r? b? nh? ho?c x? l? r? r? x?y ra trong các thành ph?n Perflib.lib trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2734909 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng m?t ?ng d?ng truy v?n nh?t đ?nh phiên b?n 2 hi?u su?t qu?y trên các ch? đ? khác nhau trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7. Trong t?nh hu?ng này, m?t r? b? nh? ho?c x? l? r? r? x?y ra trong các thành ph?n Perflib.lib.

Ví d?, v?n đ? này x?y ra khi Microsoft h? th?ng Trung tâm Operations Manager theo d?i m?t s? phiên b?n 2 hi?u su?t qu?y trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.

Gi?i pháp

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng liên quan đ?n h? th?ng Trung tâm Operations Manager đư?c đ? c?p trongKB2878378. N?u đi?u này x?y ra, xin vui l?ng cài đ?t chuyên bi?t hotfix 2878378 đ? gi?i quy?t s? c?.

N?u b?n đang cài đ?t chuyên bi?t hotfix 2734909 cho l?n đ?u tiên, chúng tôi đ? ngh? b?n installhotfixKB2878378thay vào đó. Hotfix này đư?c bao g?m trong hotfix2878378.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Advapi32.dll6.1.7600.21271640,51214 Tháng b?y năm 201204:25
Advapi32.dll6.1.7601.22056641,02414 Tháng b?y năm 201204:10
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Advapi32.dll6.1.7600.21271877,56814 Tháng b?y năm 201205:14
Advapi32.dll6.1.7601.22056877,05614 Tháng b?y năm 201205:08
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Advapi32.dll6.1.7600.212711,563,64814 Tháng b?y năm 201205:07
Advapi32.dll6.1.7601.220561,562,11214 Tháng b?y năm 201204:07

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_7326b2a0120383c1c33954d4ae7aa5eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22056_none_5a3f16d404314a21.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinX86_a006b3ea34a62b0edeaafca6937fe1e5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21271_none_6e1d3730f23de097.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21271_none_e3aef8c900ee8bf1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)05:10
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22056_none_e5aff718fe003eae.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)04:49
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0384d43e789f21bfb12dd58598eff970_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22056_none_753d4a86dafaa080.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_432c92a064620f1eeffafd8cf84dae95_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21271_none_002452a57f8ac835.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_572a477bf3ff0549254c5bdd55c208f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22056_none_2fec733c5ae12a31.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7326b2a0120383c1c33954d4ae7aa5eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22056_none_b65db257bc8ebb57.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a006b3ea34a62b0edeaafca6937fe1e5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21271_none_ca3bd2b4aa9b51cd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ccf7c5f9c974c25e29f52903c8c8f882_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21271_none_2165c7051243e7c8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21271_none_3fcd944cb94bfd27.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,723
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)06:01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22056_none_41ce929cb65dafe4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,723
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)05:54
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_41abbfc1bf5ae3a1795889c3c00cf711_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22056_none_284d53bdbfc0a264.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinIa64_4a0de6428c3a3469b74efd26daf01a85_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21271_none_46ca050d7f1e5b53.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21271_none_e3b09cbf00ec94ed.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,721
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)05:43
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22056_none_e5b19b0efdfe47aa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,721
Ngày (UTC)14 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)05:28

Thu?c tính

ID c?a bài: 2734909 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2734909 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2734909

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com