Mô t? c?a các ch?c năng gi?i thi?u c?p công c?ng trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 273479 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích các ch?c năng gi?i thi?u c?p công c?ng trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Trong Exchange 2000 và Exchange 2003, gi?i thi?u c?p công c?ng cho phép ch?c năng (đư?c g?i là c?p công c?ng ái l?c trong Exchange Server 5,5) MAPI, Outlook Web Access (OWA) và IMAP khách hàng đ? truy c?p vào các thư m?c công c?ng trong t? xa trao đ?i đ?nh tuy?n nhóm. Thư m?c chung gi?i thi?u đư?c t?o ra cho m?i k?t n?i cá nhân khi h? đư?c yêu c?u, mà mang đ?n cho b?n, như là m?t qu?n tr? viên, s? linh ho?t hơn khi b?n thi?t k? c?a b?n thư m?c chung tô pô.

Trên m?i đ?u n?i trao đ?i cá nhân, b?n có th? ngăn ch?n thư m?c chung gi?i thi?u. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào các k?t n?i, b?m vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Không cho phép thư m?c chung gi?i thi?u h?p ki?m. Theo m?c đ?nh, h?p ki?m này không đư?c ch?n.

Chi phí k?t n?i

Gi?ng như Exchange Server 5.5, m?i Exchange 2000 và k?t n?i Exchange 2003 (SMTP, X.400» ho?c đ?nh tuy?n nhóm n?i) có m?t chi phí liên quan v?i nó; các chi phí kho?ng t? 1 đ?n 100. Chi phí đư?c s? d?ng đ? t?i ưu hóa thông báo d?ng ch?y. Tin nh?n đư?c chuy?n theo đ? chi phí th?p nh?t, và n?u hai hay nhi?u tuy?n đư?ng có s?n v?i cùng m?t chi phí, n?p đư?c phân ph?i b?ng nhau càng t?t gi?a chúng. Chi phí này là c?ng đư?c s? d?ng đ? tính toán các tuy?n đư?ng thích h?p nh?t mà khách hàng có th? s? d?ng đ? truy c?p vào thư m?c công c?ng trên các máy ch? t? xa (thông qua thư m?c chung gi?i thi?u).

N?u các k?t n?i có m?t chi phí vô h?n liên k?t v?i nó, m?t ho?c nhi?u k?t n?i cho m?t tuy?n đư?ng có s?n vào thư m?c công c?ng có các Không cho phép gi?i thi?u c?p công c?ng tùy ch?n. Đi?u này tuy?n đư?ng không đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào thư m?c công c?ng; nó lo?i b? kh?i danh sách các tuy?n đư?ng có s?n máy ch? thư m?c công c?ng s? d?ng đ? ch?n các thông tin C?a hàng và d?ch v? đ?nh tuy?n.

Transitive Exchange 2000 và chi phí k?t n?i Exchange 2003

Trong Exchange Server 5.5, thư m?c công c?ng ái l?c là không Transitive. Ví d?, n?u m?t trang web có c?p công c?ng ái l?c v?i trang web B, và Trang web b có c?p công c?ng ái l?c v?i trang web C, m?t trang web không có công c?ng c?p ái l?c v?i trang web C.

Tuy nhiên, trong Exchange 2000 và Exchange 2003, công c?ng gi?i thi?u c?p đang transitive. N?u cho phép đ?nh tuy?n Group A thư m?c chung gi?i thi?u đ? đ?nh tuy?n b?ng B, và đ?nh tuy?n b?ng b cho phép thư m?c chung gi?i thi?u đ? đ?nh tuy?n b?ng C, sau đó đ?nh tuy?n Group A cho phép thư m?c chung gi?i thi?u đ? đ?nh tuy?n b?ng C, và ngư?c l?i.

Yêu c?u công c?ng n?i dung c?p

Khi m?t khách hàng yêu c?u các n?i dung c?a m?t thư m?c công c?ng, các sau quá tr?nh x?y ra:

Trư?c tiên, m?t cu?c g?i đư?c th?c hi?n vào các thông tin C?a hàng, mà tr? v? m?t danh sách c?a t?t c? các máy ch? trong t? ch?c mà hi?n nay có m?t b?n sao c?a c?p công c?ng đư?c yêu c?u. Kho thông tin sau đó làm cho m?t g?i đ? đ?nh tuy?n d?ch v? (REAPI), mà tr? v? chi phí liên quan v?i các tuy?n t?i đó c?p công c?ng.

LƯU ?: Các c?a hàng thông tin lưu tr? chi phí cho m?i máy ch? mà có thư m?c chung đư?c yêu c?u cho m?t gi?. Ch?c năng này ngăn c?n l?p đi l?p l?i các cu?c g?i đ?n các d?ch v? đ?nh tuy?n. Đ? xóa b? nh? cache, kh?i đ?ng l?i các thông tin Lưu tr? d?ch v? (MSexchangeIS).

Ti?p theo, lo?i b? thông tin Store b?t k? máy ch? có m?t chi phí vô h?n. Nó c?ng lo?i b? m?t máy ch?, n?u liên k?t nhà nư?c ph?c v? đó là hi?n đang xu?ng. Nhà nư?c liên k?t c?a SMTP và đ?nh tuy?n Nhóm k?t n?i đư?c tính toán trư?c khi tin nh?n đư?c g?i qua đây k?t n?i. Tuy nhiên, cho X.400 ti?p, nhà nư?c liên k?t đư?c gi? đ?nh là lên cho đ?n khi m?t tin nh?n không th? đư?c g?i qua nó. Kho thông tin sau đó s?p x?p các danh sách c?a chi phí.

N?u máy ch? thư m?c chung là đ?a phương, ví d?, N?u h?p thư trên máy ch? cùng m?t c?p công c?ng, các khách hàng là chuy?n tr?c ti?p t?i h? ph?c v? này cho các n?i dung thư m?c chung. N?u c?p công c?ng máy ch? là trong cùng b?ng đ?nh tuy?n, khách hàng đư?c g?i t?i đây h? ph?c v?.

N?u không ph?i là m?t b?n sao c?a n?i dung thư m?c chung trong các Nhóm c?c b? đ?nh tuy?n, sau đó lưu tr? thông tin tính toán chi phí th?p nh?t đ?nh tuy?n đ?n m?t máy ch? trong t? ch?c có m?t b?n sao c?a thư m?c chung. N?u hi?n không ph?i là m?t con đư?ng, khách hàng không ph?i là có th? xem n?i dung c?a công chúng thư m?c đó yêu c?u

N?u nhi?u máy ch? trong cùng m?t đ?nh tuy?n nhóm có m?t b?n sao c?a n?i dung c?p công c?ng đư?c yêu c?u, các c?a hàng thông tin cung c?p m?t danh sách các máy ch? mà khách hàng có th? ch?n t?. Khách hàng sau đó ng?u nhiên ch?n m?t máy ch? và đ?t máy ch? đó m?t s?.

Ti?p theo th?i gian n? l?c khách hàng đ? truy c?p vào thư m?c chung, nó liên l?c cùng máy ch? (d?a trên s? mà nó gán cho h? ph?c v? này). M?i khách hàng ch?n s? ng?u nhiên c?a riêng c?a nó, do đó s? lư?ng là khác nhau cho m?i khách hàng. Quá tr?nh này cung c?p cân b?ng gi?a các khách hàng khác nhau đư?c t?i c? g?ng truy c?p vào cùng m?t thư m?c công c?ng. Quá tr?nh này c?ng cung c?p cho khách hàng m?t phù h?p xem c?a c?p công c?ng, v? h? có xu hư?ng đ? truy c?p như v?y máy ch? nhi?u l?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 273479 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB273479 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:273479

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com