Mô t? v? C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat khách hàng: Tháng Chín, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2735021 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat khách hàng v?n đ? đó c? đ?nh trong gói C?p Nh?t là ngày tháng, 2012.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? C?p Nh?t:
  • Các v?n đ? c?p nh?t các b?n s?a l?i.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các C?p Nh?t
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t
  • Cho dù b?n C?p Nh?t đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t khác
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p
  • Các t?p tin C?p Nh?t ch?a

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a v?n đ? sau đây:
  • 2711263 Ch?m tr? khi b?n c? g?ng đ? thêm m?t thành viên m?t nhóm tr? chuy?n ph?ng b?ng cách s? d?ng Office Communications Server 2007 R2, Group Chat công c? qu?n tr?

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói MgcClient.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng Chín 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng các gói c?p nh?t này.

Thay th? thông tin

B?n c?p nh?t này s? thay th? các C?p Nh?t phát hành trư?c đó.
2647089 Mô t? v? C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat khách hàng: January, 2012

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

Thông tin v? t?p

B?n c?p nh?t này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll3.5.6907.236619,3528/31/126: 13x 86
Appshcom.dll3.5.6907.236194,3928/31/126: 13x 86
File_client.dll3.5.6907.2441,772,3048/31/126: 13x 86
File_clientcommon.dll3.5.6907.2651,399,4088/31/126: 13x 86
File_endpoint.dll3.5.6907.2651,010,2808/31/126: 13x 86
File_groupchatconsole.exe3.5.6907.265174,7128/31/126: 13x 86
File_mgccommon.dll3.5.6907.244363,2888/31/126: 13x 86
File_mgcres.dll3.5.6907.4121,8328/31/126: 13x 86
File_protocols.dll3.5.6907.41362,3288/31/126: 13x 86
File_uccptransport.dll3.5.6907.246346,9128/31/126: 13x 86
Rtmpltfm_dll3.5.6907.2256,264,6648/31/126: 13x 86
Uccp_dll3.5.6907.2364,775,7608/31/126: 13x 86


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2735021 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Communcation Server 2007 R2 Group Chat client
T? khóa: 
kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew atdownload kbqfe kbmt KB2735021 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2735021

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com