Mô t? c?a k?t n?i khách hàng SQL máy ch? ?o

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 273673 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này v?ch ra m?t s? v?n đ? cơ b?n v? Microsoft SQL Virtual Server khách hàng k?t n?i.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Hành vi khách hàng SQL máy ch? ?o

Microsoft c?m máy ch? (MSCS) cung c?p m?t đáng tin c?y và m?nh m? n?n t?ng mà trên đó b?n có th? xây d?ng các ?ng d?ng máy ch? SQL nhi?m v? quan tr?ng. B?n không c?n ph?i s?a đ?i h?u h?t các ?ng d?ng máy ch? đ? s? d?ng chúng v?i MSCS. Tuy nhiên, các ?ng d?ng giao d?ch (ví d?, database máy ch?, ch?ng h?n như Microsoft SQL Server) thư?ng yêu c?u s?a đ?i b? sung như v?y r?ng n?u các máy ch? th?t b?i, h? tr? chuy?n đ?i d? ph?ng đúng cách ngăn ch?n s? m?t mát c?a giao d?ch tính toàn v?n. Phát tri?n m?t ?ng d?ng khách hàng đ? ho?t đ?ng v?i MSCS là tương đ?i đơn gi?n. B?n ph?i thi?t k? ?ng d?ng v?i cơ s? d? li?u ph?c h?i và l?i ki?m tra trong tâm trí.

Th?m chí không s? d?ng các c?m, m?t máy ch? SQL h? ph?c v? t? đ?ng thu h?i t?t c? các cơ s? d? li?u khi máy ch? đư?c kh?i đ?ng l?i. Đ? đ?m b?o r?ng m?t cơ s? d? li?u b? thu h?i trong m?t nhà nư?c th?ng nh?t ?ng d?ng, s? d?ng cơ s? d? li?u giao d?ch do đó chuy?n đ?i d? ph?ng x?y ra trong cơ s? d? li?u m?t cách chính xác và trong m?t nhà nư?c th?ng nh?t. B?t k? giao d?ch là không đ?y đ? khi chuy?n đ?i d? ph?ng x?y ra nên đư?c quay ngư?c l?i, trong khi nh?ng ?nh hư?ng c?a t?t c? các cam k?t giao hàng d?ch nên đư?c b?o t?n.

Trong th?i gian chuy?n đ?i d? ph?ng, các ?ng d?ng khách hàng m?t c?a h? k?t n?i đ?n máy ch? SQL Server và ph?i k?t n?i l?i đ? ti?p t?c x? l?. N?u khách hàng k?t n?i đ?n máy ch? không qu?c t?ch, (ví d?, các ?ng d?ng đó phát tri?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Internet thông tin máy ch? [II] đang không qu?c t?ch) khách hàng reconnects ph?c v? và ti?p t?c x? l?. Tr? khi máy khách và máy ch? có m?t nhà nư?c chung (ví d?, m? con ch?y, phiên làm vi?c bi?n, các bi?n toàn c?u Transact-SQL ho?c d? li?u trong tempdb), chuy?n đ?i d? ph?ng không ph?i là minh b?ch cho khách hàng. Trong nh?ng trư?ng h?p này, b?n nên thi?t k? máy s? d?ng ?ng d?ng đ? thông báo cho ngư?i dùng r?ng k?t n?i đ? b? m?t, ho?c thi?t l?p l?i ho?c có các ?ng d?ng t? đ?ng thi?t l?p l?i k?t n?i t?i h? ph?c v?. B?t k? giao d?ch đ? không cam k?t khi x?y ra m?t chuy?n đ?i d? ph?ng cán Quay l?i.

Các cu?c th?o lu?n c?a như th? nào khách hàng đ?i phó v?i máy ch? th?t b?i là tiêu chu?n cho b?t k? ?ng d?ng khách SQL Server, th?m chí không s? d?ng các c?m và máy ch? ?o. Ki?m tra quá tr?nh l?i là hơi tương t? cho m?t ?ng d?ng cơ s? d? li?u khách hàng cho m?t c?m. Khi b?t đ?u c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, chương tr?nh khách hàng nh?n đư?c m?t thông báo l?i trên k?t n?i cơ s? d? li?u. Các thông báo l?i g?p ph?i ph? thu?c vào nh?ng g? chương tr?nh khách hàng c? g?ng làm t?i th?i đi?m đó.

N?u m?t máy ch? SQL Server th?t b?i trên c?a c?m sao adminTCP đ?t l?i các gói d? li?u không đư?c g?i. N?u quá tr?nh SQL Server ch?m d?t c?a h? đi?u hành (c?a Kill.exe), đ?t l?i các gói g?i.

Đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng khách hàng n?u ?ng d?ng nào không ch? ra m?t tham s? truy v?n timeout hay th?i gian ch? truy v?n c?a s? không (0).

N?u ?ng d?ng không có m?t giá tr? timeout truy v?n sau đó m? các k?t n?i s? c?n l?i ? bang ESTABLISHED sau khi x?y ra m?t chuy?n đ?i d? ph?ng. M?t th?c t? r?ng các k?t n?i m? không đóng c?a và r?ng không có thêm các gói TCP đư?c g?i t? nh?ng ngư?i k?t n?i ch? ra r?ng nh?ng các k?t n?i đang nhàn r?i hoàn toàn. B?i v? s? chuy?n đ?i d? ph?ng đ? không g?i b?t k? TCP đ?t l?i các gói d? li?u đ? ?ng d?ng khách hàng, nh?ng ngư?i ch? đ?i m? k?t n?i cho các truy v?n k?t qu? vô th?i h?n (gi? đ?nh m?t th?i gian ch? truy v?n vô h?n), và kh? năng có th? gây ra k?t n?i đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này t? m?t góc đ? ?ng d?ng khách hàng, thay đ?i các truy v?n th?i gian ch? cho m?t s? h?u h?n.

Cơ s? d? li?u ?o th?t b?i hành vi

Khi m?t máy ch? cơ s? d? li?u ?o không thành công, k?t n?i không thành công thông báo l?i đư?c tr? l?i cho khách hàng ch? đ?i. Cơ s? d? li?u trên các th?t b?i nút c?a c?m t?t và kh?i đ?ng l?i vào cùng m?t nút cho m?i các tham s? b?n thi?t l?p trong:

Start\Programs\Administrative Tools (Common)\Cluster Administrator\Group\Failover\Properties
				
Nhóm dß?? m?c đ?nh ngư?ng là kh?i đ?ng l?i 10 trong 6 gi? kho?ng th?i gian trư?c khi m?t chuy?n đ?i d? ph?ng x?y ra đ? node c?n l?i. Tuy nhiên, các máy ch? SQL kh?i đ?ng l?i ngư?ng, mà có th? đư?c xác minh thông qua các tính ch?t SQL Server trên tài nguyên c?m SQL Server, có m?t m?c đ?nh ngư?ng c?a kh?i đ?ng l?i ba r?ng SQL Server trong 900 giây và theo m?c đ?nh đ? ?nh hư?ng đ?n nhóm. N?u m?t khách hàng c? k?t n?i t?i h? ph?c v? trong khi cơ s? d? li?u đang đư?c h?i ph?c, khách hàng nh?n đư?c m?t ch? đ?i thông báo l?i cơ s? d? li?u ph?c h?i và nên th? l?i sau khi m?t t?m d?ng ng?n.

SQL Server 6.5 và SQL Server 7.0 cân nh?c

SQL Server 6.5 và SQL Server 7.0 hành đ?ng chính xác như mô t? trong các ph?n "?o cơ s? d? li?u l?i hành vi" trư?c.

Khi máy ch? SQL 7,0 ch?y như m?t máy ch? ?o SQL Server 7.0 h? tr? ch? có m?t đ?a ch? IP, nhưng có th? l?ng nghe c?ng b? sung như c?u h?nh c?a khách hàng. Đi?u này là mô t? trong ch? đ? "Multiple l?ng nghe trên TCP/IP c?ng" ? đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254321 INF: C?m SQL Server làm, nh?ng đi?u nên tránh và c?nh báo cơ b?n

Xem xét Microsoft SQL Server 2000

SQL Server 2000 có m?t s? khác bi?t trong hành vi t? các Phiên b?n 6,5 SQL Server và SQL Server 7.0.

S? d?ng c?ng SQL Server 2000

Theo m?c đ?nh, th? hi?n đư?c đ?t tên theo m?t l?ng nghe trên m?t c?ng năng đ?ng. L?n đ?u tiên máy ch? b?t đ?u v?i m?t c?ng thi?t l?p đ? zero (0), máy ch? yêu c?u m?t s? mi?n phí c?ng t? h? đi?u hành và sau đó máy ch? l?ng nghe trên c?ng đó. H? ph?c v? ghi l?i đi?u này đ? đăng k? và sau đó s? d?ng các cùng m?t c?ng m?i lúc.

N?u m?t máy ch? đư?c c?u h?nh đ? l?ng nghe trên m?t năng đ?ng c?ng và máy ch? không l?ng nghe trên c?ng năng đ?ng ngày kh?i đ?ng, sau đó, các máy ch? đ? l?a ch?n c?ng khác.

N?u b?n c?u h?nh m?t t?nh c?ng ho?c trong lúc thi?t l?p ho?c sau khi thi?t l?p b?ng cách s? d?ng các ti?n ích m?ng máy ch? nó không l?ng nghe trên TCP/IP n?u c?ng này đang dùng.

Khách hàng phát hi?n các c?ng s? đ? k?t n?i v?i các v? th? hi?n đư?c đ?t tên theo m?t ho?c m?t v?i m?t s? hi?u c?ng không m?c đ?nh.

Thông tin k?t n?i đư?c vi?t đ? các "lastconnect" b? nh? cache trong này khóa đăng k?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\supersocketnetlib\lastConnect
B?n s? t?m th?y m?c cho m?i máy ch? và các phương pháp mà đ? đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i h? trong s? đăng k?.

Máy s? d?ng c? g?ng tái s? d?ng thông tin k?t n?i k?t n?i m?i tr? khi nó l?i và sau đó re-negotiates nh?ng thông tin m?i. Đi?u này có th? x?y ra n?u c?ng s? đ? thay đ?i v? ai đó đ? thay đ?i nó, ho?c n?u nó đ? là m?t c?ng năng đ?ng Re-assigned nh? m?t c?ng s? d?ng.

K?t n?i b? h?ng

Có ba cách k?t n?i có th? b? h?ng:
 1. H? ph?c v? không thành công; quá tr?nh ch?m d?t do b? gi?t (h? th?ng máy ch? quá tr?nh ID [d?ch v? SPID] gi?t) ho?c m?t s? vi ph?m truy c?p (AV) ho?c cái g? khác nguyên nhân s? h? đi?u hành ho?c yêu c?u d?ch v? đ? th?t b?i.
 2. H?ng hóc ph?n c?ng máy tính ho?c m?t đi?n.
 3. H? ph?c v? t?t máy.
M?i ngư?i trong s? nh?ng k?t n?i này b? h?ng tri?n l?m hành vi khác nhau đư?c th?y trên máy khách.
 1. Trong trư?ng h?p mà m?t máy ch? th?t b?i, khách hàng nh?n đư?c m?t k?t n?i b? h?ng báo l?i ngay l?p t?c. B?n có th? mô ph?ng các hành vi này b?i k?t n?i v?i OSQL, ch?y m?t truy v?n dài và sau đó s? d?ng GI?T CH?T đ? k?t thúc quá tr?nh SQL Server c?a b?n. Khách hàng Trang thoát v?i m?t ODBC thông báo l?i.
 2. M?t s? th?t b?i máy là ph?c t?p hơn. Hành vi có th? thay đ?i nh? d?a trên như th? nào m?t k?t n?i đư?c phát hi?n.

  Nếu khách hàng là ? gi?a đ?c thông tin, s? m?t k?t n?i có th? phát hi?n ngay l?p t?c b?i v? các d? li?u đi?m d?ng.

  N?u khách hàng ch? đang ch? k?t qu?, hành vi là hơi khác nhau. Hành vi ph? thu?c khi c?u h?nh gi? c?n s?ng c?a máy khách.

  Ngày Microsoft Windows 2000 gi? Alive đư?c thi?t l?p b?i các khách hàng m? trên m?t k?t n?i trên cơ s?. Theo m?c đ?nh, gi? c?n s?ng đư?c thi?t l?p đ? 30 giây. Đi?u này có ngh?a r?ng n?u các ? c?m ch?t nó đư?c phát hi?n trong v?ng 30 giây và khách hàng s? nh?n đư?c m?t l?i . Trên Microsoft Windows NT 4.0, gi? c?n s?ng không th? đ?t m?t cho m?i k?t n?i cơ s?. Gi? Alive ph?i đư?c thi?t l?p cho toàn b? máy tính, do đó ?nh hư?ng đ?n t?t c? các ?ng d?ng trên máy ch?.

  Các khóa registry đang đư?c g?i là:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters KeepAliveTime\REG_DWORD 30000

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters KeepAliveInterval\REG_DWORD 1000
 3. Khi b?n b?t đ?u m?t shutdown máy ch?, máy ch? ch? m?t trong khi cho các khách hàng đ? k?t thúc. Tuy nhiên, n?u khách hàng v?n c?n ch?y các h? ph?c v? gi?t các ch? đ? bên trong máy ch?. Gi?t ch?t các ch? đ? có th? gây ra c?ng thông báo l?i khác nhau trên máy khách. Thông báo l?i có th? bao g?m m?t k?t n?i l?i b? h?ng; Tuy nhiên, h?u h?t th?i gian b?n th?y thông báo l?i này:
  "M?t l?i không bi?t đ? x?y ra, k?t n?i có th? ch?m d?t các máy ch?".
  ODBC b?n x? l?i m? đư?c đ?t thành 0 (0) trong trư?ng h?p này, nhưng nó tr? l?i như m?t thông báo l?i v?i các khách hàng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hành vi khách hàng SQL máy ch? ?o trong SQL Server 2005, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms189585.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 273673 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 6.5 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsql2005cluster kbclientserver kbinfo kbmt KB273673 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:273673

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com