b?c e-mail bên ngoài đư?c g?i đ?n h?p thư Exchange Online t?n t?i có giá tr? SCL-1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2737890 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

B?n có m?t tri?n khai k?t h?p c?a Microsoft Exchange Online trong Microsoft Office 365 Beta dành pre-upgrade và môi trư?ng Microsoft Exchange Server t?i ch? c?a b?n. B?n nh?n th?y r?ng t?t c? các thư e-mail bên ngoài đư?c g?i đ?n h?p thư Exchange Online có giá tr? -1 thư t?p t? tin c?p (SCL). Trong t?nh hu?ng này, các thông đi?p này có th? đư?c g?i đ?n h?p thư Exchange Online ngay c? khi h? là thư t?p ho?c email t?p.

Sau đây là m?t ví d? v? các tiêu đ? c?a thư email g?i t? Internet đ?n m?t h?p thư Exchange Online và đ?nh tuy?n thông qua môi trư?ng t?i ch?:
From: John Smith <external email address>
To: Cassie Hicks <cassie@contoso.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="000e0cd6eb98872f8904c0cdd515"
X-OrganizationHeadersPreserved: O365-E14-HC-01.contoso.local
Return-Path: <external email address>
X-CrossPremisesHeadersPromoted: CH1PRD0410HT004.namprd04.prod.outlook.com
X-CrossPremisesHeadersFiltered: CH1PRD0410HT004.namprd04.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Mailbox: MSFTFF;1;0;0 0 0
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: O365-E14-HC-01.contoso.local
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
X-OriginatorOrg: mail.contoso

NGUYÊN NHÂN

Khi thu?t s? c?u h?nh Exchange 2010 lai t?o Microsoft Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) đ?n các k?t n?i v?i Exchange Online, anti-spam cài đ?t chuyên bi?t b? vô hi?u hoá.

Trong ví d? trong ph?n "V?n đ?", m?c dù X-MS-trao đ?i-t? ch?c-AuthAs đư?c thi?t l?p đ? chưa xác đ?nh ngư?i, X-MS-trao đ?i-t? ch?c-SCL đư?c thi?t l?p đ? -1. cài đ?t chuyên bi?t này cho phép thư b? qua t?t c? các thư t?p l?c FOPE c?nh các máy ch? và các b? l?c thư t?p trong Outlook.

Ngoài ra, FOPE trong nư?c k?t n?i đư?c t?o ra b?i thu?t s? c?u h?nh lai là ch?-đ?c. V? v?y, b?n không th? ch?nh s?a các k?t n?i s?n có.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?o ra m?t FOPE m?i k?t n?i trong nư?c mà ch?p nh?n thư t? Internet và cho phép cài đ?t chuyên bi?t ch?ng thư t?p đ? bên ngoài thư có SCL giá tr? m?t cái g? đó khác hơn là -1. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào Trung tâm qu?n tr? FOPE.
 2. T?o m?t k?t n?i m?i trong nư?c. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Trung tâm hành chính FOPE, b?m vào các Qu?n tr? tab, và sau đó b?m vào Công ty.
  2. C?nh K?t n?i đ?n, b?m vào Thêm.
  3. G? tên và mô t?.
  4. Trong các Ngư?i g?i tên mi?n h?p, g? như sau:
   *.*
  5. Trong các đ?a ch? IP c?a ngư?i g?i h?p, nh?p đ?a ch? IP c?a máy ch? Exchange 2010 Trung tâm v?n t?i t?i ch? (máy ch? cùng t?n).

   Lưu ? N?u b?n mu?n FOPE đ? ch? ch?p nh?n thư t? các đ?a ch? IP, nh?p vào Thêm các đ?a ch? IP vào danh sách an toàn và ch? ch?p nh?n thư t? các đ?a ch? IP cho tên mi?n đư?c ch? đ?nh trên. Khi b?n s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t này, m?t nondelivery báo cáo (NDR) đư?c t?o ra cho t?t c? các thư có ngu?n g?c t? đ?a ch? IP không đư?c li?t kê trong các đ?a ch? IP c?a ngư?i g?i h?p.
  6. Theo Thi?t đ?t b?o m?t l?p giao thông v?n t?i, b?m vào L?c lư?ng TLS, ch?n các G?i gi?y ch?ng nh?n phù h?p v?i ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n (FQDN) c?a máy ch? Trung tâm (máy ch? cùng t?n).
  7. Theo B? l?c, ch?n hộp kiểm sau đây (n?u h? đ? không ch?n):
   • Áp d?ng IP danh ti?ng l?c
   • Áp d?ng l?c thư t?p
   • Áp d?ng quy t?c chính sách
  8. B?m chu?t Ti?t ki?m.
 3. Thêm các k?t n?i trong nư?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 2 đ?n tên mi?n c?a t? ch?c c?a b?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Trung tâm hành chính FOPE, b?m vào các Tên mi?n tab, và sau đó ch?n t? ch?c c?a b?n tên mi?n (tên mi?n đ?nh tuy?n).

   Lưu ? Thông thư?ng, <domain>. mail.onmicrosoft.com đư?c t?o ra b?i thu?t s? c?u h?nh lai, nơi <domain>là tên c?a t? ch?c tên mi?n.</domain> </domain>
  2. Trong các K?t n?i đ?n h?p, ch?n k?t n?i, b?m vào Lo?i b?, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. B?m chu?t Ch?n, ch?n k?t n?i mà b?n đ? t?o ? bư?c 2, và sau đó b?m vào Ok.
  4. Ch? đ?i cho t?i ch?ng 40 phút đ? nh?ng thay đ?i đ? tuyên truy?n đ?n các máy ch? FOPE.
 4. T?o m?t k?t n?i trong nư?c t?i ch? và chia s? tên mi?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Trung tâm hành chính FOPE, b?m vào các Qu?n tr? tab, và sau đó b?m vào Công ty.
  2. C?nh K?t n?i đ?n, b?m vào Thêm.
  3. G? tên và mô t?.
  4. Trong các Ngư?i g?i tên mi?n h?p, g? tên chia s? t?t c? các tên mi?n không gian tên và t?i ch?. Phân tách m?i tên mi?n b?ng cách s? d?ng m?t d?u ki?m ph?y.
  5. Trong các đ?a ch? IP c?a ngư?i g?ih?p, nh?p đ?a ch? IP c?a máy ch? Exchange 2010 Trung tâm v?n t?i t?i ch? (máy ch? cùng t?n).

   Lưu ? N?u b?n mu?n FOPE đ? ch? ch?p nh?n thư t? các đ?a ch? IP, nh?p vào Thêm các đ?a ch? IP vào danh sách an toàn và ch? ch?p nh?n thư t? các đ?a ch? IP cho tên mi?n đư?c ch? đ?nh trên. Khi b?n s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t này, m?t nondelivery báo cáo (NDR) đư?c t?o ra cho t?t c? các thư có ngu?n g?c t? đ?a ch? IP không đư?c li?t kê trong các đ?a ch? IP c?a ngư?i g?i h?p.
  6. Theo Thi?t đ?t b?o m?t l?p giao thông v?n t?i, b?m vào L?c lư?ng TLS, ch?n các G?i gi?y ch?ng nh?n phù h?p v?iki?m tra h?p, và sau đó nh?p tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n (FQDN) c?a Trung tâm giao thông v?n t?i server (máy ch? cùng t?n).
  7. Theo B? l?c, th?c hi?n như sau:
   • R? ràng các Áp d?ng IP danh ti?ng l?c hộp kiểm.
   • R? ràng các Áp d?ng l?c thư t?p hộp kiểm.
   • Ch?n các Áp d?ng quy t?c chính sách hộp kiểm.
  8. B?m chu?t Ti?t ki?m.
 5. Thêm các k?t n?i trong nư?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 4 đ? tên mi?n c?a t? ch?c c?a b?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Trung tâm hành chính FOPE, b?m vào các Tên mi?n tab, và sau đó ch?n t? ch?c c?a b?n tên mi?n (tên mi?n đ?nh tuy?n).
  2. Trong các K?t n?i đ?n h?p, ch?n k?t n?i, b?m vào Lo?i b?, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. B?m chu?t Ch?n, ch?n k?t n?i mà b?n đ? t?o ? bư?c 4, và sau đó b?m vào Ok.
  4. Ch? đ?i cho t?i ch?ng 40 phút đ? nh?ng thay đ?i đ? tuyên truy?n đ?n các máy ch? FOPE.
Lưu ? Th? t?c này không ?nh hư?ng đ?n b?c e-mail trên cơ s?. T?i ch? b?c e-mail s? v?n c?n có m?t giá tr? SCL-1 b?i v? các tin thư thoại có ch?a sau đây trong tiêu đ?:
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal

BI?T THÊM THÔNG TIN

Khi thu?t s? c?u h?nh Exchange 2010 lai t?o ra trên cơ s? k?t n?i và FOPE trong nư?c k?t n?i, thu?t s? th?c hi?n đi?u này v?i l?n nhau Transport Layer Security (TLS) đư?c kích ho?t. Trong trư?ng h?p này, các tùy ch?n TrustedMailOutboundEnabled đư?c đ?t thành True mi?n t?i ch?, và các tùy ch?n TrustedMailInboundEnabled đư?c đ?t thành True trong mi?n d?a trên đám mây. Đi?u này có ngh?a r?ng thư đư?c g?i t? môi trư?ng t?i ch? sang Exchange Online có giá tr? SCL -1, và X-MS-trao đ?i-t? ch?c-AuthAs đư?c thi?t l?p đ? n?i b?.

Sau đây là m?t ví d?:
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: O365-E14-HC-01.contoso.local
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1

V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2737890 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365062011 pre-upgrade o365 o365e o365a hybrid kbmt KB2737890 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2737890

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com