Microsoft Application Virtualization 4.6 2. servisa pakotnes apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2738315 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Tagad ir pieejama programmas Microsoft Application Virtualization 4.6 2. servisa pakotne (App-V 4.6 SP2). ?? servisa pakotne nodro?ina p?d?jos atjaunin?jumus programmai Microsoft Application Virtualization 4.6. Turkl?t ?aj? servisa pakotn? ir iek?auti da?i uzlabojumi un labojumfailu apkopojums.

K? ieg?t SP2 App-V 4.6

?? servisa pakotne ir pieejama Microsoft lejupiel?des centr?. Lai lejupiel?d?tu servisa pakotni, dodieties uz ?o Microsoft vietni:
Lejupiel?d?t Microsoft Application Virtualization 4.6 2. servisa pakotni

Papildindorm?cija

Uzlabojumi

App-V 4.6 SP2 ietver ??dus uzlabojumus.
Atbalsts oper?t?jsist?m?m Windows 8 un Windows Server 2012
App-V 4.6 SP2 pievieno Windows 8 un Windows Server 2012 att?l?s darbvirsmas pakalpojumi atbalstu.
Atbalsts l?dz?spast?v??anai ar App-V 5.0 klientu
App-V 4.6 SP2 pievieno atbalstu l?dz?spast?v??anai ar Microsoft Application Virtualization 5.0 klientu. P?rskatiet App-V 5.0 dokument?cij? sniegt?s instrukcijas par to, k? konfigur?t App-V 5.0 klientu darbam ar App-V 4.6 SP2 klientu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par App-V 5.0, dodieties uz ?o Microsoft t?mek?a vietni:
Visp?r?ga inform?cija par App-V 5.0
Sp?ja virtualiz?t Adobe Reader X aizsarg?taj? re??m?
J?s varat virtualiz?t Adobe Reader X, kad ir iesl?gts aizsarg?t? re??ma l?dzeklis. Lai Adobe Reader X virtualiz?tu iepriek??j?s App-V versij?s, bija j?atsp?jo aizsarg?t? re??ma l?dzeklis.

Lai skat?tu papildinform?ciju par ?o uzlabojumu, dodieties uz ?o Microsoft t?mek?a vietni:
Visp?r?ga inform?cija par Application Virtualization 4.6 SP2
Jauns sekvencera komandrinda parametrs
?? servisa pakotne ?auj atlas?t .rtf vai .txt failu, izmantojot sekvencera komandrinda interfeiss (CLI), lai izveidotu pakotnes pa?trin?t?ju (MA). ?is fails nodro?ina pako?anas un izvieto?anas nor?d?jumus administratoriem, kuri lietos PA. Pirms ??s servisa pakotnes lieto?anas ?? funkcionalit?te ir pieejama tikai, izmantojot sekvencera grafisko lietot?ja interfeisu (GUI).

Lai skat?tu papildinform?ciju par ?o uzlabojumu, dodieties uz ?o Microsoft t?mek?a vietni:
Visp?r?ga inform?cija par Application Virtualization 4.6 SP2
Microsoft lietojumprogrammu k??du uzr?d??anas r?ks nav j?instal?
Kad instal?jat App-V 4.6 SP2 klientu, izmantojot Setup.msi failu, jums nav j?instal? Microsoft lietojumprogrammu k??du uzr?d??anas r?ks, izmantojot Dw20shared.msi failu. App-V 4.6 SP2 tagad izmanto Microsoft k??du uzr?d??anas r?ku.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par App-V klienta instal??ana, izmantojot Setup.msi, apmekl?jiet ??du Microsoft t?mek?a vietni:
K? uzst?d?t App-V klientu, izmantojot Setup.msi

Klientu atsauksmju un labojumfailu apkopojums

App-V 4.6 SP2 ietverti labojumfailu apkopojuma, lai nov?rstu probl?mas, kas ir konstat?tas kop? App-V 4.6 SP1 izlai?anas. App-V 4.6 SP2 satur jaun?kos labojumus l?dz pat Microsoft Application Virtualization 4.6 SP1 8. labojumfailam, iz?emot Microsoft Application Virtualization 4.6 SP1 7. labojumfail? iek?autos labojumus.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Application Virtualization 4.6 SP2, dodieties uz ??du Microsoft t?mek?a vietni:
Visp?r?ga inform?cija par Application Virtualization 4.6 SP2

Zin?m?s probl?mas

Lai ieg?tu papildinform?ciju par App-V 4.6 SP2 zin?maj?m probl?m?m, dodieties uz ??du Microsoft TechNet t?mek?a vietni:
App-V 4.6 SP2 inform?cija par laidienu

Uzzi?as

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2738315 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 7. apr?lis - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 Sequencer
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2738315 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2738315

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com