Mô t? v? ?ng d?ng c?a Microsoft ?o hóa 4.6 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2738315 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 4.6 Service Pack 2 (?ng d?ng-V 4.6 SP2) bây gi? có t?i đây. Gói b?n ghi d?ch v? này cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 4.6. Ngoài ra, gói b?n ghi d?ch v? này bao g?m m?t s? c?i ti?n và m?t hotfix rollup.

Làm th? nào đ? t?i ?ng d?ng-V 4.6 SP2

Gói b?n ghi d?ch v? này có s?n t? Microsoft Download Center. Đ? t?i v? các gói b?n ghi d?ch v?, h?y vào web site Microsoft sau đây:
T?i v? ?ng d?ng c?a Microsoft ?o hóa 4.6 Service Pack 2

Thông tin thêm

C?i ti?n

?ng d?ng-V 4.6 SP2 ch?a nh?ng c?i ti?n sau đây.
H? tr? cho Windows 8 và Windows Server 2012
?ng d?ng-V 4.6 SP2 thêm h? tr? cho Windows 8 và Windows Server 2012 máy tính đ? bàn t? xa b?n ghi d?ch v?.
H? tr? cho cùng t?n t?i v?i khách hàng ?ng d?ng-V 5.0
?ng d?ng-V 4.6 SP2 thêm h? tr? cho cùng t?n t?i v?i khách hàng Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 5.0. Xem xét các tài li?u ?ng d?ng-V 5.0 cho hư?ng d?n v? làm th? nào đ? c?u h?nh ?ng d?ng-V 5.0 khách hàng đ? làm vi?c v?i khách hàng ?ng d?ng-V 4.6 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?ng d?ng-V 5.0, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ?ng d?ng-V 5.0
Kh? năng đ? virtualize Adobe Reader X trong ch? đ? b?o v?
B?n có th? virtualize Adobe Reader X trong khi tính năng ch? đ? b?o v? đư?c b?t. Trong phiên b?n trư?c c?a ?ng d?ng-V, b?n ph?i vô hi?u hóa tính năng ch? đ? b?o v? đ? virtualize Adobe Reader X.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?i ti?n này, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ?ng d?ng ?o hóa 4.6 SP2
Tham s? dòng lệnh m?i Sequencer
Gói b?n ghi d?ch v? này cho phép b?n ch?n m?t t?p tin .rtf ho?c .txt khi b?n s? d?ng Sequencer giao di?n dòng lệnh (CLI) đ? t?o ra m?t gói tăng t?c (PA). T?p này cung c?p hư?ng d?n đóng gói và tri?n khai đ? qu?n tr? viên s? áp d?ng PA. Trư?c khi b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? này, ch?c năng này có s?n ch? b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng Sequencer đ? h?a (GUI).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?i ti?n này, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ?ng d?ng ?o hóa 4.6 SP2
Báo cáo l?i ?ng d?ng Microsoft không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t
Khi b?n đang cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng-V 4.6 SP2 khách hàng b?ng cách s? d?ng các t?p tin Setup.msi, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft ?ng d?ng báo cáo l?i b?ng cách s? d?ng các t?p tin Dw20shared.msi. ?ng d?ng-V 4.6 SP2 bây gi? s? d?ng báo cáo l?i c?a Microsoft.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t khách hàng ?ng d?ng-V b?ng cách s? d?ng Setup.msi, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

Khách hàng thông tin ph?n h?i và hotfix rollup

?ng d?ng-V 4.6 SP2 bao g?m m?t hotfix rollup đ?n đ?a ch? các v?n đ? đ? đư?c t?m th?y t? vi?c phát hành c?a ?ng d?ng-V 4.6 SP1. ?ng d?ng-V 4.6 SP2 có ch?a các b?n s?a l?i m?i nh?t lên đ?n Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 4.6 SP1 Hotfix 8, ngo?i tr? các b?n s?a l?i trong Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 4.6 SP1 Hotfix 7.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?ng d?ng ?o hóa 4.6 SP2, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ?ng d?ng ?o hóa 4.6 SP2

V?n đ? đ? bi?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong ?ng d?ng-V 4.6 SP2, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Ghi chú c?a đ?c b?n SP2 App-V 4.6

Tham kh?o

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2738315 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 Sequencer
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2738315 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2738315

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com