?.NET Framework 3.5? diegimo klaida: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai

?iame straipsnyje

Show all imageRodyti visk?Hide all imageSl?pti visk?
?i problema kyla bandant diegti ?Microsoft .NET Framework 3.5? kompiuteryje su operacine sistema ?Windows 8.1?, ?Windows Server 2012 R2?, ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012?.

Sprendimai gavus klaidos kod? 0x800F0906

?i klaida ?vyksta, nes kompiuteriui nepavyksta i? ?Windows Update? atsisi?sti reikaling? fail?.

1 b?das: tikrinkite interneto ry??

?i problema gali kilti d?l tinklo, tarpinio serverio arba u?kardos konfig?racijos arba trik?i?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pabandykite jungtis prie Microsoft Update interneto svetain?s.

Jei negalite pasiekti ?ios interneto svetain?s, tikrinkite, ar veikia interneto ry?ys, arba kreipkit?s ? tinklo administratori? ir nustatykite, ar n?ra konfig?racijos, blokuojan?ios prieig? prie interneto svetain?s.

2 b?das: konfig?ruokite grup?s strategijos parametr?

?i problema taip pat gali kilti d?l to, kad sistemos administratorius sukonfig?ravo kompiuter?, kad paslaugoms teikti vietoje ?Microsoft Windows Update? serverio b?t? naudojamos ?Windows Server Update Services? (WSUS). Tokiu atveju kreipkit?s ? sistemos administratori? ir papra?ykite ?galinti grup?s strategijos parametr? Nurodyti pasirinktini? komponent? diegimo ir komponent? atk?rimo parametrus ir konfig?ruoti reik?m? Alternatyvus ?altinio fail? kelias arba pa?ym?ti parinkt? Atk?rimo turiniui atsisi?sti tiesiogiai kreiptis ? ?Windows Update? vietoje ?Windows Server Update Services? (WSUS).

Nor?dami konfig?ruoti grup?s strategijos parametr?, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite vietin? grupi? strategijos rengykl? arba grup?s strategijos valdymo konsol?.

  ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?: Nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, spustel?kite Ie?ka, ?veskite group policy, spustel?kite Parametrai ir spustel?kite Redaguoti grup?s strategij?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Grup?s strategijos paleidimas sistemoje ?Windows 8?


  ?Windows 8.1? ir ?Windows Server 2012 R2?: Nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, spustel?kite Ie?ka, ?veskite group policy ir spustel?kite Redaguoti grup?s strategij?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Grup?s strategijos atidarymas sistemoje ?Windows 8.1?
 2. I?pl?skite Kompiuterio konfig?ravimas, i?pl?skite Administravimo ?ablonai ir pasirinkite Sistema. Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 3. Atidarykite grup?s strategijos parametr? Nurodyti pasirinktini? komponent? diegimo ir komponent? atk?rimo parametrus ir pasirinkite ?galinta. Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 4. Jei pageidaujate nurodyti alternatyv? ?altinio fail?, lauke Alternatyvus ?altinio failo kelias nurodykite tinkam? bendrinto aplanko, kuriame yra diegimo laikmenos aplanko \sources\sxs turinys, keli?
  Bendrinamo aplanko kelio pavyzdys: \\server_name\share\Win8sxs
  Arba nurodykite WIM fail?. Nor?dami nurodyti WIM fail? kaip alternatyvaus ?altinio failo viet?, prie kelio prid?kite prefiks? WIM:, tada kaip pl?tin? prid?kite atvaizdo, kur? norite naudoti WIM faile, indeks?.
  WIM failo kelio pavyzdys: WIM:\\server_name\share\install.wim:3
  Pastaba ?iame pavyzdyje 3 yra vaizdo, kuriame yra funkcijos failai, indeksas.
 5. Jei taikytina, pa?ym?kite ?ym?s langel? Atk?rimo turiniui atsisi?sti tiesiogiai kreiptis ? ?Windows Update? vietoje ?Windows Server Update Services? (WSUS).
 6. Bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 7. Didesni? teisi? komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ?Enter?, kad strategija b?t? pritaikyta nedelsiant:
  gpupdate /force

3 b?das: naudokite ?Windows? diegimo laikmen?

?galindami funkcij? ?.NET Framework 3.5?, kaip failo ?altin? galite naudoti ?Windows? diegimo laikmen?. Nor?dami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?d?kite ?Windows? diegimo laikmen?.
 2. Didesni? teisi? komandin?je eilut?je vykdykite ?i? komand?:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<loginis diskas>:\sources\sxs /LimitAccess
  Pastaba ?ioje komandoje <diskas> yra DVD ?renginio arba ?Windows 8? diegimo laikmenos disko raid?s vietos rezervavimo ?enklas. Pavyzd?iui, vykdoma ?i komanda:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess

4 b?das: ?Windows Server 2012? ir ?Windows Server 2012 R2? skirti alternatyv?s veiksmai

Operacin?je sistemoje ?Windows Server 2012? ir ?Windows Server 2012 R2? alternatyv? ?altin? taip pat galite nurodyti naudodami ?Windows PowerShell? cmdlt arba Vaidmen? ir funkcij? ?traukimo vedikl?.

Nor?dami naudoti ?Windows PowerShell?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?d?kite ?Windows? diegimo laikmen?.
 2. Didesni? teisi? ?Windows PowerShell? komandos lange vykdykite ?i? komand?:
  Install-WindowsFeature ?name NET-Framework-Core ?source <diskas>:\sources\sxs
  Pastaba ?ioje komandoje <diskas> yra DVD ?renginio arba ?Windows? diegimo laikmenos disko raid?s vietos rezervavimo ?enklas. Pavyzd?iui, vykdoma ?i komanda:
  Install-WindowsFeature ?name NET-Framework-Core ?source D:\sources\sxs
Nor?dami naudoti Vaidmen? ir funkcij? ?traukimo vedlys, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?d?kite ?Windows? diegimo laikmen?.
 2. Paleiskite Vaidmen? ir funkcij? ?traukimo vedlys.
 3. Puslapyje Pasirinkite funkcijas pa?ym?kite ?ym?s langel? ?.Net Framework 3.5? funkcijos , tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Puslapyje Patvirtinti diegimo pasirinkimus spustel?kite sait? Nurodyti alternatyv? ?altinio keli?. Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  vaizdas
 5. Puslapyje Nurodyti alternatyv? ?altinio keli? ?veskite aplanko SxS keli? kaip vietin? arba bendrinam? tinklo keli?. Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  vaizdas
 6. Spustel?kite Gerai.
 7. Nor?dami baigti darb? su vedliu, spustel?kite Diegti.

Sprendimas gavus klaidos kod? 0x800F081F

?i klaida gali ?vykti, jei yra nurodytas alternatyvus diegimo ?altinis ir galioja viena i? toliau nurodyt? s?lyg?:
 • Vietoje, ? kuri? nurodytas kelias, n?ra fail?, reikaling? funkcijai ?diegti.
 • Vartotojas, bandantis ?diegti funkcij?, neturi ma?iausios reikalaujamos teis?s SKAITYTI nurodyt? viet? ir failus.
 • Diegimo fail? rinkinys yra sugadintas, nebaigtas arba netinkamas vykdomai operacin?s sistemos ?Windows? versijai.
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?sitikinkite, kad teisingai nurod?te vis? ?altinio keli? (x:\sources\sxs) ir bent jau turite teis? skaityti nurodyt? viet?. Nor?dami tai atlikti kompiuteriu, kuriame kilo problema, pabandykite tiesiogiai pasiekti ?altin?. ?sitikinkite, kad diegimo ?altinyje yra tinkamas ir u?baigtas fail? rinkinys. Jei problema i?lieka, pabandykite naudoti kit? diegimo ?altin?.

Sprendimas gavus klaidos kod? 0x800F0907

?i klaida ?vyksta, jei alternatyvus diegimo ?altinis n?ra nurodytas arba yra netinkamas, taip pat jei grup?s strategijos parametras Nurodyti pasirinktini? komponent? diegimo ir komponent? atk?rimo parametrus yra konfig?ruotas kaip ?Niekada nebandyti atsisi?sti apkrovos i? ?Windows Update?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, per?i?r?kite strategijos parametr? ir nustatykite, ar jis tinkamas naudojamai aplinkai. Jei nepageidaujate atsisi?sti funkcij? apkrov? i? ?Windows Update?, apsvarstykite galimyb? sukonfig?ruoti grup?s strategijos parametro reik?m? Alternatyvaus ?altinio failo kelias.

Pastaba. Nor?dami keisti grup?s strategijos parametrus vietiniame kompiuteryje, turite b?ti grup?s Administratoriai narys. Jei kompiuterio, kur? norite tvarkyti, grup?s strategijos parametrai yra valdomi domeno lygmenyje, kreipkit?s ? sistemos administratori?.

Nor?dami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atsi?velgdami ? naudojam? aplink?, paleiskite vietin? grupi? strategijos rengykl? arba grup?s strategijos valdymo konsol?.
 2. I?pl?skite Kompiuterio konfig?ravimas, i?pl?skite Administravimo ?ablonai ir pasirinkite Sistema.
 3. Atidarykite grup?s strategijos parametr? Nurodyti pasirinktini? komponent? diegimo ir komponent? atk?rimo parametrus ir pasirinkite ?galinta.
 4. Nustatykite, ar ?galintas grup?s strategijos parametras Niekada nebandyti atsisi?sti apkrovos i? ?Windows Update?, tada nustatykite norim? parametr? naudojamai aplinkai.
 5. Jei pageidaujate nurodyti alternatyv? ?altinio fail?, lauke Alternatyvaus ?altinio failo kelias nurodykite tinkam? bendrinto aplanko, kuriame yra diegimo laikmenos aplanko \sources\sxs turinys, keli? arba nurodykite WIM fail?. Nor?dami nurodyti WIM fail? kaip alternatyvaus ?altinio failo viet?, prie kelio prid?kite prefiks? WIM: , tada kaip pl?tin? prid?kite atvaizdo, kur? norite naudoti WIM faile, indeks?. Toliau pateikti reik?mi?, kurias galite nurodyti, pavyzd?iai.
  • Bendrinamo aplanko kelias: \\server_name\share\Win8sxs
  • WIM failo kelias, kuriame 3 yra atvaizdo, kuriame yra funkcijos failai, indeksas: WIM: \\server_name\share\install.wim:3
 6. Jei norite, pa?ym?kite ?ym?s langel? Atk?rimo turiniui atsisi?sti tiesiogiai kreiptis ? ?Windows Update? vietoje ?Windows Server Update Services? (WSUS).
 7. Bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 8. Didesni? teisi? komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite Enter, kad strategija b?t? pritaikyta nedelsiant:
  gpupdate /force

Daugiau informacijos

?ios klaidos gali kilti naudojant diegimo vedikl?, diegimo atvaizdo prie?i?ros ir tvarkymo (DISM) ?rank? arba ?Windows PowerShell ? komandas norint ?galinti ?.NET Framework 3.5?.

Sistemose ?Windows 8.1?, ?Windows 8?, ?Windows Server 2012 R2? ir ?Windows Server 2012? ?.Net Framework 3.5? yra prireikus diegiama funkcija. Prireikus diegiam? funkcij? metaduomenys yra ?traukti. Bet dvejetainiai failai ir kiti su funkcija susij? failai ne?traukti. ?galinus funkcij? ?Windows? bando kreiptis ? ?Windows Update? ir atsisi?sti funkcijos diegimui tr?kstam? informacij?. ?iam procesui ?tak? gali daryti tinklo konfig?racija ir tai, kaip kompiuteriai sukonfig?ruoti diegti naujinimus aplinkoje, tod?l pirm? kart? diegiant ?ias funkcijas gali ?vykti klaid?.

Klaid? prane?imai, susij? su ?iais klaid? kodais

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodasKlaid? prane?imai
0x800F0906
Nepavyko atsisi?sti ?altinio fail?.
Nor?dami nurodyti viet?, kurioje yra failai, reikalingi funkcijai atkurti, naudokite parinkt? ?altinis. Daugiau informacijos, kaip nurodyti ?altinio viet?, ?r. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM ?urnalo failas yra C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
?Windows? negal?jo u?baigti pageidaujam? pakeitim?.
?Windows? nepavyko prisijungti prie interneto ir atsisi?sti reikaling? fail?. ?sitikinkite, kad esate prisijung? prie interneto, tada spustel?dami Kartoti bandykite i? naujo.
Vieno arba keleto vaidmen?, vaidmen? tarnyb? arba funkcij? nepavyko ?diegti.
Nepavyko rasti ?altinio fail?. Bandykite ?diegti vaidmenis, vaidmen? tarnybas arba funkcijas naujo vaidmen? ir funkcij? ?traukimo vedlio seanso metu. Vedlio puslapyje Patvirtinimas spustel?kite Nurodyti alternatyv? ?altinio keli? ir nurodykite tinkam? viet?, kurioje yra diegti reikalingi ?altinio failai. Vieta turi b?ti pasiekiama paskirties serverio kompiuterio abonemento.
0x800F0906 ? CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Klaidos kodas: 0x800F0906
Klaida: 0x800f0906
0x800F081F
Nepavyko rasti ?altinio fail?.
Naudokite parinkt? ?altinis nurodyti vietai, kurioje yra failai, reikalingi funkcijai atkurti. Daugiau informacijos, kaip nurodyti ?altinio viet?, ?r. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM ?urnalo failas yra C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F ? CBS_E_SOURCE_MISSING
Klaidos kodas: 0x800F081F
Klaida: 0x800F081F
0x800F0907
DISM nepavyko. Nebuvo atlikta jokia operacija.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, per?i?r?kite ?urnalo fail?.
DISM ?urnalo failas yra C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
D?l tinklo strategijos parametr? ?Windows? nepavyko prisijungti prie interneto ir atsisi?sti fail?, reikaling? pageidaujamiems pakeitimams u?baigti. Nor?dami daugiau informacijos, kreipkit?s ? tinklo administratori?.
0x800F0907 ? CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Klaidos kodas: 0x800F0907
Klaida: 0x800F0907

Nuorodos

Daugiau informacijos apie tai, kaip planuoti ?Net Framework 3.5? visuotin? diegim? j?s? aplinkoje, ?r. technin?je dokumentacijoje ?Microsoft .NET Framework 3.5? visuotinio diegimo aspektai.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 2734782
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 25 d.
Taikoma:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.