V?n đ? k?t n?i và thông báo l?i trong Outlook cho m?t h?p thư trên m?t máy ch? đang ch?y Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2735060 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Office Outlook b?ng cách s? d?ng m?t h? sơ bao g?m m?t h?p thư trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange Server 2010, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:

Thông báo l?i 1
Không th? kh?i đ?ng Microsoft Office Outlook. Không th? m? c?a s? Outlook. B? các m?c tin thư thoại không th? m? đư?c.

Thông báo l?i 2
Không th? m? m?c tin thư thoại e-mail m?c đ?nh c?a b?n. Microsoft Exchange Server máy tính là không có s?n. Không có v?n đ? m?ng ho?c máy tính Microsoft Exchange Server không ho?t đ?ng b?o tr?.

Thông báo l?i 3
K?t n?i v?i Microsoft Exchange Server không có s?n. Outlook ph?i đư?c tr?c tuy?n ho?c k?t n?i đ? hoàn t?t hành đ?ng này.

Thông báo l?i 4
Không th? m? m?c tin thư thoại e-mail m?c đ?nh c?a b?n. Lưu tr? thông tin không th? m? đư?c.

Thông báo l?i 5
Outlook không th? kí nh?p. Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng b?n đang k?t n?i vào m?ng và đang s? d?ng máy ch? thích h?p và tên h?p thư. K?t n?i v?i Microsoft Exchange Server không có s?n. Outlook ph?i đư?c tr?c tuy?n ho?c k?t n?i đ? hoàn t?t hành đ?ng này.

Ngoài ra, n?u b?n đang s? d?ng m?t c?u h?nh ch? đ? lưu ?n, Outlook không hi?n th? l?i. Thay vào đó, Outlook B?t đ?u t?i thedisconnectedstate. (Có ngh?a là, ? góc dư?i bên ph?i c?a c?a s? Outlook Hi?n th? đ? ng?t k?t n?i, màn h?nh shot cho nhà nư?c đư?c li?t kê dư?i đây).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh shot cho góc dư?i bên ph?i c?a c?a s? Outlook


Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t h? sơ Outlook m?i cho m?t h?p thư trên m?t máy ch? đang ch?y Exchange Server 2010, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:

Thông báo l?i 1
Hành đ?ng không th? hoàn t?t. K?t n?i v?i Microsoft Exchange Server không có s?n. Outlook ph?i đư?c tr?c tuy?n ho?c k?t n?i đ? hoàn t?t hành đ?ng này.

Thông báo l?i 2
Tên có th? không đư?c gi?i quy?t. K?t n?i v?i Microsoft Exchange Server không có s?n. Outlook ph?i đư?c tr?c tuy?n ho?c k?t n?i đ? hoàn t?t hành đ?ng này.

Thông báo l?i 3
Outlook không th? kí nh?p. Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng b?n đang k?t n?i vào m?ng và đang s? d?ng máy ch? thích h?p và tên h?p thư. K?t n?i v?i Microsoft Exchange Server không có s?n. Outlook ph?i đư?c tr?c tuy?n ho?c k?t n?i đ? hoàn t?t hành đ?ng này.

Thông báo l?i 4
Tên có th? không đư?c gi?i quy?t. Hành đ?ng không th? hoàn t?t.

Thông báo l?i 5
tên máy (ứng dụng) phục vụ ho?c h?p thư c?a b?n có th? không đư?c gi?i quy?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? yêu c?u m?c đ?nh Exchange Server 2010 phát hành đ? s?n xu?t (RTM) c?u h?nh RPC m? hóa. Tuy nhiên, theo m?c đ?nh, Microsoft Office Outlook 2003 không dùng m?t m? hóa RPC.

Lưu ?V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Office Outlook 2007 và b?n vô hi?u hóa các thi?t l?p h? sơ m? hóa d? li?u gi?a Microsoft Office Outlook và Microsoft Exchange .

Lưu ?theo m?c đ?nh, trong Exchange Server 2010 Service Pack 1, yêu c?u m? hóa RPC vô hi?u hóa. B?t k? m?i khách hàng truy c?p máy ch? (CAS) mà đ? đư?c tri?n khai trong t? ch?c s? không yêu c?u m?t m? hoá. Tuy nhiên, b?t k? máy ch? CAS là tri?n khai beforeService Pack 1 ho?c đư?c nâng c?p lên Service Pack 1 s? duy tr? các thi?t l?p yêu c?u m? hóa RPC s?n có.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng m?t trong các phương pháp t? đ?ng (chính sách nhóm ho?c m?t t?p tin .prf), đ?m b?o r?ng b?n ki?m tra đ?y đ? các phương pháp trư?c khi b?n tri?n khai nó trên m?t quy mô l?n.

Phương pháp 1: Vô hi?u hóa các yêu c?u m? hóa trên t?t c? các máy ch? CAS

Westrongly đ? ngh? r?ng b?n đ? l?i yêu c?u m? hóa trên máy ch? c?a b?n và r?ng b?n s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp khác đư?c mô t? trong bài vi?t này. Phương pháp 1 đư?c cung c?p trong articleonly này cho các t?nh hu?ng trong đó b?n ngay l?p t?c không th? tri?n khai cài đ?t chuyên bi?t m? hóa RPC c?n thi?t trên máy tính khách Outlook c?a b?n. N?u b?n s? d?ng phương pháp 1 đ? cho phép máy tính khách Outlook k?t n?i mà không có m? hóa RPC, đ?m b?o r?ng b?n b?t l?i yêu c?u m? hóa RPC trên các máy ch? CAS c?a b?n càng nhanh càng t?t đ? duy tr? m?t m?c đ? cao c?a khách hàng trên máy ch? truy?n thông.

Đ? vô hi?u hóa m? hóa c?n thi?t gi?a Outlook và Exchange, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên máy ch? đang ch?y Exchange 2010, ch?y l?nh sau trong Exchange Management Shell:
  Thi?t l?p RpcClientAccess –ServerExchange_server_name> –EncryptionRequired $False

  Lưu ? Gi? ch? Exchange_server_name> đ?i di?n cho tên c?a m?t máy ch? Exchange Server 2010 d?a trên có Quy?n Khách hàng Truy c?p Máy ch?.

  B?n ph?i ch?y l?nh ghép ng?n này cho t?t c? Exchange 2010 d?a trên máy ch? mà có Quy?n Khách hàng Truy c?p Máy ch?.
 2. Ch?y l?i l?nh này cho m?i máy ch? Exchange 2010 d?a trên có vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng. L?nh c?ng đ? đư?c ch?y trên m?i vai tr? máy ch? h?p thư có ch?a m?t c?a hàng thư m?c công c?ng. Khu v?c k?t n?i thư m?c t? máy khách MAPI đi tr?c ti?p đ?n d?ch v? truy c?p RPC khách hàng trên máy ch? h?p thư.
 3. Sau khi Outlook c?a b?n khách hàng đư?c C?p Nh?t v?i các thi?t l?p đ? cho phép đư?c m? hóa truy?n thông RPC v?i Exchange (xem bư?c mà làm theo), b?n có th? tái kích ho?t yêu c?u m? hóa RPC trên c?a b?n máy ch? Exchange 2010 có vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng.

  Đ? kích ho?t yêu c?u m? hóa RPC trên c?a b?n máy ch? Exchange 2010 d?a trên có vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng, h?y ch?y l?nh sau trong Exchange Management Shell:

  Thi?t l?p-RpcClientAccess –Server Exchange_server_name> –EncryptionRequired $True
  lưu ?

  Gi? ch? Exchange_server_name> đ?i di?n cho tên c?a m?t máy ch? Exchange 2010 d?a trên có vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng.

  L?nh ghép ng?n này ph?i đư?c ch?y cho t?t c? các máy ch? Exchange 2010 Client Access.

Phương pháp 2: C?p Nh?t theo cách th? công ho?c t?o h? sơ Outlook c?a b?n v?i m? hóa RPC

Outlook 2003

C?p Nh?t th? công m?t h? sơ Outlook 2003 s?n có v? v?y nó s? d?ng RPC m? hóa v?i Exchange 2010 hơn, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? m?c thư .
 2. Nh?p vào Hi?n th? c?u h?nh.
 3. Ch?n ti?u s? c?a b?n, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Nh?p vào tài kho?n E-mail.
 5. Ch?n xem ho?c thay đ?i hi?n t?i e-mail tài kho?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Ch?n tài kho?n Microsoft Exchange Server, và sau đó b?m thay đ?i.
 7. Trong h?p tho?i ch?a tên ngư?i dùng và máy ch? h?p thư, h?y nh?p vào Cài đ?t khác.
 8. Trong h?p tho?i Microsoft Exchange Server , nh?p vào Security tab.
 9. B?m vào đ? ch?n m? hóa d? li?u gi?a Microsoft Office Outlook và Microsoft Exchange Server ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào OK (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này

 10. Nh?p vào ti?p theo, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
 11. Nh?p vào đóng, và sau đó nh?p vào OK.

Đ? t? t?o ra m?t h? sơ Outlook 2003 m?i đ? nó s? d?ng RPC m? hóa v?i Exchange 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? m?c thư .
 2. Nh?p vào Thêm đ? t?o m?t h? sơ m?i.
 3. Nh?p tên cho h? sơ c?a b?n, và sau đó nh?p vào OK.
 4. Trong h?p tho?i Tài kho?n E-mail , h?y ch?n Thêm tài kho?n e-mail m?i, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trang Lo?i h? ph?c v? c?a h?p tho?i Tài kho?n E-mail , ch?n Microsoft Exchange Server, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Trên trang Cài đ?t máy ch? Exchange c?a h?p tho?i Tài kho?n E-mail, nh?p tên máy ch? Exchange Server 2010 c?a b?n có vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng.

  Lưu ? H? ph?c v? này có th? khác v?i các máy ch? lưu tr? h?p thư c?a b?n.
 7. Nh?p vào cài đ?t thêm.
 8. Nh?p vào OK khi b?n nh?n đư?c m?t "hành đ?ng có th? không đư?c hoàn thành" thông báo l?i.
 9. Trong h?p tho?i Microsoft Exchange Server có ch?a nút Ki?m tra tên , b?m h?y b?.
 10. Trong h?p tho?i Microsoft Exchange Server , nh?p vào Security tab.
 11. B?m vào đ? ch?n m? hóa d? li?u gi?a Microsoft Office Outlook và Microsoft Exchange Server ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 12. Nh?p vào ti?p theo, và sau đó nh?p vào k?t thúc.

Outlook 2007

C?p Nh?t th? công m?t h? sơ Outlook 2007 s?n có v? v?y nó s? d?ng RPC m? hóa v?i Exchange 2010 hơn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? m?c thư .
 2. Nh?p vào Hi?n th? c?u h?nh.
 3. Ch?n ti?u s? c?a b?n, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Nh?p vào tài kho?n E-mail.
 5. Ch?n tài kho?n Microsoft Exchange Server, và sau đó b?m thay đ?i.
 6. Trong h?p tho?i ch?a tên ngư?i dùng và máy ch? h?p thư, h?y nh?p vào Cài đ?t khác.
 7. Trong h?p tho?i Microsoft Exchange Server , nh?p vào Security tab.
 8. B?m vào đ? ch?n m? hóa d? li?u gi?a Microsoft Office Outlook và Microsoft Exchange ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào OK (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này

 9. Nh?p vào ti?p theo, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
 10. B?m đóng, b?m đóng, và sau đó nh?p vào OK.

Phương pháp 3: Tri?n khai m?t thi?t l?p chính sách nhóm đ? c?p nh?t các c?u h?nh Outlook hi?n t?i v?i m? hóa RPC

T? m?t quan đi?m khách hàng, tri?n khai cài đ?t m? hóa Outlook-trao đ?i có l? là gi?i pháp đơn gi?n cho các t? ch?c có nhi?u máy khách Outlook. Gi?i pháp này liên quan đ?n m?t s? thay đ?i duy nh?t trên m?t máy ch? (mi?n đi?u khi?n), và khách hàng c?a b?n đư?c c?p nh?t t? đ?ng sau khi các chính sách s? đư?c t?i v? cho khách hàng.

Outlook 2003

M?u nhóm chính sách m?c đ?nh (Outlk11.adm) cho Outlook 2003 Service Pack 3 (SP3) không ch?a thi?t đ?t chính sách ki?m soát các thi?t l?p cho m? hóa gi?a Outlook và Exchange. V? v?y, b?n ph?i s? d?ng m?t m?u chính sách Nhóm tùy ch?nh C?p Nh?t hi?n có Outlook 2003 c?u h?nh đ? RPC m? hóa đư?c s? d?ng trong Outlook-trao đ?i thông tin liên l?c.

Đ? s? d?ng m?t t?p tin m?u chính sách Nhóm tùy ch?nh (.adm) và đ? C?p Nh?t hi?n có Outlook 2003 c?u h?nh b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. T?i v? các t?p tin t? Microsoft Download Center:

  T?i v? gói Outlook_2003-Exchange_RPC_Encryption.adm bây gi?.

  Lưu ? Các m?u tu? ch?nh .adm ch?a văn b?n sau đây.

  L?P USERCATEGORY "Outlook 2003 RPC m? hóa"
  M?C "Cài đ?t Exchange" chính sách "RPC s? m? hóa"
  KEYNAME Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
  PH?N "m? hóa d? li?u gi?a Microsoft Office Outlook và Microsoft Exchange" h?p ki?m
  VALUENAME EnableRPCEncryption
  VALUEON S? 1 DEFCHECKED
  VALUEOFF S? 0
  CU?I PH?N
  K?T THÚC POLICYEND TH? LO?I
  CU?I CÙNG TH? LO?I
 2. Thêm t?p tin .adm đ? b?n so?n chính sách nhóm đ?i tư?ng.

  Lưu ?Các bư?c đ? thêm các t?p tin .adm đ? ch?nh s?a đ?i tư?ng chính sách nhóm khác nhau, tùy thu?c vào phiên b?n Windows b?n đang ch?y. Ngoài ra, b?i v? b?n có th? áp d?ng chính sách cho m?t đơn v? t? ch?c (OU) và không đ? tên mi?n toàn b?, các bư?c có th? c?ng khác nhau trong khía c?nh này c?a vi?c áp d?ng m?t chính sách. Do đó, ki?m tra xem thông tin chi ti?t trong tài li?u Windows.

  H?y chuy?n sang bư?c 3 sau khi b?n thêm các m?u .adm đ? ch?nh s?a đ?i tư?ng chính sách nhóm.
 3. Trong các nhóm chính sách đ?i tư?ng Editor, theo C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng M?u qu?n tr? c? đi?n (ADM) đ? xác đ?nh v? trí chính sách nút cho m?u c?a b?n. B?ng cách s? d?ng m?u tùy ch?nh .adm đư?c cung c?p trong bư?c 1, nút này s? đư?c đ?t tên "Outlook 2003 RPC m? hóa."
 4. Dư?i Outlook 2003 RPC m? hóa, ch?n nút cài đ?t Exchange(màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này

 5. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào M? hóa RPC s?.
 6. Trên tab cài đ?t , nh?p vào đ? b?t, và sau đó đ? l?i h?p ki?m m? hóa d? li?u gi?a Microsoft Office Outlook và Microsoft Exchange đư?c ch?n.
 7. Nh?p vào OK.

T?i th?i đi?m này, các thi?t l?p chính sách s? đư?c áp d?ng trên máy tr?m khách hàng Outlook c?a b?n khi c?p nh?t chính sách nhóm nhân r?ng. Đ? ki?m tra s? thay đ?i này, h?y ch?y các l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh trên m?t máy tr?m khách hàng:
gpupdate /force
Sau khi b?n ch?y l?nh này, b?t đ?u Registry Editor trên máy tr?m khách hàng đ? đ?m b?o r?ng d? li?u đăng k? sau t?n t?i trên các khách hàng:

Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
DWORD: EnableRPCEncryption
Giá tr?: 1

N?u b?n nh?n th?y này d? li?u đăng k? trong s? đăng k?, các thi?t l?p chính sách nhóm đư?c áp d?ng cho khách hàng này. B?t đ?u Outlook đ? xác minh r?ng s? thay đ?i này gi?i quy?t các l?i đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Outlook 2007

Theo m?c đ?nh, cài đ?t m? hóa RPC đư?c kích ho?t trong Outlook 2007. V? v?y, b?n nên tri?n khai cài đ?t này b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm ch? dành cho m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Tri?n khai Outlook 2007 ban đ?u c?a b?n vô hi?u hoá RPC m? hóa gi?a Outlook và Exchange.
 • B?n mu?n ngăn ch?n ngư?i dùng thay đ?i các thi?t l?p m? hóa RPC trong h? sơ Outlook c?a h?.
M?u nhóm chính sách m?c đ?nh cho Outlook 2007 ch?a cài đ?t chính sách Nhóm đi?u khi?n Outlook-trao đ?i RPC m? hóa. Do đó, quá tr?nh c?p nh?t h? sơ Outlook 2007 yêu c?u ít bư?c hơn quá tr?nh cho Outlook 2003.

Đ? c?p nh?t các c?u h?nh Outlook 2007 hi?n t?i b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a m?u chính sách Nhóm Outlk12.adm. Đ? làm đi?u này, h?y vào trang web Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=92D8519A-E143-4AEE-8F7A-E4BBAEBA13E7&displaylang=en
 2. Thêm t?p tin .adm đ? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n.

  Lưu ?Các bư?c đ? thêm các t?p tin .adm vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n khác nhau tùy theo phiên b?n Windows b?n đang ch?y. Ngoài ra, b?i v? b?n có th? áp d?ng chính sách cho m?t đơn v? t? ch?c và không đ? tên mi?n toàn b?, các bư?c có th? c?ng khác nhau trong khía c?nh này c?a vi?c áp d?ng m?t chính sách. Do đó, ki?m tra xem thông tin chi ti?t trong tài li?u Windows.

  H?y chuy?n sang bư?c 3 sau khi b?n thêm các m?u .adm đ? ch?nh s?a chính sách nhóm.
 3. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng M?u qu?n tr? c? đi?n (ADM) đ? xác đ?nh v? trí chính sách nút cho m?u c?a b?n. B?ng cách s? d?ng m?u Outlk12.adm, nút này s? đư?c đ?t tên "Microsoft Office Outlook 2007."
 4. Theo công c? | Cài đ?t tài kho?n, ch?n nút đ?i Ngo?i t?(màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này

 5. B?m đúp thi?t đ?t chính sách RPC s? m? hóa .
 6. Trên tab cài đ?t , h?y nh?p vào đ? b?t.
 7. Nh?p vào OK.

T?i th?i đi?m này, các thi?t l?p chính sách s? đư?c áp d?ng trên máy tr?m khách hàng Outlook c?a b?n khi c?p nh?t chính sách nhóm nhân r?ng. Đ? ki?m tra s? thay đ?i này, h?y ch?y các l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh trên m?t khách hàng:
gpupdate /force

Sau khi b?n ch?y l?nh này, b?t đ?u Registry Editor trên máy tr?m đ? đ?m b?o r?ng d? li?u đăng k? sau t?n t?i trên các khách hàng:
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
DWORD: EnableRPCEncryption
Giá tr?: 1

N?u b?n nh?n th?y này d? li?u đăng k? trong s? đăng k?, các thi?t l?p chính sách nhóm đư?c áp d?ng cho khách hàng này. B?t đ?u Outlook đ? xác minh r?ng s? thay đ?i gi?i quy?t v?n đ?.

Phương pháp 4: C?p Nh?t hi?n có Outlook 2003 c?u h?nh cho RPC m? hóa b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin tùy ch?nh .prf

Lưu ?B?i v? các thi?t l?p m? hóa RPC đư?c lưu tr? trong s? đăng k? trong h? sơ Outlook c?a b?n, b?n có th? s? d?ng m?t t?p tin .prf đ? tri?n khai các thi?t l?p. Tuy nhiên, có là m?t s? v?n đ? l?n và gi?i h?n là r?t quan tr?ng đ? xem xét trư?c khi b?n th?c hi?n phương pháp này. Chúng bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Cài đ?t tài kho?n Exchange trong h? sơ s? đư?c ghi đè. V? v?y, b?n s? m?t b?t k? nondefault cài đ?t ti?u s? hi?n đư?c c?u h?nh trên các tab trong h?p tho?i Microsoft Exchange Server .

  Ví d?, trong h?p tho?i Microsoft Exchange Server, b?n có th? đ?t c?u h?nh cài đ?t chung s? đư?c ghi đè N?u b?n s? d?ng m?t t?p tin .prf đ? c?p nh?t h? sơ Outlook. Các cài đ?t này bao g?m:
  • Các h?p thư b? sung trong h? sơ
  • Ch? đ? lưu ?n
  • T?i v? thư m?c chung yêu thích
  Các thi?t đ?t này đư?c c?u h?nh trên tab nâng cao trong h?p tho?i Microsoft Exchange Server(màn h?nh shot cho tab nâng cao đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho tab chuyên sâu

 • B?n ph?i có m?t t?p tin .prf phù h?p v?i thi?t l?p c?u h?nh hi?n t?i c?a b?n cho ch? đ? lưu tr? ho?c tr?c tuy?n.

  B?i v? các thi?t l?p ch? đ? lưu ?n đư?c c?u h?nh trên tab nâng cao trong h?p tho?i Microsoft Exchange Server, thi?t l?p mà b?n đ? xác đ?nh trong t?p tin .prf s? ghi đè lên c?u h?nh trong h? sơ Outlook. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng cài đ?t ch? đ? lưu ?n trong .prf phù h?p v?i các thi?t l?p h? sơ d? đ?nh.

  Lưu ?N?u b?n đang thay đ?i m?t c?u h?nh ch? đ? lưu ?n hi?n t?i, các t?p tin .prf s? gây Outlook đ? t?o ra m?t t?p tin OST m?i và đ? đ?ng b? hoá l?i h?p thư v?i t?p này.

Đ? C?p Nh?t hi?n có Outlook 2003 c?u h?nh b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin tùy ch?nh .prf, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng thu?t s? cài đ?t (CIW).

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t s? cài đ?t tùy ch?nh, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011401701033.aspx
 2. Khi b?n đư?c nh?c, ch?n b?t k? t?p .msi cho Office 2003, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Ch?n t?o m?t t?p tin MST m?i, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. S? d?ng đư?ng d?n m?c đ?nh cho các t?p tin .mst, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Ti?p t?c nh?p vàoti?p theo cho đ?n khi các Outlook: tùy ch?nh h? sơ m?c đ?nh h?p tho?i xu?t hi?n.
 6. Nh?p vào S?a đ?i h? sơ, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Trong các Outlook: ch? đ?nh cài đ?t Exchange h?p tho?i, c?u h?nh c?a b?n cài đ?t Exchange đ? phù h?p v?i c?u h?nh c?u h?nh hi?n t?i c?a b?n.

  Ví d?, n?u b?n đang s? d?ng ch? đ? lưu ?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n kích ho?t tùy ch?nC?u h?nh Cached Exchange Mode .

  Lưu ?Đ?i v?i tên máy ch? Exchange c?a b?n, b?n ph?i ch? đ?nh tên máy ch? Exchange 2010 có vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng. N?u h?p thư c?a b?n đư?c đ?t trên m?t máy ch? Exchange 2010, t?t c? Outlook-trao đ?i h?p thư giao ti?p đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng các máy ch? Exchange 2010 có vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này

 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các ghi đè cài đ?t Exchange s?n có n?u k?t n?i Exchange t?n t?i (ch? áp d?ng khi s?a đ?i c?u h?nh) h?p ki?m.

  Lưu ? N?u b?n không ch?n h?p ki?m này, các t?p tin .prf s? không c?p nh?t các c?u h?nh hi?n t?i đ? bao g?m m? hóa RPC.
 9. Khi b?n đ? k?t thúc th?c hi?n thay đ?i trong các Outlook: ch? đ?nh cài đ?t Exchange h?p tho?i h?p, b?m vào ti?p theo.
 10. Trong các Outlook: thêm tài kho?n h?p tho?i h?p, b?m vào ti?p theo.
 11. Trong các Outlook: lo?i b? các tài kho?n và xu?t kh?u cài đ?t h?p tho?i h?p, b?m vào Cài đ?t c?u h?nh xu?t kh?u.
 12. Trong Lưu như h?p tho?i, ch? đ?nh tên t?p cho t?p .prf c?a b?n, và sau đó nh?p vào lưu.
 13. Trong thu?t s? cài đ?t tùy ch?nh, b?m h?y b?, và sau đó nh?p vào khi b?n đư?c nh?c xác nh?n r?ng b?n mu?n thoát kh?i thu?t s?.
 14. M? t?p .prf trong Notepad.
 15. Thêm d?ng sau vào ph?n [ServiceEGS] :
  RPCEncryptData = 0x00004100
  Sau đây là m?t ví d? v? ph?n [ServiceEGS]sau khi nó đư?c thay đ?i:
  [ServiceEGS]
  CachedExchangeConfigFlags = 0x00000100
  MailboxName = % username %
  HomeServer = e2010ch
  RPCEncryptData = 0x00004100
 16. Thêm d?ng sau vào ph?n [Trao đ?i toàn c?u ph?n] :
  RPCEncryptData = PT_LONG, 0x6606
  Sau đây là m?t ví d? v? ph?n [Trao đ?i toàn c?u ph?n]sau khi nó đư?c thay đ?i:
  [Trao đ?i toàn c?u ph?n]
  SectionGUID = 13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
  MailboxName = PT_STRING8, 0x6607
  HomeServer = PT_STRING8, 0x6608
  RPCoverHTTPflags = PT_LONG, 0x6623
  RPCProxyServer = PT_UNICODE, 0x6622
  RPCProxyPrincipalName = PT_UNICODE, 0x6625
  RPCProxyAuthScheme = PT_LONG, 0x6627
  CachedExchangeConfigFlags = PT_LONG, 0x6629
  RPCEncryptData = PT_LONG, 0x6606
 17. Lưu ?Các bư?c sau đây là tùy ch?n. N?u b?n quy?t đ?nh b? qua bư?c này, đi t?i bư?c 18.

  Theo m?c đ?nh, Outlook s? t?o b?n sao lưu h? sơ ban đ?u c?a b?n và sau đó t?o ra m?t h? sơ m?i d?a trên các s?a đ?i đư?c xác đ?nh trong t?p tin .prf. N?u b?n mu?n ngăn không cho Outlook t?o h? sơ sao lưu này, thêm d?ng sau vào dư?i cùng c?a ph?n [chung] c?a các t?p tin .prf:
  BackupProfile = False
  Sau đây là m?t ví d? v? ph?n [chung]sau khi nó đư?c thay đ?i:
  [Chung]
  Tu? ch?nh = 1
  ProfileName = test3
  DefaultProfile = Yes
  OverwriteProfile = Yes
  ModifyDefaultProfileIfPresent = FALSE
  BackupProfile = False
 18. Lưu các thay đ?i, và sau đó đóng t?p tin.
Đ? áp d?ng các t?p tin .prf, b?n có th? hư?ng ngư?i dùng đ?n nh?p đúp vào t?p tin đ? b?t đ?u Outlook và sau đó thay đ?i c?u h?nh. Ho?c, b?n có th? tri?n khai các t?p tin .prf b?ng cách làm theo các bư?c đư?c nêu trong ph?n "Áp d?ng Outlook h? sơ ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin PRF" c?a văn ph?ng tài nguyên Kit trang sau:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402581033.aspx
RPC m? hóa đư?c th?c hi?n b?ng cách g?i m? hóa Windows RPC API. M? hóa này không yêu c?u b?n ph?i s? d?ng gi?y ch?ng nh?n. M?c đ? m? hóa RPC (40-bit ho?c 128-bit) ph? thu?c vào phiên b?n Windows đang ch?y trên các máy tính khách hàng và máy ch?.

Thông tin thêm

Như đ? nêu trong ph?n "Nguyên nhân", v?n đ? này s? không x?y ra cho các tri?n khai m?i s? d?ng Exchange Server 2010 Service Pack 1 trong m?t môi trư?ng "greenfield".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2735060 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
T? khóa: 
kbmt KB2735060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2735060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com