ngư?i đ?c ph?i nh?p đúng passowrd mà b?n thi?t đ?t. B?n nh?p 2 l?n password gi?ng h?t nhau vào 2 box.

- User authentication: Đây là phương th?c b?o v? ch?t ch? nh?t. Ch? có ngư?i ch? đư?c xác th?c c?a công c? Office đư?c dùng đ? so?n th?o văn b?n m?i có th? h?y b? đư?c ch?c năng b?o v?. Khi b?n ch?n phương th?c này, văn b?n s? đư?c m? hóa. Tuy nhiên, đ? dùng đư?c phương th?c này, trư?c h?t b?n ph?i đăng k? v?i Microsoft. Hơi m?t à nghen!

Xong xuôi, b?n nh?n nút OK.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734333


V?y là văn b?n c?a b?n đ? đư?c b?o v?. M?i khi m? văn b?n này, menu Restrict Formatting and Editing s? xu?t hi?n ? bên ph?i màn h?nh, cho bi?t văn b?n này đ? đư?c b?o v?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734334


N?u mu?n h?y b? ch? đ? b?o v? đ?i v?i văn b?n đ? đư?c b?o v?, b?n nh?n lên nút Stop Protection ? bên dư?i menu Restrict Formatting and Editing.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734335


B?n s? ph?i nh?p vào h?p tho?i Unprotect Document chính xác password mà m?nh đ? thi?t l?p khi thi?t đ?t ch? đ? b?o v? cho văn b?n này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2734336


Ch? đ? b?o v? văn b?n này ch? có giá tr? v?i t?ng văn b?n mà b?n đang so?n th?o và mu?n b?o v? nó.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2734325 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2734325

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com