Internet Explorer 8 đóng băng khi b?n duy?t m?t web site đó là t? m?t ít các khu v?c đ?c quy?n trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2737468 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n ch?n Nh?c nh? cho các Các web site trong vùng n?i dung web ít đ?c quy?n có th? d?n hư?ng vào vùng này tùy ch?n trong tr?nh duy?t Internet Explorer 8.
 • B?n duy?t m?t web site đó là t? m?t ít đ?c quy?n web vùng n?i dung b?ng cách s? d?ng tr?nh duy?t Internet Explorer 8.
Trong trư?ng h?p này, tr?nh duy?t Internet Explorer 8 đóng băng. Ngoài ra, b?n không th? thoát kh?i tr?nh duy?t Internet Explorer 8.

Ghi chú
 • Hành vi d? ki?n s? là web site mà b?n c? g?ng đ? xem chuy?n hư?ng đ?n khu v?c an ninh đư?c đ?t c?u h?nh trong tr?nh duy?t Internet Explorer 8.
 • V?n đ? này không x?y ra n?u b?n ch?n Kích ho?t cho các Các web site trong vùng n?i dung web ít đ?c quy?n có th? d?n hư?ng vào vùng này tùy ch?n trong tr?nh duy?t Internet Explorer 8.
 • V?n đ? này không x?y ra n?u b?n ch?n Kích ho?t ch? đ? đư?c b?o v? trong các Tùy ch?n Internet hộp thoại tr?nh duy?t Internet Explorer 8.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi áp d?ng hotfix này, b?n ph?i t?o khoá ki?m nh?p trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, đ? đư?c chúng tôi t?o khóa s? ki?m nh?p cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n t?o khóa s? ki?m nh?p cho m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.


S?a ch?a nó cho tôi

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? t?o khoá đăng kí t? đ?i di?n đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 55036
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trong đó đư?c đ? c?p trong ph?n "hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này trư?c khi b?n ch?y này s?a ch?a nó gi?i pháp.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Sau khi áp d?ng hotfix này, b?n ph?i t?o khoá ki?m nh?p trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i regedit trong các T?m chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, h?y nh?p m?t kh?u. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây phù h?p:
  1. Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_CROSS_IL_REDIRECT_KB2737468
  2. Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_CROSS_IL_REDIRECT_KB2737468
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i Iexplore.exe, và sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m chu?t ph?i vào Iexplore.exe, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920:45
MSHTML.dll8.0.7601.220736,028,28828 Tháng b?y năm 201216:56
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923:42
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920:36không áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.220739,058,30428 Tháng b?y năm 201217:53x 64
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923:58không áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.220736,028,28828 Tháng b?y năm 201216:56x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923:42không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920:45không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920:36không áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.2207317,434,11228 Tháng b?y năm 201216:43IA-64
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91214 Tháng b?y, 200900:12không áp d?ng
MSHTML.dll8.0.7601.220736,028,28828 Tháng b?y năm 201216:56x 86
MSHTML.TLB8.0.7600.163851,638,91213 Tháng b?y năm 200923:42không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng1,14113 Tháng b?y năm 200920:45không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các chính sách cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? thi?t đ?t chính sách c?a Internet Explorer
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_7b863f4060d28697fc7f9c57b61a14f4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_976ba02c6944f49a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:03
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_304c5e8c10bce574.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713,762
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:07
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1fcaf016a5ce31a80bc4212db30345d3_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_b2ad800542adb39e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:03
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b0ca27ed23465707a4bc3263bd744ffa_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_af28d6d9dc712c5d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:03
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_8c6afa0fc91a56aa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713,769
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:11
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_96bfa461fd7b18a5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712,781
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:11
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_fb688285e10686f14bc315a72c19969b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_35abc991799ad010.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:03
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_304e028210baee70.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713,767
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:03
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_96bfa461fd7b18a5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712,781
Ngày (UTC)30 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)08:03

Thu?c tính

ID c?a bài: 2737468 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfixme kbmsifixme kbmt KB2737468 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2737468

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com