tên người dùng đư?c bao g?m đang h?p tr?c tuy?n Lync URL là không chính xác khi ngư?i đ?i di?n đư?c c?u h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2735319 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c đ? c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 251482 ho?c sau vào m?i Lync 2010 khách hàng trong m?t môi trư?ng.
  • B?n có ngư?i dùng A và ngư?i dùng B trong môi trư?ng.
  • Ngư?i dùng A s? d?ng Outlook đ? thi?t l?p ngư?i dùng B như là m?t đ?i bi?u cho h?p thư c?a m?t ngư?i dùng. Ngư?i dùng A c?ng s? d?ng Lync 2010 thi?t l?p ngư?i dùng B là m?t đ?i bi?u.
  • Ngư?i dùng B t?o tr?c tuy?n m?t cu?c h?p thông báo email thay m?t cho ngư?i dùng A. Đ? làm đi?u này, ngư?i dùng B ch?n th?i gian h?p trên l?ch c?a ngư?i dùng. Sau đó B?m chu?t c?a ngư?i dùng B các Cu?c h?p tr?c tuy?n m?i nút ch?n m?t trong ribbon c?a Outlook ho?c B?m chu?t trong Cu?c h?p tr?c tuy?n tùy ch?n trong các M?c m?i th? danh sách.

Trong trư?ng h?p này, tên người dùng đư?c bao g?m trong URL h?p thu?c v? ngư?i dùng B thay v? ngư?i dùng A.

Lưu ? Đ? thêm m?t thành viên đ?i di?n trong Lync 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? Lync 2010, b?m vào các Tùy ch?n nút ch?n m?t trên thanh công c?. Sau đó b?m vào các chuy?n ti?p cu?c g?im?c.
  2. Nh?p vào ch?nh s?a thành viên đ?i di?n c?a tôi m?c. Sau đó b?m vào các Thêm nút ch?n m?t đ? ch?n các đ?i bi?u.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c?, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2737155 Các mô t? c?a gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 10 năm 2012

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, th?c hi?n m?t trong các ho?t đ?ng sau đây thay v? bư?c th? tư trong ph?n tri?u ch?ng:
  • B?m đúp vào th?i gian h?p trên l?ch c?a ngư?i dùng và sau đó b?m vào các Cu?c h?p tr?c tuy?n m?i nút ch?n m?t trong thư email cu?c h?n mà b?t lên.
  • B?m chu?t ph?i vào th?i gian h?p và ch?n các Cu?c h?n m?i ho?c Yêu c?u g?p m?i tùy ch?n. Sau đó b?m vào các Cu?c h?p tr?c tuy?n m?i nút ch?n m?t trong thư email cu?c h?n mà b?t lên.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng các tính năng truy c?p đ?i bi?u trong Outlook, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291626 Làm th? nào đ? qu?n l? nhi?u tài kho?n h?p thư Exchange trong Outlook
Cho bi?t thêm informationabout làm th? nào đ? s? d?ng các tính năng truy c?p đ?i bi?u trong Outlook, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956980 Làm th? nào đ? s? d?ng các tính năng truy c?p đ?i bi?u trong Outlook
Cho bi?t thêm thông tin v? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2514982 Các mô t? c?a gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm thành viên đ?i di?n trong Lync 2010, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

Chung v? l?p k? ho?ch các cu?c h?p tr?c tuy?n Lync 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2735319 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2735319 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2735319

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com