Visio: Làm th? nào đ? thêm liên k?t vào b?n v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 273814 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào b?n có th? thêm liên k?t m?t ho?c nhi?u h?nh d?ng Visio và trang v?. M?t liên k?t có th? nh?y đ?n m?t trang khác trong cùng m?t b?n v? Visio ho?c sơ đ? sàn, m?t Visio b?n v?, ho?c m?t tài li?u Visio.

Khi b?n thêm liên k?t đ?n các trang khác trong b?n v? tương t?, b?n có th? s? d?ng chúng đ? di chuy?n gi?a các web site trong Visio v?. Ví d?, b?n có th? liên k?t m?t h?nh d?ng quá tr?nh trong m?t sơ đ? sàn qu?n l? ch?t lư?ng t?t c? (TQM) tài li?u trong m?t tài li?u Microsoft Word cho quá tr?nh đó.

Khi b?n liên k?t m?t h?nh d?ng ho?c trang v?i m?t t?p tin, b?n có th? quy?t đ?nh cho dù đư?ng d?n đ?n các liên k?t nên có m?t đư?ng d?n tương đ?i ho?c m?t đư?ng d?n tuy?t đ?i.
 • Đư?ng d?n tương đ?i. Mô t? m?t đư?ng d?n tương đ?i v?i v? trí c?a các t?p tin liên k?t liên quan đ?n các b?n v? Visio ho?c m?t đư?ng d?n (đ?t trên các Tóm t?t tab trong các Thu?c tính hộp thoại trên các T?p tin tr?nh đơn). B?n có th? chuy?n Visio v? và các t?p tin đư?c liên k?t v?i nhau mà không vi ph?m các liên k?t, nhưng n?u b?n di chuy?n các b?n v? ho?c t?p tin riêng bi?t, b?n phá v? các liên k?t.
 • Đư?ng d?n tuy?t đ?i. M?t đư?ng d?n tuy?t đ?i phép ra v? trí chính xác c?a các t?p tin đư?c liên k?t trong đi?u kho?n c?a ổ đĩa, c?p và tên t?p. B?n có th? di chuy?n các t?p tin b?n v? Visio mà không ?nh hư?ng đ?n các liên k?t, nhưng n?u b?n di chuy?n các t?p tin đư?c liên k?t, b?n ph?i thi?t l?p l?i con đư?ng.

Thông tin thêm

Đ? liên k?t m?t h?nh d?ng ho?c trang khác Visio trang v?, m?t web site, ho?c m?t t?p tin Visio, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o ho?c m? m?t b?n v? Visio. Đ? thêm m?t liên k?t đ?n m?t trang, Hi?n th? trang v?i không có g? đư?c ch?n. Đ? thêm m?t liên k?t đ?n m?t h?nh d?ng, ch?n h?nh d?ng.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Siêu liên k?t.
 3. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Liên k?t đ?n m?t web site: Cho Đ?a ch?, g? URL c?a web site Web.

   N?u b?n không bi?t URL, h?y nh?p vào Tr?nh duy?t, và sau đó nh?p vào đ?a ch? Internet đ? m? trình duyệt Web m?c đ?nh c?a b?n.
  • Liên k?t đ?n m?t t?p tin: Cho Đ?a ch?, b?m vào Tr?nh duy?t, và sau đó nh?p vào T?p c?c b?. Duy?t đ?n t?p tin mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?. (N?u c?n thi?t, thay đ?i các lo?i t?p tin trong T?p thu?c lo?i h?p.)
 4. N?u b?n đang liên k?t đ?n m?t t?p tin, và b?n mu?n hi?n th? m?t trang c? th?, h?y nh?p vào Tr?nh duy?t C?nh Sub-Address, ch?n trang mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Theo Mô t?, g? tên cho liên k?t đó xác đ?nh v? trí mà b?n đang liên k?t.
 6. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? xác đ?nh m?t đư?ng d?n tuy?t đ?i: B?m vào đ? r? ràng các S? d?ng đư?ng d?n tương đ?i cho liên k?t hộp kiểm.
  • Đ? xác đ?nh m?t đư?ng d?n tương đ?i: Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng đư?ng d?n tương đ?i cho liên k?t hộp kiểm. Đ? thi?t l?p m?t con đư?ng mà không d?a trên v? trí c?a các b?n v? Visio, h?y nh?p vào Thu?c tính trên các T?p tin tr?nh đơn, và sau đó g? đư?ng d?n cơ b?n mà b?n mu?n trong các cơ s? siêu k?t n?i h?p.
 7. N?u b?n mu?n thêm m?t liên k?t cho h?nh d?ng đư?c l?a ch?n ho?c trang, h?y nh?p vào M?i trong các Siêu liên k?t hộp thoại h?p, và sau đó l?p l?i các bư?c 3 đ?n 6.
 8. N?u b?n mu?n liên k?t đ?n m?t trang khác trong tài li?u, ho?c các h?nh d?ng trong tài li?u, h?y nh?p vào Tr?nh duy?t ? bên ph?i Sub-Address, xác đ?nh các trang, h?nh d?ng, và m?c đ? phóng to mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 273814 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB273814 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 273814

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com